Toto je jablko

Největší teolog všech dob svatý Tomáš Akvinský na začátku svých lekcí ukázal svým žákům jablko se slovy: „Toto je jablko. Kdo s tím nesouhlasí, může odejít.“

Doctor Angelicus tím chtěl dát na srozuměnou, že nikoliv myšlenka určuje bytí, ale bytí určuje myšlenku. Pýcha však trvá na tom, že naše myšlení je základem bytí, zatímco pokora nás vede k pozorování a poznávání věcí, především těch božských.

÷

Bytí určuje myšlení, nikoli naopak. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Katolická církev je církev Kristova. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Církev je z Božího ustanovení hierarchická. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Církev není filantropická organizace, nýbrž mystické Tělo Kristovo. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Posláním církve není přizpůsobovat evangelium panující mentalitě, nýbrž obracet mentalitu všech dob k evangeliu. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Posláním církve není učinit život zde dole pohodlnější, nýbrž vytrhnout duše ďáblu, aby mohly mít život tam nahoře. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Peklo existuje a není prázdné. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Manželství je nerozlučné. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Kdo má manželský vztah s rozvedeným/enou, dopouští se cizoložství. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Sex mimo manželství je hříšný. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Antikoncepce není mravně přípustná. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Marxismus je vnitřně zvrácený. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Není možno dát císaři, co náleží Bohu. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Bez pokání není odpuštění hříchů. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Jen ti hříšníci, kteří vykonali pokání a smířili se s Bohem, mohou přijímat Eucharistii. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Láska vychází z Pravdy. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Neexistuje dialog mezi náboženstvími, nýbrž s osobami jiného vyznání. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Svátosti jsou pro lidi, ale nejsou jejich. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Křesťan je na tomto světě, ale není tohoto světa. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Být učedníkem Ježíšovým znamená přijmout kříž. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Cíl nesvětí prostředky. Není možno páchat zlo ani s dobrým úmyslem. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Dobře zformované svědomí poslouchá Boží zákony, nevydává zákony podle přání a choutek individua. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Kněží mají poslání obracet hříšníky, nikoliv integrovat je. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Žádné z přikázání Desatera nemůže být předmětem referenda o zrušení. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Papež a biskupové jsou strážci pokladu víry, nikoliv správci: nemohou přidávat ani ubírat ani čárku z toho, co přijali a co mají předávat. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Pominou nebe a země, falešní proroci a špatní učitelé, ale slova Páně nepominou. Kdo nesouhlasí, může odejít.

Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Kdo nesouhlasí, může odejít.

IPSE DIXIT

Una fides