Tridentský koncil plně a trvale platný

                                                                      17. 5. 2016

Kalvinistický list Reformatorisch Dagblat uveřejnil interview s kardinálem Eijkem. Kardinál Jacobus Eijk je arcibiskupem v Utrechtu. V tomto rozhovoru prohlásil kardinál, že nauka a odsouzení, která vynesl tridentský koncil, zůstávají trvale v plné platnosti. Rozhovor zveřejnil také list Trouw a napsal: »Kardinál Eijk se vyslovil zcela jednoznačně: Nauka koncilu je nadále plně platná. Platí to také o odsouzeních, která koncil vyslovil na adresu těch, kteří tuto nauku odmítají, jak je tomu u protestantů«. Interview byl zveřejněn také na internetové stránce holandské biskupské konference.

Kardinál zdůraznil, že tridentský koncil je dokladem »schopnosti římskokatolické církve k „sebeočištění“, a to díky vedení Ducha Svatého«.

Koncil učinil konec mnoha zneužitím a nešvarům, které se rozmohly v pozdním středověku, jako je simonie, pojetí pastýřského úřadu, které neodpovídalo biblickému pojetí. Učinil také zásadní konec velké nekázně, která zavlála mezi klérem a v klášterech: »Když byly dekrety uvedeny do života, vrátil se do církve opět řád«, řekl kardinál doslova.

Koncil přispěl k přesnější definici některých pravd víry, které se týkaly reformace. Kardinál zdůraznil jejich trvalou platnost. Jako příklad uvedl nauku o transsubstanciaci a podstatě Svátosti oltářní.

Mnozí mají falešný obraz o katolické církvi a o Bohu

Kardinál Eijk řekl, že odsouzení a exkomunikace se týkají těch, kteří vědomě a z vlastního rozhodnutí odmítají příslušnou nauku církve. »V určitém smyslu se jedná o teoretické otázky. Mnoho lidí má falešný obraz o katolické církvi, protože byli takto vychováni. Nebo mají falešný obraz Boha. Za to nenesou osobní odpovědnost. Odsouzení tridentského koncilu neznamenají, že někdo je Bohem navěky zavržen. Takový soud nad jednotlivci stanoví Bůh, to člověk dělat nemůže.

Rehabilitace Luthera je vyloučena

Konečně odmítl kardinál Eijk „rehabilitaci Luthera“, kterou si by si přála protestantská strana. Luther měl v důležitých otázkách odchylné ideje, a nauka zůstává trvale taková, jaká je. Z tohoto důvodu trvají také rozpory, které činí rehabilitaci nemožnou.

Kardinál využil rozhovor k pozitivnímu ocenění církevní obnovy v období protireformace, sebeočištění církve vedené Duchem Svatým, především pokud jde o Eucharistii. Odsouzení jednotlivých osob není automatické. Záleží vždy na vědomém odmítání katolické nauky.

Kritika ze strany protestantů i katolických ekumenistů

Šéfredaktor listu Reformatorisch Dagblad potvrdil, že znění rozhovoru kardinál osobně autorizoval. Reakce na interview ukázaly, jak málo je u protestantů známá skutečná katolická nauka, a to také proto, že je z katolické strany málo zdůrazňována.

Katholisches.info