Současný klérus nevěří ve zlé duchy

Známý irský exorcista P. Patrick Collins si položil otázku, zda dnešní klérus ještě věří v Satana a zlé duchy. Jeho odpověď:

Mám za to, že nevěří. Proto roste exponenciálně poptávka po exorcismu.

The Irish Catholic, největší katolický irský týdeník, uveřejnil obšírnou zprávu o exorcistovi P. Collinsovi, členu kongregace lazaristů. Již v listopadu loňského roku vzbudil tento kněz pozornost, když se ptal, kolik diecézí pečuje o výchovu exorcistů, jak to předpisuje církevní právo.

I když „zlo je realitou“, jen málo diecézí plní své povinnosti v boji proti zlému. Tento exorcista vytýká církvi, že vydává své ovce všanc, protože biskupové nepečují o výchovu a vzdělávání exorcistů. Bojovat proti zlému je ústřední úkolem každého kněze. Přitom poptávka po exorcismech exponenciálně vzrůstá. Prohlásil tehdy v DoblinLive:

Řekl bych biskupům: Běda vám, neboť zanedbáváte péči o Boží lid.

Dnešní klérus nevěří ve zlé duchy

Nyní opakuje svou kritiku na adresu církevních představených. Je zděšen trvajícím nezájmem odpovědných diecézních míst, i když mnoho lidí si stěžuje, že jsou obětí démonického působení. Exorcista vysvětluje tento fenomén rostoucím nezdravým zájmem o zlo.

Jen v minulém roce vzrostla exponenciálně poptávka po exorcismu.

Konstatuje ke svému úžasu, jak mnoho lidí věří, že jsou posedlí zlým duchem, ať už je to opodstatněné nebo ne. V mnoha případech se mýlí. Když se však obrátí na církev, církev neví, co si má s nimi počít, a posílá je k psychologovi. To je v podstatě správné, ale samo o sobě to nestačí. Ke kněžské službě patří také schopnost posoudit, zda zde nehraje svou roli démonické působení. Pak je povinností církve, aby přispěla na pomoc.

Jedním z důvodů této skutečnosti je, že mnoho odpovědných duchovních nemá kontakt se skutečností. Proto se domnívají, že exorcistů není zapotřebí. Collins si tedy klade otázku, zda klérus vůbec věří v existenci zlých duchů.

Odpadlictví je dokladem o rostoucí aktivitě Zlého

Collins se rozhodl napsal otevřený dopis irské církevní hierarchii. Stěžuje si v něm na rostoucí odpadlictví uvnitř církve. Ve svém dopise k tomu píše:

V míře, v jaké k apostazi dochází, se zřetelně projevuje rostoucí aktivita Zlého.

Lazarista připomíná biskupům že každá diecéze má povinnost vychovávat a mít svého exorcistu. The Irish Catholic se na to zeptal tiskového střediska irské biskupské konference a obdržel tuto odpověď:

»Exorcismy jsou velkou a řídkou zvláštností a tiskové středisko nemá žádné zprávy o tom, že by se v minulých letech konaly nějaké exorcismy.«

Pater Collins to chápe jako potvrzení svých oprávněných obav.

 viz: Proč koncil nemluví o pekle?

Katholisches