Nová oběť víry a čistoty

                                                                            26. 11. 2018

Několik dní před tím než se slavil Den proti násilí na ženách, byla zavražděna Jamie Schmit, protože odmítla požadavek sexuálního agresora. Proč nikdo neztratil ani slovo o této mučednici? Protože Jamie připomíná všem, kdo je pravou ženou, jak posvátný je charakter sexu, a odhaluje pokrytectví kampaně #Me Too.

Několik dní před tím než se slavil den proti násilí na ženách, Jamie Schmidt, 53letá matka tří dětí ze St. Luis (Missouri) byla zavražděna, protože odmítla poslechnout tyrana, který vstoupil do obchodu a s pistolí v ruce nutil ženy, aby mu byly po vůli. Proč nikdo z onoho hnutí, které zachvátilo Západ a webové stránky, neutrousil o této oběti ani slovo?

19. listopadu, když nakupovala v obchodě materiál na zhotovení růženců pro modlitební skupinu ve své farnosti, vstoupil do obchodu násilník a pod záminkou, že zde zapomněl platební kartu, vytáhl pistoli a poručil třem přítomným ženám, aby si klekly, svlékly se a byly mu k dispozici. Zatímco dvě ženy uposlechly, Jamie se mu pevně podívala do očí a prohlásila: „Ve jménu Boha, já se nesvléknu“. Muž ji na místě zastřelil.

Je třeba konstatovat, že feministická vlna, kterou dnes představuje více než kdy jindy #ME Too, aby obviňovala muže jakožto muže, zatímco ženská povaha je pro ni sama o sobě nevinnost, obviňuje tzv. „vrahy žen“, aniž by citovala statistiky o násilí na mužích, které ukazují, že problém nespočívá ve vrozeném sexu, ale v chorobných vztazích a obyčejích. Nemá tedy zájem obviňovat společnost, která učinila z ženy prodejné zboží, ale spíše hájí tvrzení staré šedesát let, „tělo je moje a já s ním nakládám podle svého“. Jinými slovy, já sama si mohu dělat, co chci, dokonce přidat se k šelmám, stačí, že jsem to já, kdo o tom rozhodl.

Jamie naopak skrze oběť svého života připomíná feminismu, kdo je opravdovou ženou. Žena, která snila o normálním životě, ve kterém zestárne po boku svého manžela a bude provázet děti na jejich cestě životem, když se postavila na odpor násilníkovi, byla si vědoma, že může ztratit nejen svůj život, ale také zanechat na světě jednoho vdovce a tři sirotky. A přesto se rozhodla, že se nesvlékne.

Proč si Jamie více cenila své čistoty než svého života? Kdyby násilník žádal o otevření pokladny plné peněz, asi by uposlechla. Co má společného tato vražda s vírou, jediným dobrem, pro něž by věřící byl ochoten obětovat svůj život? Svatý Pavel píše: »Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovy? Smím tedy vzít údy Kristovy a udělat z nich údy, které patří nevěstce? Chraň Bůh! Cožpak nevíte, že kdo se oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu? Nevíte, že vaše těla jsou chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí, a proto už nepatříte sami sobě? Jste totiž vykoupeni za vysokou cenu« (1Kor 6).

Oblast pohlaví má v sobě něco posvátného pro každého člověka, tím spíše pro křesťana. Vysvětluje to německý teolog Dietrich von Hildebrand: »Čistý člověk chápe tajemství sexu. Chápe jeho hloubku, jeho vážnost, jeho intimitu. Plné pochopení této oblasti a základního významu sexuality demaskuje strašné profanace při každém jejím zneužití: je to smrtelný jed schopný zaplavit duši a odloučit ji od Boha, který uděluje sexuální rozkoše, aby sloužily svému cíli.«

Sexualita mimo onen cíl, pro který ji Bůh stvořil, tj. výlučnou odevzdanost a otevřenost životu, může od Boha vzdalovat více než cokoliv jiného. Pohlavní akt je vyhrazen pro člověka k naplnění dvou předpokladů Stvořitele: spojení a tvoření. Člověk, který je naplňuje, se nesmírně přibližuje ke Stvořiteli, více než v jakékoliv jiném případě, s výjimkou zázraku proměňování, kterého se účastní kněz na oltáři (ne nadarmo se svatební lůžko nazývá oltářem manželů). »Sex proto náleží zvláštním způsobem Bohu, a proto ho člověk může používat jen způsobem, jaký ustanovil sám Bůh. Na rozdíl od neškodné sféry jídla, pití a intelektuálních aktivit, panování nad sexem náleží jedině Bohu.«

Z těchto důvodů chápeme mučednictví Marie Gorettiové, která raději zemřela, než aby znesvětila Boží chrám. A stejně tak můžeme pochopit oběť věrné katoličky Jamie, která uvádí do rozpaků svět, tak zamilovaný do bezbřehého sexu. Děti pak často platí psychologickými problémy následkem zneužívaného sexu, který si dovolovala jejich matka.

Jamie si svou smrtí zasloužila nebe a zanechala jako dar manželovi i dětem příklad věrnosti Bohu, víře a manželství až k prolití své krve.


Benedetta Frigerio, Nuova Bussola Quotidiana