Pastorační rady křestanským kandidátům ve volbách

Arcibiskup Viganò. Pastorační rady o konzistentnosti kandidátů v politických volbách.

Pastorační rady s přiloženým vademecum, které jsou velmi vhodné. Zde  je seznam mnoha předchozích a souvisejících intervencí.


Některé pastorační rady
o důslednosti kandidátů v politických volbách
při vědomém katolickém hlasování

Velmi vážná krize zasáhla Itálii a s ní i mnoho dalších národů, v nichž převzala moc mezinárodní podvratná kupole WEF. V průběhu let jsme viděli dosud neznámé postavy odcházející z Young Global Leaders for Tomorrow

Ttento suverénní lid, po dvou letech zločinných pošetilostí ze strany všech těchto vlád a parlamentů podřízených mezinárodním financím, možná ještě nepochopil obrovský zločin spáchaný proti lidskosti těmito spiklenci, ale pochopil, že strany „systému“ hanebně zradily jejich závazky vůči voličům, čímž se stali spolupachateli tohoto bílého puče provedeného nejprve pod záminkou pandemie, poté války a nakonec energetické nouze.

Krvácení hlasů vládních a opozičních stran potvrdí hluboký rozkol mezi politickou třídou a občany, odpovídající tomu, co odděluje bergoglianskou hierarchii od katolických věřících. Hluboký stát nyní shodil masku odhalující tvář tyranie, stejně jako se hluboká církev ukazuje v celé své heretické a odpadlické povaze. Občané a věřící se zděšeně dívají na Úřad – který by jim měl být průvodcem a pomocí – a nyní zuří na ně, aby je zasáhl do těla a zabil v duši.

A co to je to jiného než obscénní odhalení – v etymologickém smyslu slova apokalypsa – světa, z něhož byl vyhnán Kristus Král, Kníže pokoje? Není to církvi, která Ho zapírá slovy a přiobíjí Ho na kříž ve skandálním chováním?

Tato zrada autority nám ukazuje, jak je důležité, aby ti, kdo zastávají vedoucí a vládní role – jak ve státě, tak v církvi –, aby si pamatovali, že jejich moc je zástupcem moci Krista , který je Králem národů a hlavou mystického Těla.. Non est enim potestas nisi a Deo (Řím 13,1), říká svatý Pavel: není žádné moci než od Boha.

Každý, kdo má v úmyslu hrát roli v občanské společnosti, musí vědět, že jeho oddanost vládě a jeho politická činnost musí odpovídat účelu, pro který Bůh ustanovil světskou autoritu; každé jejich jednání musí být zaměřeno na obecné dobro, řízeno spravedlností a mírněno milosrdenstvím, oživováno láskou a vedeno vírou. Potřebujeme politickou třídu, která se stane protagonistou morálního znovuzrození země, a která svou roli považuje za službu prokazovanou komunitě, s vědomím, že musí skládat účty ze své práce Kristu Králi, jehož je zástupcem. Bez transcendentního mravního principu nemůže být vykoupení pro Itálii ani pro svět, protože revoluce, která rozvracela národy po více než dvě století, byla založena právě na odstranění náboženství ze společnosti.

Slova našeho Pána „Dej císaři, co je císařovo“ (Mt 22,21) se nevztahují pouze na povinnost katolíka vzdát spravedlivý poplatek civilní autoritě, ale také zavázat se jednat jako občan, držitel aktivních i pasivních volebních práv, spolupracující na obecném blahu. Hlasování je tedy povinností, pokud si katolík může vědomě vybrat, kdo jeho jménem nejlépe hájí principy přirozeného práva a náboženství. A pokud se nenajde žádná strana, která by si tato témata vzala za své, volič posoudí, zda se nemá zdržet hlasování.

Současná politická situace je mimořádně složitá, a to jak z důvodu zrady voličské vůle a porušování základních svobod ze strany všech stran parlamentní struktury a samozvané opozice, tak i proto, že se zdá, že nové strany a hnutí mají poměrně obecnou, ne-li nějaký zcela spornou představu o některých otázkách, které katolíci právem považují za nepostradatelné. Hlasovat pro kandidáta ve prospěch potratů je těžký hřích, stejně jako hlasovat pro stranu ve prospěch eutanazie či genetické manipulace, indoktrinace LGBTQ nebo genderové teorie. O straně, která se urputně nebrání legalizaci takzvaných „sňatků homosexuálů“ nebo adopci dětí homosexuálními páry, by katolík neměl ani uvažovat, a to ani předtím, než ví, jak si stojí ve vztahu k jiným otázkám. Představuji si, že Kristovi nepřátelé dělají totéž a dávají pozor, aby nedali svůj hlas stranám nebo kandidátům, kteří jsou proti náhradnímu mateřství nebo liberalizaci drog.

Je tedy nutné, aby ve zmatku, který panuje nad těmito morálně relevantními tématy, katolíci žádali kandidáty a strany, aby jasně deklarovali svůj postoj, aby voličský hlas mohl být vyjadřován zodpovědně a bylp možno je uvést do praxe to, k čemu se kandidát nebo strana zavázala, když byla zvolena

Rád bych poukázal na několik otázek a věřím, že strany budou chtít učinit jasné a oficiální prohlášení (i když jednoduše naznačí, že toto téma není součástí jejich programu). Jsem si jist, že katolíci, dezorientovaní i znepokojivým mlčením Hierarchie, pochopí, jak důležitý je soulad jejich hlasování s principy křesťanské morálky: vědomé a zodpovědné hlasování je nejlepším potvrzením toho , že dáváme Caesarovi to, co Caesarovi patří. ..

Dovoluji si žádat všechny věřící, aby vzývali Ducha svatého, aby na přímluvu Nejsvětější Marie Sedes Sapientiæ osvěcoval voliče při jejich volbě a kandidáty ve službě Bohu a své vlasti tím, že přispějí ke společnému dobru a duchovnímu znovuzrození Italů.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
26. července 2022

* * *

Některé otázky, které je třeba objasnit
pro poctivou volební kampaň
a odpovědné katolické hlasování

1. Svatost a nedotknutelnost života a osoby

 • Hájí strana a/nebo kandidát život od početí po přirozenou smrt?
 • Jste rozhodně proti potratům a eutanazii? Zavazujete se podporovat odstranění jejich legalizace? Odmítá umělé oplodněním, embryonálními experimenty, genetické manipulacemi, náhradním mateřstvím, doktríny a praktiky transhumanismu?
 • Bojuje – alespoň v širším slova smyslu – proti neomalthusianismus, teorii o přelidnění planety, experimentování s drogami na lidech?
 • Má v úmyslu bojovat proti používání abortivního lidského materiálu pro vědecký výzkum nebo pro výrobu léků či jiných produktů?
 • Hodlá se postavit proti terapiím k zastavení hormonálního vývoje nezletilých?

2. Rodinná a společenská morálka

 • Brání strana přirozenou rodinu, tvořenou muži a ženami?
 • Navrhuje formy pomoci rodinám a podporuje porodnost?
 • Jste proti homosexuálnímu „sňatku“?
 • Jste proti adopci dětí homosexuálními páry?
 • Je v kontrastu LGBTQ ideologie a genderová teorie?
 • Uznáváte přirozené právo rodičů vzdělávat své potomky? Je proti indoktrinaci dětí a mládeže ze strany státu?
 • Zakazuje strana výslovně členství svých členů v tajných sektách, zednářských a parazednářských lóžích?

3. Suverenita národa, imigrace, pandemie

 • Usiluje strana jednoznačně o odchod Itálie z Evropské unie? Jaké konkrétní kroky hodláte podniknout a do jaké lhůty?
 • Hodlá opustit NATO a znovu vyjednat přítomnost cizích vojenských základen na italském území?
 • Usiluje strana jasně o odchod Itálie z WHO a dalších mezinárodních organizací, které podkopávají její národní suverenitu?
 • Zavazuje se ke konkrétním návrhům zaměřeným na opětovné získání měnové suverenity, především k odchodu z eura a zřízení skutečně veřejné centrální banky podléhající politické autoritě?
 • Počítá se zrušením rozpočtového omezení z Ústavy?
 • Jaké jsou návrhy strany ohledně ochrany národního zájmu?
 • Jakými činy hodlá zakázat zasahování mezinárodních lobby do italské politiky?
 • Jak to souvisí s potřebou zestátnění veřejných služeb?
 • Jaké kroky hodlá podniknout k zastavení nelegálního přistěhovalectví? má v úmyslu nechat nelegální přistěhovalce repatriovat?
 • Je strana pro pozastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a jak se zapojuje do mezinárodního fóra pro spravedlivá mírová jednání?
 • Jaký je (a možná, jaký byl dosud) postoj strany k pandemické nouzi? Má konkrétní návrhy, jak v budoucnu zabránit opakování porušování základních práv a poškozování zdraví občanů?
 • Zavazuje se strana prosazovat zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro zločiny spojené s tzv. pandemií?
 • Jste odhodláni věnovat finanční prostředky aktuálně určené k publikování toho, co se osvědčilo jako forma kontroly informací?

Pramen: Chiesa e post Concilio