Traditionis Custodes – válka na pokraji propasti

Záměrem Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka ze dne 16. července 2021 je potlačit jakékoli projevy věrnosti tradiční liturgii, ale výsledkem bude propuknutí války, která nevyhnutelně skončí vítězstvím církevní tradice.

Když 3. dubna 1969 Pavel VI. vyhlásil Novus Ordo Missae (NOM), jeho základní myšlenkou bylo, že během několika let bude tradiční mše pouhou vzpomínkou. Setkání církve s moderním světem, které Pavel VI. prorokoval ve jménu „integrálního humanismu“, předvídalo zmizení všeho dědictví „konstantinské“ církve a zdálo se, že prastarý římský obřad, který svatý Pius V. obnovil v roce 1570 po protestantské liturgické revoluci, byl odsouzen, aby se ztratil.

Předpověď se projevila jako mylná. Dnes jsou semináře bez povolání a farnosti se vyprazdňují, někdy je opouštějí kněží, kteří oznamují vstup do manželství a návrat do občanského života. Naopak místa, kde se slaví tradiční liturgie a kde se hlásá víra a morálka všech dob, jsou plná věřících a jsou líhněmi nových povolání. Tradiční mše se slaví pravidelně v 90 zemích na všech kontinentech a počet věřících, kteří se jí účastní, rok od roku roste a živí jak bratrstvo sv. Pia X., tak instituty Ecclesia Dei vzniklé po roce 1988. Koronavirus přispěl k tomuto růstu poté, co po zavedení přijímání na ruku mnozí věřící, znechucení tímto znesvěcením, opouští své farnosti a odcházejí přijímat Svatou Eucharistii na místa, kde se nadále podává do úst.

Toto hnutí duší se rodí jako reakce na onu „absenci formy“ v nové liturgii, kterou Martin Mosebach dobře popsal ve své eseji Kacířství ztráty formy (tr. It Cantagalli, 2009) [ zde ]. Pokud si pokrokoví autoři, jako je Andrea Richardi z komunity San Edogio stěžují na sociální mizení církve (Církev hoří. Krize a budoucnost křesťanství, New Times, 2021), jednou z příčin je právě neschopnost nové liturgie vyjádřit smysl pro posvátnost, transcendenci a blízkost Boha k člověku; je vyjádřena pouze v absolutní božské transcendenci, jak poznamenal kardinál Ratzinger v knize, kterou před svým zvolením papežem zasvětil liturgii: Úvod do ducha liturgie (San Paolo, Milán 2001). Tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry vždy stavěl liturgii do středu svých zájmů, když jako Benedikt XVI. promulgoval 7. července 2007 Motu proprio Summorum Pontificum, jímž obnovil plné občanské právo starověkého římského obřadu (bohužel definovaného jako „mimořádná forma“), který nebyl nikdy právně zrušen, ale ve skutečnosti byl na čtyřicet let zapovězen.

Summorum Pontificum přispělo k rozmnožení center tradiční mše a k rozkvětu bohatého souboru studií na vysoké úrovni o staré i nové liturgii. Hnutí znovuobjevování tradiční liturgie u mladých lidí bylo doprovázeno tak hojnou literaturou, že zde není možné ji vypočítat. Mezi nejnovějšími pracemi stačí připomenout spisy Abbé Clauda Bartheho, Histoire du missel tridentin et de ses origines (Via Romana, 2016, tr. It Solfanelli, 2018) a La Messe de Vatican II, Dossier historique (Via Romana, 2018); Michael Fiedrowicz, The Traditional Mass: History, Form and Theology of Classical Roman Rite (Angelico Press, 2020) a Peter Kwasniewski, Noble Beauty, Transcendent Holiness: Why the Modern Age Needs the Mass of Ages (Angelico, 2017, tr. It Faith and Culture, 2021). V progresivní oblasti nebyly vypracovány žádné studie stejné hodnoty. Mezi takové autoritativní podpisy si dovoluji zahrnout, alespoň pro čtenáře blogů (svoji esej): Maria Guarini, «Liturgická otázka. Římský obřad usus antique a Novus Ordo Missae od Druhého vatikánského koncilu do doby „dvou papežů“ /zde – zde/.

Tváří v tvář tomuto hnutí kulturního a duchovního znovuzrození reagoval papež František pověřením Kongregace pro nauku víry, aby zaslala biskupům dotazník o aplikaci Motu proprio Benedikta XVI. [ Zde – zde ]. Šetření bylo sociologické, ale závěry, které z něj vyvodil František, jsou ideologické. Není třeba průzkumů, abychom viděli, že kostely navštěvované věřícími spojenými s liturgickou tradicí jsou převážně plné a obyčejné farnosti jsou stále více vylidňovány. Ale v dopise biskupům [zde] doprovázejícím Motu proprio z 16. července papež František uvádí: „Obdržené odpovědi odhalily situaci, která mě trápí a znepokojuje, což potvrzuje potřebu zasáhnout. Pastorační záměr mých předchůdců, kteří měli v úmyslu „vyvinout veškeré úsilí, aby všem, kdo skutečně touží po jednotě, bylo možné v této jednotě setrvat, nebo ji znovu najít“, byl často vážně ignorován. „Zarmucuje mě – dodává František – instrumentální používání Missale Romanum z roku 1962, které se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické reformy, ale i druhého vatikánského koncilu, s bezdůvodným a neudržitelným tvrzením, že zradil tradici a „pravou církev“. „Proto „přijímám pevné rozhodnutí zrušit všechny normy, pokyny, ústupky a zvyky, které předcházejí toto Motu proprio“.

Papež František neuvažoval zasahovat tváří v tvář tržné ráně jednoty vyvolané německými biskupy [proto se můžeme vrátit k předchůdcům], kteří často ve jménu Druhého vatikánského koncilu upadli do hereze, ale zdá se, že je přesvědčen, že ohrožení církve pochází pouze od těch, kteří vznesli pochybnosti o Druhém vatikánském koncilu [ qui et qui ], tak jako byly vzneseny pochybnosti o Amoris laetitia [ zde ], aniž by kdy byla vydána odpověď. Proto 1. článek Motu proprio Custodes Traditionis prohlašuje liturgické knihy promulgované svatými papeži Pavlem VI. a Janem Pavlem II. v souladu s dekrety Druhého vatikánského koncilu za jediný výraz lex orandi římského obřadu.

Z hlediska práva je zrušení svobodného výkonu individuálního kněze celebrovat podle liturgických knih před reformou Pavla VI. zjevně nelegitimním aktem. Ve skutečnosti Summorum Pontificum Benedikta XVI. opakovalo, že tradiční obřad nebyl nikdy zrušen a že každý kněz má plné právo ho použít kdekoli na světě. Traditionis Custodes interpretuje toto právo jako privilegium, které je nyní jako takové odňato Nejvyšším zákonodárcem. Tento modus procedendi je však naprostá svévole, protože zákonnost tradiční mše nevyplývá z privilegia, ale z uznání subjektivního práva věřících jednotlivců, ať už laických, duchovních nebo řeholníků. Ve skutečnosti Benedikt XVI. nikdy „nic neudělil“, pouze uznal právo používat misál z roku 1962, který nikdy nebyl zrušen“, a duchovně ho používat.

Zásadou, kterou Summorum Pontificum uznává, je neměnnost bully Quo primum sv. Pia V. ze 14. července 1570. Jak uvádí významný kanonista Abbé Raymond Dulac (Le droit de la Messe romaine, Courrier de Rome, 2018), Pius V. sám nezavedl nic nového, ale obnovil starověkou liturgii a dal každému knězi privilegium slavit ji věčně. Žádný papež nemá právo zrušit nebo změnit obřad, který sahá až k apoštolské tradici a který se formoval po staletí, což je takzvaná mše sv. Pia V. Potvrzuje to i velký liturgista Msgr. Klaus Gamber ve svazku, který ve francouzském vydání vyšel s předmluvou kardinála Ratzingera (La Réforme liturgique en question, Editions Sainte-Madeleine, 1992).

V tomto smyslu lze Motu proprio Traditionis Custodes považovat ještě za závažnější než je exhortace Amoris laetitia. Motu proprio má nejen kanonické aplikace, které postsynodální exhortace postrádá, ale zatímco Amoris laetitia [ zde ] si dovoluje umožnit přístup k eucharistii těm, kteří na to nemají právo, Traditionis Custodes zbavuje duchovního dobra mše všech dob všechny ty, kteří mají na něj nedotknutelné právo a potřebují toto neodcizitelné duchovní dobro k tomu, aby vytrvali ve víře.

Je zde evidentní ideologický způsob uvažovat o skupinách věřících spojených s liturgickou tradicí jako o sektářích. Mluví se o nich, jako by to byli buřiči, kteří musí být bez rozumného důvodu sledováni, jejich právo na sdružování je omezeno a biskupovi je zakázáno schválit další skupiny; František tak omezuje právo svých vlastních ordinářů (srov Kodex kanonického práva, kán 321, § 2). Skupiny věřících ve skutečnosti doposud vznikaly spontánně a staly se mluvčími při některých jednáních s legitimními úřady, ale nikdy nebyly „autorizovány“. Považovat za nezbytné povolení k utvoření skupiny představuje vážný zásah proti svobodě sdružování věřících, kterou prosazuje samotný druhý vatikánský koncil, stejně jako porušením Koncilu je ustanovení, které přeměňuje biskupy na pouhé vykonavatele papežské vůle.

Traditionis Custodes potvrzuje proces centralizace Františkovy moci, což je v rozporu s jeho vlastními ustavičnými odkazy na „synodalitu“ v Církvi [ tady ]. Jinými slovy, záleží „výlučně“ na biskupovi, aby ve své diecézi upravil mimořádnou formu, ale Motu proprio (viz čl. 4) omezuje biskupovu diskrétnost a autonomii, pokud požaduje, že jeho povolení k slavení mše, o které žádá diecézní kněz, samo nestačí, když každém případě je třeba požádat o placet Apoštolského stolce. To znamená, že biskup nemůže udělit toto oprávnění (které není nikdy definováno jako samozřejmé právo, proto se jeví spíše jako privilegium) samostatně, ale jeho rozhodnutí musí být ještě přezkoumáno „nadřízenými“. Jak poznamenává otec Raymond de Souza, „nejpovolnější předpisy jsou zakázány; naopak jsou podporovány ty nejrestriktivnější“.

Cíl je jasný: v průběhu času eliminovat přítomnost tradičního obřadu a založit nový obřad Církve Novus Ordo Pavla VI. jako jediný obřad v církvi. K dosažení tohoto cíle je nutná trpělivá převýchova nepoddajných. Proto, jak čteme v dopise biskupům, »indikace, jak postupovat v diecézích, jsou diktovány hlavně dvěma principy: na jedné straně zajistit dobro těch, u nichž je zakořeněna liturgie v dřívější podobě (Starověký římský obřad), a je třeba čas k návratu k římskému obřadu vyhlášenému sv. Pavlem VI. a Janem Pavlem II. (Ed. Nový římský obřad nebo Novus Ordo Missae); na druhé straně je nařízeno zastavit zřizování nových osobních farností, spojených údajně spíše jen s touhou a vůlí jednotlivých kněží, než se skutečnou potřebou „svatého a věrného Božího lidu“.

 Tim Stanley se nemýlí, když ve svém Spectatore 17. července mluví o „válce bez milosti“ proti starověkému obřadu ( (The Pope’s merciless war against the Old Rite – papežova nemilosrdná válka proti starému obřadu). Benedikt XVI. v Summorum Pontificum veřejně uznal existenci neměnného lex orandi církve, který žádný papež nemůže nikdy zrušit. Ale František na druhé straně vyjadřuje odmítnutí tradičního lex orandi a implicitně lex credendi, který starověký obřad vyjadřuje. Mír, který se Benedikt v Motu proprio snažil v církvi zajistit, je tu v koncích. Josef Ratzinger, osm let po své rezignaci z pontifikátu, je odsouzen k tomu, aby byl svědkem války, kterou rozpoutal jeho nástupce jako v epilogu řecké tragédie.

Boj se odehrává na pokraji propasti schizmatu. Papež František tam chce svrhnout své kritiky a tlačit je, aby ve skutečnosti, ne-li v zásadě, představovali „pravou církev“, která je proti němu, ale sám riskuje, že se propadne do propasti, pokud bude trvat na tom, že bude proti církvi koncilu stavět církev tradice. Motu proprio Traditionis Custodes je krok tímto směrem. Není možné nezaregistrovat a nevšimnout si zloby a pokrytectví těch, kteří mají v úmyslu zničit Tradici a sami sebe nazývají „strážci Tradice“? A jak si přitom nevšimnout, že se to děje přesně v době, kdy církev bezmezně ničí hereze a omyly všeho druhu?

Pokud je násilí nelegitimním použitím síly, pak Motu proprio papeže Františka je objektivně násilným činem, protože je drzé a urážející. Každý, kdo si přeje reagovat na nelegitimitu násilí nelegitimními formami nesouhlasu, by se však mýlil. Musíme si udržet rovnováhu, která se opírá o potřebné znalosti, vytrvalost spolu s modlitbou a vírou, že Ježíš Kristus nedá své církvi zahynout.

Jediným legitimním odporem je odpor těch, kteří neignorují kanonické právo a pevně věří ve viditelnost církve; těch, kteří se nepoddávají protestantismu a nepředstírají, že se stanou papežem proti papeži; těch, kteří umírňují svůj jazyk a potlačují neuspořádané vášně, které mohou vést k ukvapeným gestům; těch, kteří nesklouznou do apokalyptických fantazií a udržují pevnou rovnováhu v bouři; konečně pak těch, kteří se opírají o modlitbu v přesvědčení, že svou církev zachrání pouze Ježíš Kristus, a nikdo jiný.

(Roberto De Mattei – zdroj)