Nebe hrdinů ho přijme

                                                                     27. 3. 2017

V pašijovém týdnu byla ještě jednou prolita krev evropského křesťana za volání Allah Akbar, jak se to stalo předtím v Londýně a Barceloně, v Berlíně a Nizze a nyní v Carcassone. Výkřik, který nám připomíná, že se nacházíme ve válečném stavu.

Tato válka je náboženská a vede ji islám všemi zbraněmi, nikoliv nutně krutým způsobem: také migrační invaze je součástí této dobyvačné strategie. Záměr je totožný: podmanit Evropu a Západ islámu, výrok, který etymologicky znamená podrobení.

Nemůžeme se z této války vyzout, ale první rozdíl mezi námi a našimi nepřáteli spočívá v tom, že naše válka je obranná, nikoliv ofenzivní: Západ ji podstupuje, není jejím vyhlašovatelem.

Druhý rozdíl je v tom, že naše válka nevede k masakrům, ale ke spáse nevinných. V tomto smyslu službu konající policejní důstojník Arnaud Beltrame, který 23. března obětoval svůj život za záchranu ženy jako rukojmí teroristy, může být označen za hrdinu francouzského, evropského a křesťanského.

Francouzského, protože plnil vojenskou povinnost svého národa, jako službu konající důstojník paradesantního policejního útvaru; evropského, protože padl jako oběť konfliktu, který je od počátku evropský a ve kterém jde skutečně o Evropu; je hrdinou křesťanským, protože je zcela jistě projevem křesťanské víry to, co důstojník Beltrame uskutečnil v duchu oběti, která je aplikací slov evangelia: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za své přátele (Jan 15,13).

Důstojník Beltrame vyrostl ve volnomyšlenkářském prostředí a stýkal se s masonerií, v posledních letech však se sblížil s církví a k jeho obrácení došlo ve znamení tradice. Jeho styčným bodem s církví byli kanovníci Matky Boží v opatství Lagrasse, kde se mše svatá slaví v tradičním ritu.

Důstojníka, žijícího zatím v civilním manželství, připravovoval ke katolickému sňatku řeholník P. Jean Baptiste a jeho příprava se jistě konala v duchu tradiční nauky církve. Tentýž řeholník večer 23. března udělil umírajícímu poslední pomazání a apoštolské požehnání in articulo mortis.

Milosrdenství našeho Pána otevírá nebe těm, kteří s upřímností a důsledností hledají pravou nauku církve, ale nedělejme si iluze, že tyto brány se otevírají těm, kteří se mylně snaží hledat kompromisy mezi zálibami vlastního egoismu a evangeliem. Důstojník Beltrame přijal milost a mohl podat svědectví, že život křesťana je boj až k mučednictví. Nebe hrdinů ho jistě přijme.

Od biskupů, kardinálů a papeže neočekáváme jen slova chvály za jeho zářný příklad. Očekáváme, že na program islamizace Evropy zahájený výkřikem Allah Akbar! odpoví obnovou evangelizace v duchu slov sv. Pavla , která zaznívají ve Svatém týdnu: Ve jménu Ježíše Krista se musí sklonit každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí; a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: že Ježíš Kristus je Pán (Fil 2, 9-11).

Roberto de Mattei, Corrisponedenza Romana