Si Ťin-pching a Bergoglio: stejné pojmy, stejná slova

Milí přátelé Duc in altum, Edward Pentin porovnal některé pasáže z projevu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a některé pasáže z Františkových dokumentů a textů. Výsledek je znepokojivý: odstraníme-li podpisy, jsou výroky obou zcela zaměnitelné. Stejné pojmy, stejný jazyk. V tuto chvíli, kdy se začíná mluvit o Františkově nástupci, mají zastánci kontinuity po ruce řešení: udělat papežem Si Ťin-pchinga.

***

Edward Pentin

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém videopřání na Světovém ekonomickém fóru podrobně hovořil o sociálních, ekonomických a politických výzvách, kterým svět v současnosti čelí, zejména v souvislosti se zdravotní krizí Covid-19. Zarážející však je, jak se mnohé jeho výroky podobají výrokům papeže Františka z posledních let.

Níže jsou uvedeny některé srovnatelné výňatky.

Si Ťin-pching – Země celého světa by měly podporovat skutečný multilateralismus. Měli bychom odstraňovat překážky, ne stavět zdi. Měli bychom se otevřít, ne zavřít. Měli bychom se snažit o integraci, ne o rozdělení.

František – Nejdůležitějším poučením, které si z těchto krizí můžeme vzít, je potřeba budovat společně, aby už neexistovaly žádné hranice, bariéry nebo politické zdi, za které bychom se mohli schovat. Jak všichni víme, z krize se nikdy nedostanete sami, bez ostatních (poselství BBC Thought for the Day, u příležitosti zasedání COP26 v Glasgow, 31. října 2021).

Si Ťin-pching – Malé lodě možná bouři nepřežijí, ale obří loď je dost silná na to, aby bouři přečkala. Díky společnému úsilí mezinárodního společenství bylo v celosvětovém boji proti pandemii dosaženo významného pokroku.

František – Žádný národ, žádná společenská skupina nemůže dosáhnout míru, prosperity, bezpečnosti a štěstí sama. Nikdo. Poučením z nedávné pandemie je uvědomění si, že jsme globální společenství, všichni na jedné lodi (poselství k Mezinárodnímu dni multilateralismu a diplomacie pro mír, 24. dubna 2021).

Si Ťin-pching – Odhodlané budování „exkluzivních dvorů s vysokými zdmi“ nebo „paralelních systémů“, které nadšeně vytvářejí malé exkluzivní kruhy nebo bloky polarizující svět, nadměrné rozšiřování konceptu národní bezpečnosti s cílem omezit hospodářský a technologický pokrok jiných zemí, rozdmýchávání ideologického antagonismu a politizace nebo zbrojení na ekonomické, vědecké a technologické otázky vážně oslabí mezinárodní úsilí o řešení společných výzev.

František – V zájmu sebezáchovy se staví nové zdi, vnější svět přestává existovat a zůstává jen „můj“ svět, a to do té míry, že ostatní, kteří už nejsou považováni za lidské bytosti obdařené nezcizitelnou důstojností, se stávají jen „jejich“. Znovu se setkáváme s „pokušením budovat kulturu zdí, stavět zdi, zdi v srdci, zdi na zemi, abychom zabránili setkání s jinými kulturami, s jinými národy. A ti, kdo staví zdi, skončí jako otroci uvnitř zdí, které postavili. Zůstávají bez obzorů, protože nemají tuto výměnu s ostatními“ (encyklika Fratelli tutti, 3. října 2020).

Si Ťin-pching – V loňském roce jsem na Valném shromáždění OSN představil Globální rozvojovou iniciativu, abych upozornil mezinárodní společenství na naléhavé problémy rozvojových zemí. Iniciativa je veřejným statkem otevřeným celému světu, jehož cílem je vytvářet synergie s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a podporovat sdílený rozvoj na celém světě.

František – Agenda 2030 a Cíle udržitelného rozvoje, které v září 2015 schválilo více než 190 zemí, byly velkým krokem vpřed pro globální dialog a znamenaly „zásadní a univerzální solidaritu“ (Laudato sì‘, 14). Některé náboženské tradice, včetně katolické církve, přijaly cíle udržitelného rozvoje, protože jsou výsledkem globálních participačních procesů, které na jedné straně odrážejí hodnoty lidí a na druhé straně se opírají o integrální vizi rozvoje (projev Náboženství a cíle udržitelného rozvoje: naslouchání volání země a chudých, 8. března 2019).

Si Ťin-pching
 – Měli bychom sledovat trend historie, usilovat o stabilní mezinárodní řád, bránit společné hodnoty a budovat společenství se společnou budoucností lidstva. Měli bychom dávat přednost dialogu před konfrontací, inkluzivitě před exkluzí a vystupovat proti všem formám unilateralismu, protekcionismu, hegemonie nebo mocenské politiky.

František – Současný okamžik nabízí vzácnou příležitost řídit a usměrňovat probíhající procesy a budovat inkluzivní společnosti založené na úctě k lidské důstojnosti, toleranci, soucitu a milosrdenství (poselství na Světovém ekonomickém fóru, 21. ledna 2016).

Si Ťin-pching – Země musí posílit mezinárodní spolupráci v boji proti Covid-19, aktivně spolupracovat na výzkumu a vývoji léků, společně vybudovat více obranných linií proti koronaviru a urychlit úsilí o vytvoření globálního společenství zdraví pro všechny. Zvláště důležité je plně využít vakcíny jako mocnou zbraň, zajistit jejich spravedlivou distribuci, urychlit očkování a odstranit globální mezeru v očkování, aby byly skutečně zajištěny životy, zdraví a živobytí lidí.

František – Mezinárodní společenství se musí celosvětově zavázat, aby všichni obyvatelé světa měli rovný přístup k základní lékařské péči a vakcínám. Můžeme jen s lítostí konstatovat, že v rozsáhlých oblastech světa zůstává všeobecný přístup ke zdravotní péči iluzí (Projev k diplomatickému sboru akreditovanému u Svatého stolce, 10. ledna 2022).

Si Ťin-pching: Historie opakovaně ukázala, že konfrontace problémy neřeší, ale vede pouze ke katastrofálním důsledkům. Protekcionismus a jednostrannost nemohou nikoho ochránit a v konečném důsledku poškozují zájmy ostatních i své vlastní.

František – Stojíme tedy před volbou mezi dvěma možnými cestami. Jedna cesta vede k upevnění multilateralismu jako výrazu obnoveného smyslu pro globální spoluzodpovědnost… Druhá cesta zdůrazňuje soběstačnost, nacionalismus, protekcionismus, individualismus a izolaci… Nesmí zvítězit (videoposelství na 75. zasedání Valného shromáždění OSN, 25. září 2020).

SI Ťin-pching – Bez ohledu na obtíže, které mohou nastat, se musíme držet filozofie rozvoje zaměřeného na lidi, postavit rozvoj a živobytí do popředí a středu globálních makropolitik, provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

František – Všichni jsme členy jedné lidské rodiny. Z této skutečnosti vyplývá morální povinnost pečovat o druhé a s ní související zásada, že v centru veřejného pořádku stojí lidská osoba, a nikoli pouhá honba za mocí nebo ziskem (poselství Světovému ekonomickému fóru, 21. ledna 2020).

*

Závěrem lze říci, že v Si Ťin-pchingově projevu je jen málo věcí, s nimiž by František a dnešní Vatikán pravděpodobně nesouhlasili.

Si, který byl zvolen pouhý den po Františkovi, 14. března 2013, rovněž prohlásil, že „Čína se vydává na novou cestu k vybudování plnohodnotné moderní socialistické země“.

Církev má za sebou dlouhou historii odsuzování socialismu a komunismu, a to až do dob Druhého vatikánského koncilu, kdy byl komunismus záměrně vyloučen z diskusí a v dokumentech nebyl nikdy zmíněn ani odsouzen (viz tento článek z roku 2012, v němž jsem se zabýval tím, co se stalo).

Zdroj: edwardpentin.co.uk