Tisíc kněží: Odpověď papeže je nezbytná

                                                        2. 2. 2017

Tisícovka kněží anglofonní oblasti z bratrstev katolického kléru USA, Velké Británie, Austrálie a Irska vyjádřila svou oficiální podporu žádosti o vyjasnění Amoris laetitia, jak to vyjadřují Dubia čtyř kardinálů. Podpora byla vyjádřena výslovným způsobem také od mnoha kardinálů, biskupů, kněží i laiků.

Zpráva z Catholic Herald.

V komuniké sdělují kněží, že definitivní odpověď na předložené otázky je naprosto nezbytná, aby došlo k nápravě a ukončeno  zneužívání apoštolské exhortace a ohrožení posvátné tradice.

Prohlášení potvrzuje, že signatáři, členové kněžských bratrstev, díky své pastorační zkušenosti důvěrně znají složité situace, jaké se skrývají v neregulérních manželstvích a těžkosti, se kterými se potýkají pastýři, kteří se jimi zabývají. Signatáři potvrzují, že tento úkol je možno řešit a zvládnout mnohem snadněji, když církev zcela jasně vyloží pravou nauku.

Bratrstva varují, že „jednota církve“ a „spása duší“ jsou ohroženy interpretacemi, které¨se silně rozcházejí s apoštolskou exhortací. „Proto jsme velmi vděční čtyřem kardinálům, kteří předložili Svatému stolci svá Dubia.

Poslední příklady tohoto neobvyklého zmatku, vyplývajícího z vatikánského dokumentu máme před sebou. Vybíráme některé pasáže z interview kardinála Gerharda Müllera, tedy nejvyšší doktrinální autority Svatého stolce, jež poskytl listu Il Timone:

Může existovat kontradikce mezi naukou církve a osobním svědomím?

Ne, to je vyloučeno. Např. není možno říct, že existují situace, ve kterých cizoložství nepředstavuje smrtelný hřích. Pro katolickou nauku je nemožné, aby spolu existoval smrtelný hřích a posvěcující milost. K překonání této kontradikce ustanovil Pán svátost pokání a smíření s Bohem a s církví.

Je zde jedna otázka, o které se mnoho diskutuje: interpretace apoštolské exhortace Amoris laetitia.

Amoris laetitia je možno jasně interpretovat ve světle církevní nauky. Nelíbí se mi a není to správné, že mnoho biskupů interpretuje AL podle vlastního pojetí papežské nauky. To není v souladu s katolickou naukou. Papežův učitelský úřad je interpretován jím samotným a Kongregací pro nauku víry. Papež učí biskupy, nikoli biskupové papeže. To by přispívalo k bourání struktury katolické církve. Všem, kteří mnoho mluví, doporučuji studovat nejdříve nauku koncilů o papežství a o biskupech. Biskup jako učitel slova musí být sám jako první dobře formován, aby neupadl do bludu a nestal se slepým, který vede další slepé (…)

Exhortace Jana Pavla II. „Familiaris consortio“ uvádí, že rozvedení a civilně sezdaní, kteří se nemohou odloučit, musejí zachovávat zdrženlivost, jestliže chtějí přistupovat ke svátostem. Je tato nauka ještě platná?

Jistě, není možné ji měnit, protože to není jen nauka Jana Pavla II., ale on tak vyjádřil to, co je základním prvkem křesťanské morální teologie o svátostech. Zmatek v tomto bodě vyplývá také z přehlížení encykliky Veritatis splendor s jasnou naukou o „intrinsece malum“ (…) Pro nás je manželství výrazem účasti na jednotě mezi Kristem Ženichem a Církví jakožto Nevěstou.“ To není pouze nějaká analogie, jak řekli někteří na synodě. Ne. Je to podstata svátosti a žádná moc na zemi, ani anděl, ani papež, ani koncil nemá právo ji upravovat.

* * *

V současné době německá biskupská konference publikovala své vůdčí linie schválené 23. ledna Stálou radou (nikoliv společenstvím biskupů, kde jsou také hlasy odmítající). Podle této linie, pokud jde o rozvedené sezdané, neplatí automatické generální pravidlo, ale v jednotlivých případech na konci procesu rozlišování je možno připustit případ od případu přijímání eucharistie. To je v rozporu s tím, co výše otevřeně vyložil kardinál Müller.

One Peter Five uveřejnil dokument podepsaný P. Uribe, ve kterém Luis Carlos Uribe Medina prohlašuje: »Po bratrském dialogu s mým biskupem mons. Rigoberto Corredor Bermudezem jsem svobodně a dobrovolně prohlásil, že chci setrvat v poslušnosti a úctě k Svatému otci Františkovi« a s autorizací svého biskupa se opět ujímá kněžského úřadu.

Na webu Secretum meum mihi je zpráva, kterou vysílalo Radio Rosa Mystica Colombia, podle které biskup nejen napravil situaci svého kněze, ale odmítl interpretaci kardinála Schönborna ve prospěch správného chápání manželství a Eucharistie.

Marco Tosatti – Stillum Curiae