V případě nepřijatelného výsledku synody zachovat věrnost!

Kardinál Raymond Burke hovořil 13. září v Sant Luis v USA na téma: „Kristova pravda v manželství“.

Kardinál Burke zdůraznil, že v současném stále více sekularizovaném a Bohu nepřátelském světě roste odpovědnost rodičů, která spočívá na jejich bedrech, aby vychovávali své děti slovem i příkladem a formovali v nich vědomí o správném významu křesťanského manželství. Spolu s autentickou a trvale platnou naukou církve je formování dětí a mládeže hlavní zdroj orientace a ústřední prostředek, jak předat budoucím generacím křesťanskou pravdu.

Kardinál doporučil knihu Zůstat v Kristově pravdě, kterou vydalo pět kardinálů na podzim roku 2014. Zdůraznil znovu kategorickou opozici proti návrhu kardinála Kaspera připustit rozvedené a znovusezdané k svatému přijímání.

Kardinál Burke jako vynikající znalec církevního práva dále zdůraznil, že nově upravené procesy anulování manželství, které František vyhlásil 8. září, mohou vést k problémům. Jejich aplikace bude vyžadovat mnohem více pozornosti při interpretaci ve světle kanonické a věroučné nauky církve.

Jako negativní příklad uvedl zrušení dvojího rozsudku při zneplatnění manželství, které bylo praktikováno v USA v době 1971 – 1983. Americký „experiment racionalizace“ při anulování manželství vedl v praxi k všeobecné laxnosti a byl chápán jako „katolický rozvod“. To byl důvod, proč v roce 1983 bylo v Kodexu církevního práva opět zavedeno závazné řízení v druhé instanci., tak jak to bylo zavedeno Benediktem XIV. v roce 1740.

K rozšíření zmatku přispěla i skutečnost, že Boží zákon o manželství a čistotě je prezentován jako pouhý „ideál“ vyžadující heroickou svatost, která je nad síly normálních katolíků. Takový postoj vede dále k falešné představě o „milosrdenství“, které má umožnit přístup k eucharistii i těm, kteří jsou ve stavu těžkého hříchu, protože ideál je pro ně nedosažitelný.

Kardinál Burke naopak zdůraznil, že nauka Písma svatého a církve zaručuje, že Boží milost je dostačující dar a pomoc k tomu, aby každý mohl obstát v pokušení a zachovávat Boží přikázání. Je k tomu nutná jen jedna podmínka: věřící se musí v pokoře a víře ustavičně obracet k Bohu ve své modlitbě.

Na závěr svého vystoupení odpověděl kardinál Burke na otázku, co mají dělat katolíci v případě špatného výsledku synody: Kardinál odpověděl dvěma slova: „Zůstat věrni!“

                                                            katholisches.info