Neomodernismus rozděluje církev do dvou náboženství

Roberto de Mattei v interview pro Die Freie Welt

Pane profesore, žijete v Římě. Můžete nám popsat situaci a atmosféru katolické církve v Římě v těchto dnech?

V prostředí římské kurie panuje atmosféra velkého znepokojení, především pokud jde o příští synodu o Amazonii. Znepokojení se týká také nedávných událostí, jako je exekuce Institutu Jana Pavla II. a jmenování nových kardinálů; všechno jsou to muži, těšící plné důvěře papeže Bergoglia, kteří jsou zaprodáni tématům, jako je islám (Ayoso Guixot, Fitzgerald, Lopez Romero) imigrace (Czerny, Ramazzini Imperi, Zuppi) feministická teologie (Tolentino, Mendonça). Po těchto jmenováních více než 50% kardinálů voličů bylo vybráno Bergogliem a příští konkláve bude tak „obrněno“ ve smyslu progresismu. Velká část kurie je spojena s památkou Benedikta XVI. a Jana Pavla II., ale zdá se, že papež František se chce stále více distancovat od předchozích dvou pontifikátů. Jiným druhem znepokojení je též chování Svatého stolce ve vztahu ke kardinálu Pellovi, přenechanému australské (ne)spravedlnosti, i když ve Vatikánu jsou všichni přesvědčeni o jeho nevině.

Panamazonská synoda se bude konat v říjnu v Římě. Koncept práce již byl publikován a vyvolal mnoho kritiky. Vy jste ho označil za konsternující a převratný. Jaká je vaše největší obava?

Zdá se mi, že tento dokument obsahuje pojetí Boha, církve a společnosti, které se velmi liší od pojetí katolického. Proto říkám, že uvnitř jediné katolické církve existují a stojí proti sobě dvě odlišná náboženství: tradiční a neomodernistické. Uvedu příklad existence této protichůdnosti: generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Soza Abascal nedávno prohlásil, že démon neexistuje a je pouhým symbolem. Mezinárodní asociace exorcistů vydala okamžitě komuniké, které zdůrazňuje, že reálná existence ďábla je pravdou víry, která byla vždy součástí katolické nauky. Postoj Abascala se vymyká řádnému i mimořádnému slavnostnímu učitelskému úřadu církve. Je to tedy obvinění z hereze, ale P. Abascal pokračuje ve výkonu funkce generálního představeného jednoho z nejdůležitějších řeholních řádů, ke kterému patří i papež František.

Poslední synody byly strašné jak z hlediska organizace (mluvilo se o manipulování), tak pokud jde o skutečné plody ve světové církvi. Předvídáte podobný efekt i u synody amazonské?

Chilský vědec José Ureta mluvil o existenci ideologické lobby, o mafii prstenu tukum v přípravě říjnového zasedání.

Prsten je zhotoven ze dřeva jednoho amazonského stromu a je používán jako rozlišovací znamení teologů osvobození. A toto lobby je při přípravě synody velmi aktivní. Např. v přípravné komisi působí mons. Erwin Kräutler, ředitel amazonské církevní sítě Repam, jeden z hlavních promotorů tzv. indiánských proudů. Říká se, že to byl právě on, kdo navrhl papeži Františkovi ideu amazonské synody. Pak je zde mons. Franz-Jose, biskup Joseph Overbeck z Essenu, odpovědný za podporu Adveniat pro Latinskou Ameriku, muž, který prohlásil: Synoda o Amazonii bude bodem zvratu pro celou církev. Nic nebude jako dříve. Zde se reálně nacházíme na rozcestí pro církev.

Amazonie je daleko od Evropy. Proč se synoda koná v Římě?

Protože z Říma vzejde nové teologické paradigma. Přípravný dokument synody tvrdí jasně, že Amazonie není chápána jako zeměpisné teritorium, nýbrž jako teologické místo, nový pramen božského zjevní, které bude připojeno k tradici a k svatým písmům. V předsynodním dokumentu není žádná zmínka o Nejsvětější Trojici, Ježíši Kristu ani o svátostech. Panteistický duch, který oživuje celou amazonskou duši, je leitmotivem celého dokumentu. Bůh je vtělen do přírody a příroda je vtělena do Boha, který není transcendentní příčinou, nýbrž je světu imanentní a splývá s ním. Jedná se o novou kosmologii, ve které je příroda chápána jako všechno živé, co má v sobě duši, která všechno zahrnuje. S touto přírodou impregnovanou božstvím udržují indiánské národy vztah, který Západ zcela ztratil. Moudrost domorodců je třeba si osvojit a žádat o odpuštění za spáchanou diskriminaci, aniž bychom očekávali, že by oni požadovali odpuštění za kanibalismus a lidské oběti, které jejich předkové praktikovali. Mosty, které je třeba budovat a zdi bourat, jsou jen jednosměrné.

Kardinálové Brandmüller a Müller vyslovili silnou kritiku tohoto dokumentu. Ztotožňujete se s nimi?

Souhlasím s nimi a zatím čtyřmi kardinály, kteří se rovněž vyjádřili, pokud je mi známo.

Kardinál Brandmüller 27. června prohlásil, že Instrumentum laboris v rozhodujících bodech zásadně protiřečí nauce církve, a je proto třeba označit je za heretické. Jelikož pak je zde zpochybňováno i božské zjevení, je třeba hovořit i o apostazi.

Kardinál Müller vidí v IL novou etapu procesu sekularizace církve. 26. července prohlásil, že když se církev přetváří zčásti na ekologický program záchrany naší planety, její svátostný charakter a zvláště úřad svěcení biskupského a kněžského v apoštolské posloupnosti je vágní a neurčitý. Kdo by mohl chtít přebudovat vnitřní život církve, který požaduje přijetí tak nestabilní základny?

Kardinál Burke v rozhovoru vysílaném 13. srpna na YouTube, na otázku, zda se Instrumentum laboris může stát definitivní naukou církve, odpověděl: Nikoliv. Dokument je odpadlický. Nemůže být součástí nauky církve a dá-li Bůh, bude celý tento případ zastaven.

Také kardinál Pell z vězeňské cely v Melbourne dal některým přátelům najevo, že je hrozící amazonskou synodou velmi znepokojen.

Z jakého důvodu jsou biskupové, kardinálové i sám papež Amazonií tak okouzleni? Je to území z církevního hlediska opuštěné, a má pojednou zaujímat ústřední postavení?

Protože existuje „ekologická psychóza“, atmosféra navozená médii, která dnes nakazila církevní svět. Podle mediální legendy amazonská příroda má být zelenými plícemi světa, zatímco věda říká, že Amazonie negeneruje ve skutečnosti ani molekulu kyslíku. Všechen kyslík, který produkují během dne obrovské pralesy, je spotřebován v noci v procesech tlení. Finální výsledek produkce kyslíku je nulový. Pravými „zelenými plícemi světa“ jsou rozsivky, mikroorganismy v oceánech, které se účastní fotosyntézy a produkují kyslík. Mnoho míst Amazonie je demonstrováno v knize Bertranda de Orléans e Braganza Psicosi ambienalistica, kterou brazilský prezident Jair Bolsonaro citoval Merkelové a Macronovi na setkání G20 v Osace. Ale Bolsonaro je terčem politické kampaně, média jej označují za nástroj odlesnění Amazonie.

Amazonie je tedy nejen centrem manévrů, které mají zcela přetvořit nauku církve, ale také centrem politických zájmů a ekonomů globalistické lobby, jež v Americe i Evropě bojují proti vládám a stranám, které hájí národní suverenitu svých obyvatel.

Jaká je odpovědnost a povinnosti papeže Františka uprostřed všeho tohoto dění?

Papež František v interview 9. srpna ve Vatican Insider prohlásil, že říjnový synod je synem Laudato si‘. Kdo ji nečetl, synod nepochopí. Těmito slovy a dalšími výroky papež požadoval nejen organizační odpovědnost synody, ale také ideologickou volbu, která se váže k jeho magisteriu. Slabým bodem všech kritik, které církevní kruhy synodě adresují, je to, že kritizují přípravný dokument (mnozí tiše a málokdo otevřeně), ale opomíjejí označit papeže Františka za hlavního odpovědného, jak po stránce naukové, tak politické a mediální. Bude to vyhlášení nového ekologického náboženství, jehož prorokyní je Greta Thumbergová. Ve svém interview 9. srpna papež František řekl, že vkládá do mládeže své naděje, pokud jde o budoucnost.

Jestliže kardinálové a biskupové nemají odvahu odporovat otevřeně papeži Františkovi, při vší úctě k němu, je záležitost z lidského hlediska  ztracená. Říkám z lidského hlediska, protože církev patří Ježíši Kristu, který je v ní osobně přítomen a nedovolí, aby spáchala sebevraždu.

Pramen: Aldo Maria Valli, Duc in Altum