Skutečnou katastrofou je klimatický katastrofismus

Změna klimatu není nic nového a má nejen negativní, ale i pozitivní prvky. Na tuto skutečnost zapomínají alarmisté, kteří samozřejmě viní z horka a sucha lidstvo. Není schopen způsobit déšť, ale je vinen tím, že déšť nezpůsobil: to je druhá strana prométheovské iluze.

Obzvlášť se mi líbil článek Stefana Chiappaloneho o prométheovské iluzi, která byla zničena naší neschopností přimět déšť k řešení sucha technologickými prostředky. K těmto úvahám bych rád dodal, že dnes je rozšířen další typ prométheovské iluze, a sice iluze, že „neprší, protože člověk nenapravitelně změnil klima“. To je klimatický katastrofismus, který otupuje svědomí a nutí lidi podlehnout a ochotně „pochodovat“ a přijmout myšlenku, že pro záchranu planety je nutné zničit to, co bylo budováno po staletí obětí.

Jak se zrodila dnešní představa klimatické katastrofy

Každá civilizace si klimatickou katastrofu představovala po svém: některé ji spojovaly s potopou, jiné s nástupem ledu. Představa katastrofy spojené s globálním oteplováním je však vlastní naší postindustriální, globalizované civilizaci.

Abychom pochopili, jak se myšlenka klimatické katastrofy dostala do současného pojetí – viz rozhovor s klimatickou fyzičkou Judith Curryovou – a jak si ji osvojili například mladí lidé z „Fridays for Future“ nebo naše politická třída, je třeba si uvědomit, že až do 70. let 20. století, kdy vrcholila fáze ochlazování, která začala v 50. letech 20. století, byla v módě teorie, že vrchol teplé doby meziledové již pominul a že klima nezadržitelně směřuje k nové době ledové. Koncem 70. let 20. století však globální teploty začaly opět stoupat a tento trend pokračuje dodnes. V té době začali někteří modeláři masivně používat globální klimatické modely (tzv. GCM) založené na běžných matematických modelech používaných k předpovědím počasí, ke kterým byla přidána dynamika oceánů a ledu. Pomocí těchto modelů byly získány důležité poznatky (např. co by se stalo, kdyby byla celá planeta pokryta ledem, kdyby led zmizel nebo kdyby neexistoval skleníkový efekt). S tím se nespokojili a začali tyto modely posouvat do budoucnosti, aby nastínili scénáře předpovědí na 50-100 let, čímž zanedbali vnitřní limity této technologie, která stále není schopna předpovědět například proměnlivost oblačnosti a sluneční aktivity, sopečnou činnost nebo některé hlavní klimatické cykly, které mají kořeny v oceánech (od velmi krátkodobých, jako je El Nino, přes dlouhodobé až po ledovcové). Tyto vlivy, které modely nepřesně popisují, se označují jako přirozená složka změny klimatu, která doplňuje antropogenní složku spojenou například s emisemi skleníkových plynů a aerosolů a s rozsáhlými změnami ve využívání půdy v souvislosti se zemědělstvím a urbanizací.

Je zřejmé, že antropogenní vliv se podepsal na růstu globálních teplot, které se od roku 1850 zvýšily o 1,2 °C, stejně jako je zřejmé, že klima se změnilo ještě předtím, než se na něm výrazně podepsal člověk. K tomu je třeba dodat, že vědecká debata je stále otevřená – a podle mého názoru by měla zůstat otevřená, dokud nebudou vyjasněny všechny pochybnosti – pokud jde o relativní váhu přírodních a antropogenních složek (pokud jsou GCM nepřesné, je nepřesný i jejich odhad váhy těchto složek) a o myšlenku, kterou média šíří plnou silou, že změna klimatu vede ke klimatické katastrofě.

Katastrofická myšlenka „klimatické katastrofy

Myšlenka, že jsme v předvečer klimatické katastrofy, se může ukázat jako katastrofická, protože nás nutí směřovat všechny dostupné zdroje do technik zmírňování změny klimatu (především dekarbonizačních technik, jako je CCS – zachycování a ukládání uhlíku), o jejichž skutečné udržitelnosti přetrvávají silné pochybnosti. Lepší by bylo investovat naše omezené zdroje do technik přizpůsobení se měnícímu se klimatu, jak nám ukazují tři skutečnosti, které nemůžeme v žádném případě přehlížet, a sice že: (a) celosvětová úmrtnost v důsledku extrémních povětrnostních jevů se za posledních 100 let snížila o 99 %, (b) celosvětové náklady v důsledku extrémních povětrnostních jevů se za posledních 28 let snížily o 26 % a (c) zranitelnost vůči extrémním povětrnostním jevům je mnohem vyšší v rozvojových než v rozvinutých zemích.

Podle mého názoru tyto údaje naznačují, že strategie adaptace na měnící se klima jsou úspěšné a že adaptace se dosahuje především zvyšováním úrovně blahobytu světové populace, protože bohatší populace je méně zranitelná vůči extrémním jevům. Zásadní roli by v tomto ohledu hrálo investování hospodářských zdrojů do přenosu technologií do rozvojových zemí s cílem zvýšit jejich schopnost produkovat potraviny a životní úroveň.

Ekologický ekonom Bjorn Lomborg v jednom ze svých vědeckých článků v roce 2020 (*) píše, že zatímco adaptační politiky jsou nejvyšší prioritou, mitigační politiky založené na omezování hladiny CO2 v atmosféře by měly být realizovány až po investičním plánu do výzkumu a vývoje, který „dekarbonizaci“ učiní mnohem levnější než dnešní náklady. O tom, že tyto náklady jsou dnes přehnané, svědčí i Lomborgovy odhady, podle kterých povede plná implementace Pařížských dohod z prosince 2015, jejichž cílem je omezit množství CO2 v atmosféře, k ročním celosvětovým výdajům ve výši 819 až 1890 miliard USD do roku 2030, přičemž výsledek bude směšný: emise se sníží pouze o 1 % ve srovnání s tím, co je potřeba k omezení nárůstu průměrné globální teploty na 1,5 °C.

Potraviny, voda a energie

Na co by se však měly zaměřit adaptační aktivity? Potraviny, voda a energie jsou tři nejkritičtější prvky pro lidstvo na současné globální úrovni, což nám umožňuje určit tři hlavní cesty, kterými je třeba se ubírat při adaptačních opatřeních. Pokud jde o potraviny, měli bychom usilovat o zemědělství, které bude odolnější vůči negativním dopadům změny klimatu. V tomto ohledu jsme již učinili velké pokroky, pokud si uvědomíme, že hlavní plodiny, které živí svět (pšenice, rýže, kukuřice a sója, které pokrývají 64 % celosvětové kalorické potřeby lidí), velmi výrazně zvyšují své výnosy, ale určitě můžeme dosáhnout lepších výsledků zavedením nových odrůd a nových pěstitelských technik, které jsou účinnější při využívání výrobních faktorů (voda, živiny, přípravky na ochranu rostlin atd.). Mezi tyto techniky patří konzervační zemědělství a precizní zemědělství.

Co se týče vodních zdrojů, víme, že pokud je dešťové vody nadbytek, způsobuje sesuvy půdy a záplavy, zatímco pokud je jí nedostatek, přináší sucho. Sesuvům půdy a povodním je třeba předcházet opatřeními na územní úrovni, která jsou hydrologům, geologům a agronomům dobře známa a jejichž cílem je například regulace odtoku přebytečné vody. Pokud jde o sucho, které je nyní v severní Itálii na pořadu dne více než kdy jindy, existují různé nástroje boje proti němu, jako je výstavba a racionální správa umělých nádrží a konzervativní zemědělské techniky (mulčování, minimální zpracování půdy, setí na tvrdé půdě atd.), které umožňují snížit spotřebu vody na jednotku zemědělského produktu. Mnohem větší pochybnosti panují v souvislosti s myšlenkou výsevu mraků za účelem stimulace deště, což je technologie, která má stále mnoho prvků nejistoty, počínaje skutečností, že pokud neexistují mraky určité velikosti, nelze ji použít. Pro Itálii bych také vyloučil rozsáhlé zavádění metod odsolování mořské vody, které jsou vhodné pro předdezertické oblasti, jako je velká část Izraele (na Negevu naprší 150-200 m ročně), a ne pro zemi, jako je Itálie, kde ročně naprší v závislosti na oblasti 450 až 3300 milimetrů (nebo chcete-li litrů deště na metr čtvereční). Přizpůsobení zemědělství suchu pak spočívá ve výběru odrůd, které jsou méně citlivé na extrémní povětrnostní jevy, a to i za použití inovativních genetických technik. V této souvislosti bych rád poukázal na nedávné oznámení, že v Argentině byla na trh uvedena GMO pšenice odolná vůči suchu, a zde s velkou lítostí připomínám, že v Itálii již desítky let platí fatva ekologů na používání moderních biotechnologií při genetickém zlepšování v zemědělství.

V oblasti energetiky je třeba dosáhnout co nejrozumnějšího mixu zdrojů energie, v němž by měla mít své místo i jaderná energie nové generace, už jen proto, že neprodukuje emise CO2.

Lze tedy shrnout, že účinnější klimatické politiky založené především na přizpůsobování se mohou snížit zranitelnost vůči změně klimatu, zatímco současný přístup vede k plýtvání a neúčinným klimatickým politikám a odvádí finanční prostředky a pozornost veřejnosti od nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit náš svět.

Tím chci říci, že by dnes bylo nutné opustit milenaristický kulturní postoj ve prospěch klidnějšího a vyváženějšího pohledu na klimatické změny, který by zachytil nejen jejich negativní aspekty (především zvýšený počet vln veder), ale také negativní aspekty klimatických změn.

Tím chci říci, že dnes by bylo třeba opustit milenaristický kulturní postoj a upřednostnit klidnější a vyváženější pohled na klimatické změny, který by zachycuje nejen jejich negativní aspekty (především větší počet vln veder), ale také jejich pozitivní prvky, z nichž připomínám nižší výdaje na vytápění (potvrzené pro Evropu nedávným průzkumem Eurostatu) a snížení úmrtnosti v důsledku chladného počasí, která je podle posledních vědeckých studií stále mnohem vyšší než úmrtnost v důsledku horka.

Jak vidíte, rozvinul jsem ještě jednu nit prométheovské iluze, paralelní k té, o níž tak účinně uvažoval Stefano Chiappalone, s nímž souhlasím, že Prométheův syn je dnes vlastně více než kdy jindy synem Adamovým, bezbranným obyvatelem vesmíru, který jeho ruce nemohou plně ovládnout.

Poděkování

Autor děkuje svým přátelům Gianlucovi Alimontimu a Francovi Zavattimu za předběžné kritické přečtení textu.

(*) Bjorn Lomborg, 2020. Blahobyt v 21. století: zvyšování rozvoje, snižování nerovnosti, dopad změny klimatu a náklady na klimatické politiky,Technological Forecasting & Social Change 156 (2020) 11998

1La Nuova Bussola quotidiana -Luigi Mariani