Mons. Viganò: Libera nos a malo

Libera nos a malo…


Úvahy
o Velkém resetu

a o Novém světovém řádu

Nikdo nebude součástí Nového světového řádu, dokud nevykoná akt bohopocty Luciferovi .

Nikdo nevstoupí do Nového věku, dokud nevykonáluciferské zasvěcení.

David Spangle

Ředitel projektu Planetární iniciativy OSN

(Úvahy o Kristu, Findhorn, 1978)

Již více než rok a půl jsme bezmocně svědky sledu nesourodých událostí, kterým většina z nás není schopna věrohodně porozumět. Pandemická nouze zvýrazňuje zejména rozpory a nelogičnost opatření formálně určených k omezení nákazy – lockdownzákazů vycházení, uzavírání obchodních činností, omezení veřejných služeb a výuky, pozastavení práv občanů; denně se však odmítány od nesouhlasnými hlas s jasnými důkazy neúčinnosti a rozpory ze strany příslušných zdravotnických orgánů. Je zbytečné uvádět opatření, která téměř všechny vlády světa přijaly, aniž by dosáhly slíbených výsledků. Omezíme-li se na údajné výhody, které mělo experimentální genové sérum přinést – především imunitu vůči viru a nově nalezenou svobodu pohybu, zjistíme, že studie Oxfordské univerzity publikovaná v časopise Lancet (zde) prohlásila, že virové postižení lidí očkovaných dvojitou dávkou je 251 krát větší než u prvních kmenů viru (zde), navzdory prohlášením světových vůdců, počínaje italským premiérem Mariem Draghim, podle kterého „ti, kteří jsou očkováni, žijí, a ti, kteří se neočkují, umírají“.

Zdá se, že vedlejší účinky genového séra, chytře skryté nebo záměrně neregistrované zdravotními i orgány, potvrzují nebezpečí aplikace a znepokojivé neznámé následky pro zdraví občanů, s nimiž se brzy budeme muset konfrontovat

.

Od vědy k scientismu

Zdá se, že lékařské umění – které není vědou, ale aplikací vědeckých principů na různé zvláštní případy – se zřeklo své obezřetnosti ve jménu mimořádné situace, která je přiměla povznést se ke kněžství anáboženství – ve skutečnosti vědě –, jež se zahalila do dogmatismu na pokraji pověr. Ministři tohoto kultu seztotožnili s kastou nedotknutelných, osvobozených od jakékoli kritiky, i když jsou jejich tvrzení vyvrácena důkazy o realitě. Zásady medicíny, považované až do února 2020 za všeobecně platné, podlehly improvizaci, až do té míry, že jsme slyšeli o doporučování očkování uprostřed pandemie, o povinnosti masek dávno prohlášených za zbytečné, používání distancování, zákazu léčby účinnými léky a zavedení experimentálních genových terapií odchylně od běžných bezpečnostních protokolů. A stejně jako jsou tu noví kněží Covidu, jsou tu i noví kacíři, to znamená ti, kteří odmítají nové pandemické náboženství a chtějí zůstat věrní Hippokratově přísaze. Nezřídka se zdá, že aura neomylnosti, obklopující virology a další více či méně titulované vědce, nesmí být zpochybňována jejich střetem zájmů nebo následnými prebendämi farmaceutických společností: což by za normálních podmínek bylo skandální a trestné.

Mnozí nechápou neslučitelnost mezi vyhlašovanými účely a prostředky, které jsou čas od času přijaty k jejich dosažení, jejich nekonzistenci. Jestliže ve Švédsku absence uzavírání a masek nevedla k infekcím vyšším než v zemích, kde se lidé uzamkli doma a masky byly tvrdě nasazeny i na základních školách, nepovažuje se tento prvek za důkaz neúčinnosti takovopatření. Jestliže v Izraeli a Velké Británii masové očkování zvýšilo počet infekcí a učinilo je virulentnějšími, jejich příklad nepřivádí vládce jiných zemí k opatrnosti v očkovací kampani, ale spíše je tlačí naopak, k zavedení plošné povinnosti. Pokud se ivermektin nebo hyperimunitní plazma ukázaly jako účinná léčba, nesmí se povolit, natož doporučit. A ti, kteří se ptají na důvod této znepokojivé iracionality, se nakonec musejí zdržet úsudku, jsou umlčováni a cenzurováni; v prohlášeních covidských kněží se zachovává fideistického lpění, nebo se šíří dezinformace.

Jediný exemplář pod jednou režií

Jak jsem již řekl, čelíme kolosálnímu podvodu založenému na lžích a podvodech. Tento podvod začíná předpokladem, že odůvodnění, které úřady poskytují na podporu svých opatření prováděných proti nám, jsou upřímná. Jednodušeji řečeno, chyba spočívá v tom, že pokládáme vládce za čestné a předpokládáme, že nám nelžou. Takže stále nacházíme více či méně věrohodná ospravedlnění, s cílem nepřipustit, že jsme předmětem spiknutí, které je podrobně naplánováno. A zatímco se snažíme racionálně vysvětlit iracionální jednání; zatímco se přisuzuje logika nelogickému jednání těch, kteří nám vládnou, kognitivní disonance vede k tomu, abychom zavřeli oči před realitou a uvěřili těm nejhanebnějším lžím.

Měli jsme pochopit – jak jsem před časem napsal –, že plán Velkého resetu není výsledkem chvástání nějakého „konspiračního teoretika“, ale syrových důkazů zločinného záměru, koncipovaných po desetiletí a zaměřených na vytvoření všeobecné diktatury, v níž má menšina nezměrně bohatých a mocných lidí v úmyslu zotročit a podrobit celé lidstvo globalistické ideologii. Protože obvinění ze „spiknutí“ mohlo mít možná smysl, když spiknutí ještě nebylo zřejmé, zatímco dnes popírání toho, co elita plánovala od padesátých let, je neospravedlnitelné. To, co Kalergi, Rothschildové, Rockefellerové, Klaus Schwab, Jacques Attali a Bill Gates potvrdili od poválečného období, bylo publikováno v knihách a novinách, komentováno a převzato mezinárodními orgány a nadacemi, které si zřídily vládní strany a většinu. Spojené státy evropské, nekontrolovaná imigrace, snižování mezd, rušení záruk unie, vzdání se národní suverenity, jednotná měna, kontrola občanů pod záminkou pandemie, snižování počtu obyvatel pomocí vakcín s novými technologiemi nejsou nedávné vynálezy, ale výsledek plánované a koordinované akce. Akce, která zjevně dokonale přilne k jedinému skriptu, v jednom cíli.

Zločinci

Jakmile pochopíme, že současné události měly za cíl dosáhnout určitých výsledků – a následně prosazovat určité zájmy menšinové části lidstva, s nevyčíslitelným poškozením většiny, musíme mít také tu čest rozpoznat zločinné autory tohoto plánu. Tento zločinný záměr nás také nutí pochopit lest autority při prezentaci určitých opatření jako nevyhnutelných reakcí na nepředvídatelné události, které byly uměle vytvořeny a zveličeny pouze za účelem legitimity revoluce, kterou Schwab označuje za čtvrtou průmyslovou revoluci, již elita chce prosadit na úkor celého lidstva. Zotročení autority je na druhé straně výsledkem procesu, který začal ještě dříve, Francouzskou revolucí, a který způsobil že politická třída neslouží Bohu (jehož Lordstva pohrdavě ignorují) ani suverénnímu lidu (kterým elita pohrdá a používá pouze k legitimizaci sebe sama), ale ekonomickým a finančním potentátům, mezinárodní oligarchii, bankéřům a lichvářům, nadnárodním farmaceutických společností. Ve skutečnosti při bližším zkoumání patří všechny tyto subjekty k malému počtu známých velmi bohatých rodin.

Stejné zotročení je patrné i v informacích: novináři si osvojili – bez jakékoli skrupule svědomí – způsoby jak dělat prostitutku k mocným, a zašli tak daleko, že cenzurují pravdu a šíří nestydaté lži, aniž by se jim snažili o hějaké zdání důvěryhodnosti. Pokud až do loňského roku novináři počítali počty „obětí“ Covidu a prezentovaly „pozitivní“ jako téměř nevyléčitelně nemocné, dnes jsou ti, kteří zemřou po očkování, označeni jako „nemocní“, a ještě před posmrtnými vyšetřeními je z moci úřední rozhodnuto, že žádná korelace s podáním genového séra neexistuje. Beztrestně překrucují pravdu, když ji nejde ohnout k jejich účelům.

To, co se děje už rok a půl, bylo široce oznámeno do nejmenších detailů stejnými architekty Velkého resetu; stejně jako jsme byli informováni o opatřeních, která měla být přijata. Dne 17. února 1950 před Senátem Spojených států známý bankéř James Warburg řekl: „Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí, nebo ne. Jedinou otázkou, která vyvstává, je, zda bude tato světová vláda ustanovena konsensem, nebo silou.“ O čtyři roky později se zrodila bilderbergská skupina, která mezi své členy zařadila osobnosti jako Agnelli Kissinger, Mario Monti a Mario Draghi, současný italský premiér. V roce 1991 David Rockefeller napsal:„Svět je připraven dosáhnout světovlády. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů je jistě výhodnější než národní sebeurčení praktikované v minulých stoletích. Dodal: „Jsme na pokraji globální transformace. Vše, co potřebujeme, je „jen“ globální krize, a národy přijmou Nový světový řád.“ Dnes můžeme potvrdit, že tato „správná“ krize se shoduje s pandemickou mimořádnou situací a s krokem locku, který od roku 2010 nastínil dokument Rockefellerovy nadace, Scénář pro budoucnost technologií a mezinárodního rozvoje, v němž byly anticipovány všechny události, jichž jsme svědky.

Stručně řečeno, vytvořili falešný problém, aby jako zjevné řešení mohli zavést opatření kontroly obyvatelstva, zrušit s locdown a zeleným pasem malé a střední podnikyt ve prospěch několika mezinárodních skupin, zničit vzdělávání distančním vzděláváním, snížit cenu na ruční práci, závislé na smart working privatizovat veřejné zdraví ve prospěch BigPharma, umožnit vládám používat výjimečný stav k uzákonění výjimky ze zákona a vnucovat takzvané vakcíny celé populaci, což činí občany všude sledovatelnými jako chronicky choré nebo sterilní.

Všechno, co elita chtěla udělat, udělala. A je nepochopitelné, že tváří v tvář důkazům o promyšlenosti tohoto obrovského zločinu proti lidskosti, který má spolupachatele a zrádce mezi vůdci téměř celého světa, neexistuje jediný soudce, který by proti nim otevřel spis, aby zjistil pravdu a odsoudil viníky a komplice. Ti, kdo nesouhlasí, jsou nejen cenzurováni, ale označeni jako veřejní nepřátelé, jako osoby, jimž by neměla být přiznána žádná práva.

Hluboký stát a hluboká církev

Nyní, tváří v tvář zločinnému plánu, by bylo přinejmenším logické ho obžalovat ho, abycho pak mohli soudit jeho spoluviníci. Seznam zrádců by měl začít hlavami vlád, ministry a poslanci a pak pokračovat zkorumpovanými virology a lékaři, se spolupachateli, hlavami ozbrojených sil, kteří nejsou schopni se postavit proti porušování ústavy, s prodejnými novináři, se zbabělými soudci, s odbory a syndikáty. V tomto dlouhém seznamu, který možná jednoho dne bude vypracován, by měli být uvedeni také vedoucí katolické církve, počínaje Bergogliem, spolu s nemalým počtem biskupů, kteří se stali horlivými vykonavateli vůdcovy vůle proti mandátu přijatému od Krista. A jistě, na tomto seznamu by si člověk uvědomil rozsah spiknutí a počet spiklenců, což by potvrdilo krizi autority a překrucování občanské a náboženské moci. Stručně řečeno, pochopili bychom, že zkorumpovaná část občanské společnosti – hluboký stát – a církevní autorita – hluboká církev – jsou dvě strany téže mince, obě zapojené do vzniku Nového světového řádu.

Abychom však pochopili toto spojenectví občanské a náboženské moci, je nutné uznat duchovní a eschatologický rozměr současného konfliktu a zarámovat ho do války, kterou Lucifer od svého pádu rozpoutal proti Bohu. Tato válka, jejíž výsledky jsou rozhodnuty od věčnosti jako neúprosná porážka Satana a Antikrista a drtivé vítězstvím Ženy obklopené hvězdami, se nyní blíží ke svému epilogu: z tohoto důvodu jsou síly temnoty tak exaltované, tak dychtivé vymazat jméno Našeho Pána ze země, zničit nejen jeho hmatatelnou přítomnost v našich městech bouráním kostelů, ničením křížů, potlačováním křesťanských svátků; ale také odstraněním paměti křesťanské civilizace, vymazáním a začernováním jejího učení, degradací jejího kultu. A v tom by přítomnost věrné a odvážné Hierarchie, ochotné k mučednictví na obranu křesťanské víry a morálky, jistě byla překážkou. Proto bylo od počáteční fáze globalistického plánu nezbytné zkorumpovat Hierarchii v morálce a doktríně, infiltrovat ji pátými kolonami a spícími buňkami, zbavit ji jakékoli nadpřirozené touhy, učinit ji vydíratelnou díky finančním a sexuálním skandálům; s cílem vyloučit a odstranit ji, jakmile splní své poslání, v souladu se zavedenou praxí.

Konec padesátých let, kdy se projekt Nového řádu formoval, představoval tuto infiltrační operaci, která o několik let později zahájila svou práci na podvracení Druhého vatikánského ekumenickáho koncilu, pro který byl zvolen Roncalli a vyhán papabile Siri, Pacelliho „delfín“, což představovalo důvod k nadšení pro progresivní, modernistickou složku v církvi, pokud jde o komunistické, liberální a zednářské složky civilizovaného světa. Vatikán II. představoval v těle církve to co Přísaha v Míčovně v civilní společnosti: počátek Revoluce A pokud jsem při mnoha příležitostech chtěl zdůraznit podvratnou povahu koncilu, dnes se domnívám, že si zaslouží pozornost historická analýza, v níž zdánlivě nesouvislá fakta získávají znepokojivý význam a vysvětlují mnoho věcí.

Nebezpečné vztahy

Jak uvedl Michael J. Matt v nedávném videu na The Remnant (zde),dnes začínáme skládat všechny kousky mozaiky a z přiznání jednoho z protagonistů zjišťujeme, že Mons. Hélder Câmara, arcibiskup z Olindy a Recife v Brazílii, se v oněch letech setkal s mladým Klausem Schwabem, zakladatelem Světového ekonomického fóra a teoretikem Velkého resetu. Schwab, který znal preláta pro jeho odpor k tradiční církvi a jeho revoluční téze ve prospěch chudých, pozval ho na Fórum v Davosu a jeho účast na této akci považoval za nesmírně důležitou vzhledem k projektu Nového řádu. Víme, že Hélder Câmara byl jedním z organizátorů Paktu z katakomb, který několik dní před uzavřením Koncilu, 16. listopadu 1965, podepsalo asi čtyřicet ultra-progresivních biskupů. Mezi heretickými tézemi tohoto dokumentu je také spolupráce při vytváření „jiného, nového společenského řádu“ (zde,n. 9) založeného na spravedlnosti a rovnosti. A nepřekvapuje nás, že mezi signatáři byl i Mgr. Enrique Angelelli, pomocný důstojník z Córdoby v Argentině, „referenční bod pro tehdejšího kněze Jorge Maria Bergoglia“ (zde). Sám Bergoglio prohlásil, že sdílí požadavky Paktu z katakomb od počátku svého pontifikátu. Dne 20. října 2019, u příležitosti Synodu pro Amazonii, byla oslava paktu mezi spiklenci v katakombách Santa Domitilla replikována (zde; na blogu zde – zde), což potvrzuje, že plán zahájený během Koncilu našel naplnění právě v Jorge Mario Bergogliovi. Ten se ani zdaleka nedistancuje od ultra-pokrokářů, kteří ho podporují a kteří rozhodli o jeho zvolení na posledním konkláve, kde si nenechat ujít příležitost podal dokonalý o svém souhlasu s plánem Nového světového řádu, počínaje spoluprací vatikánských orgánů a dikasterií s malthusiánským environmentalismem a účastí v Radě pro inkluzivní kapitalismus, globální alianci s Rothschildem, Rockefellerovou nadací a velkými bankami [zde]. Takže na jedné straně David Rockefeller s Trilaterární komisí, a na druhé straně Klaus Schwab, příbuzný s Rothschildy (zde), se Světovým ekonomickým fórem se ocitají ruku v ruce s hlavou katolické církve, aby nastolili Nový řád prostřednictvím Velkého resetu, jak bylo plánováno od padesátých let.

Plán vylidňování světa

V tomto pactu sceleris (zločinném paktu) je také třeba počítat s některými exponenty Papežské akademie pro život, nedávno zdeformované v organizačním zaměření právě Bergogliem, který odstranil členy nejvěrnější Magisteriu tím, že je nahradil teoretiky vylidňování, antikoncepce a potratů. Není divu, že Svatý stolec podporuje vakcíny: Sovereign Independent z června 2011 na své titulní stránce uvedl: „Vylidňování nuceným očkováním: roztok nulového oxidu uhličitého“ (zde). Vedle titulku byla fotografie Billa Gatese s komentářem: „Svět má nyní 6,8 miliardy lidí. To povede k 9 miliardám, pokud odvedeme opravdu dobrou práci s novými vakcínami, zdravotní péčí, službami reprodukčního zdraví [tj. potraty a antikoncepce], můžeme snížit populaci o 10 či 15 procent.“

To řekl před jedenácti lety Bill Gates, který dnes patří mezi akcionáře skupiny Black Rock, jež financuje farmaceutické společnosti vyrábějící vakcíny a, patří též mezi hlavní sponzory WHO s nesčetnými veřejnými a soukromými subjekty spojenými se zdravím. Po jeho boku najdeme George Sorose, „filantropa“ Open Society, který s Nadací Billa a Melindy Gatesových nedávno investoval do britské společnosti, vyrábějící stěrky k detekci Covidu (zde). A protože mluvíme o ekonomických otázkách, rád bych připomněl, že Svatý stolec vlastnil akcie v hodnotě asi 20 milionů EUR ve dvou farmaceutických společnostech, které vyráběly antikoncepční preperát (zde) a nedávno investoval do fondu, který zaručil velmi vysoké zisky v případě geopolitických nebo pandemických krizí díky spekulacím o mezinárodních měnách, georiziku řízeném investiční bankou Merril Lynch, která po prvních měsících pandemie s raketovými výnosy musela tyto akcie uzavřít (zde).Další kapitál, pocházející z Peter’s Pence, sloužil k financování různých iniciativ, také ve spolupráci s Lapo Elkann, včetně autobiografického filmu Eltona Johna. Aniž by to vyvolalo spekulace s nemovitostmi koupí londýnské budovy na Sloane Avenue 60, o které nás novinky hojně informovaly, o kterých jak víme ze spolehlivého zdroje, rozhodl sám Bergoglio. Opět: vždy ve jménu solidarity i a „chudé církve pro chudé“, která je Bergogliovi tak drahá, jsou zde i tací, kteří věří, že dohoda s Čínou připravená jezuity a bývalým kardinálem McCarrickem přinesla značné finanční prostředky od komunistického režimu v Pekingu výměnou za vatikánské mlčení k pronásledování katolíků a porušování lidských práv (zde).

Nejinak je tomu i u imigračního podvodu: mezi těmi, kdo z přijímání imigrantů profitují, jsou kromě levicových složek také vatikánské orgány a biskupské konference, jimž státy přiznávají značné finanční prostředky na přijímání nelegálních přistěhovalců. Strašlivý pomník bronzové lodi vztyčený Bergogliem na svatopetrském náměstí je plastickou reprezentací pokrytectví, které je známkou tohoto pontifikátu. V nedávné středeční audienci jsme slyšeli tato slova: „Pokrytec je člověk, který předstírá, lichotí a klame, protože žije s maskou na tváři a nemá odvahu postavit se pravdě. […] Pokrytectví v církvi je obzvláště odporné. V Církvi bohužel existuje pokrytectví: je zde tolik křesťanů a tolik pokryteckých služebníků“ (zde).

Zdá se, že není zapotřebí žádného komentáře.

Zásahy deep state

Vměšování hlubokého státu do života katolické církve bylo mnohoznačné Nemůžeme zapomenout na e-maily Johna Podesty Hillary Clintonové, které ukazují záměr vystrnadit Benedikta XVI. z papežství, a tím začít nové „jaro církve“, progresivní a globalistické, poté realizované rezignací Benedikta a zvolením Argentince. Nemůžeme přehlížet ani vměšování orgánů a institucí, které jsou vůbec blízké náboženství, jako je B’nai B’rith, do diktování linie „obnovy“ církve po Vatikánu II a maximálně pod současným pontifikátem. A konečně musíme na jedné straně pamatovat na pomlouvavé odmítání audiencí s politickými a institucionálními osobnostmi konzervativní orientace a na druhé straně na vášnivá usměvavá setkání s exponenty levice spolu s projevy nadšené spokojenosti při příležitosti jejic zvolení. Mnozí z nich vděčí za svůj úspěch tomu, že navštěvovali univerzity provozované jezuity nebo prostředí katolicismu, které by v Itálii mohlo být definováno jako dossettianismus, kde síť sociálních a politických vztahů představuje jakési progresivní zednářství a zajišťuje oslnivou kariéru takzvaným „dospělým katolíkům“, tedy těm, kteří se chlubí křesťanským jménem, aniž by se řídili ve službách veřejných záležitostí zásadami souladu s vírou a morálkou: Joe Biden a Nanci Pelosi; Prodi, Monti, Conte a Draghi, abychom jmenovali jen některé. Jak vidíme, spolupráce mezi hlubokým státem a hlubokou církví je dlouhodobá a nyní přináší výsledky požadované jejími zastánci, s velmi vážným poškozováním státu a náboženství.

Zavírání kostelů na začátku roku 2020, a to ještě předtím, než civilní úřady zavedly výluky; zákaz v mší a posluhováíním svátostmi během pandemické krize; groteskní exhibice 27. března na svatopetrském náměstí (zde); trvání na očkovacích látkách a jejich povýšení za morálně přijatelné, přestože jsou vyráběny s buněčnými složkami z potracených plodů; Bergogliova prohlášení, že genové sérum představuje „morální povinnost“ pro každého křesťana; zavedení zdravotního pasu ve Vatikánu a nedávno v katolických školách a některých seminářích; zákaz Svatého stolce biskupům vyslovit se proti očkovací povinnosti, kterou však okamžitě vyhlásily některé biskupské konference, to vše jsou prvky, které demonstrují podřízenost hlubokécírkve řádu hlubokého státu a zaměření bergoglianské církve na globalistickou úroveň.

V kombinaci s modlářským kultem pachamamy pod klenbou svatého Petra [zde]; trvání na irenistickém ekumenismu, pacifismu, na pauperismu; situační morálka a podstatná legalizace cizoložství v Amoris lætitia; prohlášení protiprávnosti trestu smrti; podpora levicových politiků, revolučních vůdců, zarytých potratářů; slova porozumění pro LGBT, pro homosexuály a transsexuály; mlčení o legaliizaci homosexuálních svazků a těch, kteří jsou ještě více znepokojující požehnáními sodomitických párů německými biskupy a kněžími; zákaz Tridentské mše se zrušením Motu Proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI. Že je toto vše prováděno s plným vědomím, ze strachu nebo pod vydíráním, nesnižuje závažnost toho, co se děje, ani morální odpovědnost těch, kdo to propagují.

Luciferská matrice Nového světového řádu

Na tomto místě je nutné objasnit, co znamená Nový světový řád, nebo spíše to, co sledujíjeho tvůrci, bez ohledu na to, co říkají veřejně. Protože na jedné straně je pravda, že jestliže existuje projekt, ten kdo ho vymyslel, má na starosti jeho provádění; na druhé straně je však pravda, že inspirativní principy tohoto projektu nejsou vždy pro veřejnst dostupné tak, že nebo alespoň že přibližné zřejmý časové vztah v těsném vztahu k tomu, co se dnes děje, protože takové přiznání by vzbudilo opozici i u těch nejmírnějších. Ve skutečnosti je jedna věc zavést zelený covid pas s výmluvou napandemii; jiná věc je přiznat, že účelem zdravotního pasu je zvyknout si na sledování; dále je třeba říci, že tato úplná kontrola je oním „znamením šelmy“, o kterém mluví Kniha Zjevení (Zj 13:16-18).

Čtenář mi odpustí, pokud k doložení svých výroků se musím uchýlit k citacím takové závažnosti, abych vzbudil zmatení a hrůzu: je nutné pochopit, jaké jsou záměry architektů tohoto spiknutí a jaká je to epochální bitva, kterou nastoupili proti Kristu a Jeho Církvi.

Abychom porozuměli ezoterických kořenům myšlenky, o které snil již Giuseppe Mazzini, nemůžeme opomenout postavy jako Albert Pike, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Alice Ann Bailey a další adepti luciferských sekt. Jejich spisy, publikované od konce devatenáctého století, jsou zdrojem širokého odhalení.

Albert Pike, Mazziniho přítel a stejně jako on svobodný zednář, ve svém projevu z roku 1889 proneseném ve Francii v nejvyšších stupních svobodného zednářství a poté publikovaným 19. ledna 1935 anglickým časopisem The Freemason, uvedl:

„Musíme říci davům, že uctíváme boha, ale je to bůh, který je uctíván bez pověr […]. Zednářské náboženství by mělo být dodržováno všemi zasvěcenci nejvyšších stupňů v čistotě luciferské nauky. Kdyby Lucifer nebyl bůh, pomlouval by ho Adonai (Bůh křesťanů), jehož činy dokazují jeho krutost, proradnost, nenávist k člověku, barbarství a odpor k vědě. Ano, Lucifer je bůh a Adonai je bohužel také Bůh. Pro věčný zákon, pro který není světla bez stínu, krásy bez ošklivosti, bílá bez černé, jako absolutní mohou existovat pouze dvě božstva: být temnotou nezbytnou k tomu, aby světlo sloužilo jako kontrast, protože pro sochu je nezbytný podstavec a pro lokomotivu brzda … nauka satanismu je hereze; a pravé a čisté filozofické náboženství je víra v Lucifera, rovnoprávného s Adonaiem; ale Lucifer, bůh světla a bůh dobra, bojuje za lidstvo proti Adonaiovi, Bohu temnoty a ďémonu.“

Toto provolání víry v božství Satana není jen přiznáním toho, kdo je pravým Velkým architektem, kterého uctívá zednářství, ale rouhačský politický projekt, který prochází smířlivým koncilním ekumenismem, jehož zednářství byl prvním hlasatelem masonerie:: „Křesťan, Žid, muslim, buddhista, následovník Konfucia a Zoroasterase mohou se spojit jako bratři a spojit se v modlitbě k jedinému bohu, který je nad všemi ostatními bohy“ (cfr. Albert Pike, Morálka a Dogma, ed. Bastogi, Foggia 1984, vol. VI, s. 153). A kdo je „jediný bůh, který je nad všemi ostatními bohy“, nám byl dobře vyložil předcházející citát.

Navíc:

„Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme hrozivou společenskou katastrofu, která v celé své hrůze jasně ukáže národům účinek absolutního ateismu, původ barbarství a krvavého podvracení. Pak všude budou občané povinni bránit se proti světové menšině revolucionářů, […] obdrží skutečné světlo prostřednictvím všeobecného zjevení čisté Luciferovy doktríny, konečně odhalené veřejnosti; odhalení, po kterém následuje zničení křesťanství a ateismu, současně dobytých i rozdrcených!“ (viz. Dopis ze dne 15. srpna 1871 Giuseppe Mazzinimu, Knihovna Britského muzea v Londýně).

Neunikne nám, že „velké kacířství separativity vyzní podivně v souzvuku s ekumenismem odsouzeným Piem XI. v encyklice Mortalium animos, která se koncilním dokumentem Dignitatis humanae nedávno sloučila s doktínou o slučitelnosti formulované těmi, kteří dovolili, aby se uskutečnilo modlářské uctívání pachamamy u Svatého Petra. A je jasné, že separatativitou chceme jak negativním klíčem označit záměrné oddělení dobra od zla, pravdivého od falešného, od nespravedlivého, které představuje kritérium morálního úsudku lidského chování. Je proti inkluzivitě, slučitelnosti, která obsahuje možnost, abychom se záměrně kontaminovali zlem, aby se zfalšovalo dobro, ztotožnilo se pravé s falešným a zkorumpovalo to první a dalo plnou legitimitu tomu duhému.

Společné ideologické kořeny ekumenismu

Pokud člověk nechápe, že ideologické kořeny ekumenismu jsou neodmyslitelně spjaty s luciferským zednářským ezoterismem, není schopen pochopit souvislost, která spojuje naukové deviace 2VK s plánem Nového světového řádu. Z těchto pacifistických a ekumenických ambicí vznikl smutný příklad roku 68, kdy Věk Vodnáře byl oslavován v hudbě muzikálu Hair in Aquarius (1969), a poté Johnem Lennonem v Imagine (1971).

„Představ si, že ráj neexistuje. Když to zkusíš, je to snadné. Žádné peklo pod námi. Nad námi jen obloha, představte si všechny lidi, kteří žijí jen pro dnešek. Představte si, že neexistují žádné vlasti. Není to těžké. Nic, kvůli čemu je třeba se zabíjet nebo zemřít, a také žádné náboženství. Představte si všechny ty lidi, kteří žijí své životy v míru. Můžeš říct, že jsem snílek, ale nejsem sám. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a bude jeden svět. Představte si, že tu nejsou žádné nemovitosti. Zajímalo by mě, jestli je to možné: žádná chamtivost nebo touhy, ale bratrství lidí. Představte si: všichni lidé sdílejí celý svět.“

Tento manifest zednářského nihilismu lze považovat za hymnu globalismu a nového univerzálního náboženství. Nezbloudilá duše může pocítit jen hrůzu z těchto rouhavých slov. A pro ty, kteří se nemýlí méně rouhači (1970): „Bůh je pojem, kterým měříme svou bolest. […] Já věřím jen v sebe“, Bůh je koncept, kterým měříme svou bolest. […] Věřím jen v sebe.“

Chápu, že pro mnohé je znepokojivé přijmout, že hierarchie mohla dovolit, aby ji její nepřátelé oklamali, a sami si osvojili záležitosti, které se dotýkají samotné duše Církve. Jistě existovali zednářští preláti, kterým se podařilo představit své myšlenky v koncilu tím, že je zatajili, ale v plném vědomí, aby je neúprosně přivedli až k realizaci demolice náboženství, která je předpokladem pro založení Nového věku – věku Vodnáře –, v němž je náš Pán vyhnán ze společnosti, aby přivítala Antikrista. Člověk tehdy chápe, že shovívavost tolika církevních osobností – mám na mysli mimo jiné kardinály Martiniho a Ravasiho – vůči svobodnému zednáři a jejich nesouhlas s exkomunikací, kterou papežové proti sektě obnovili. Můžeme také pochopit důvod nadšení lóží při zvolení Bergoglia, a naopak jejich neskrývanou nenávist k Benediktu XVI., považovanému za kathèkon, který má být odstraněn.

S jistými rozpaky je třeba mít na paměti, že některá Ratzingerova prohlášení naznačují pokus „kristianizovat“ globalistický projekt, aniž byste ho odsoudili jako atikristovský – protikřesťanský. „Nechte se uchopit rukou Betlémského dítěte, nebojte se, důvěřujte Mu, oživující dávná síla Jeho světla vás povzbuzuje k tomu, abyste se zavázali k budování Nového světového řádu“ (zde). Tato slova bohužel potvrzují klam Hegelova myšlení, které ovlivnilo profesora z Tübingenu na papežském trůně. Jistě, že toto pochybené papežovo pojetí nás do jisté doby opravňovalo, abychom ho nějakým způsobem považovali za spojence globalistického plánu, když prezident Napolitano mohl ve svém projevu k Italům na konci roku 2006 potvrdit: „Existuje harmonie mezi mnou a papežem Benediktem XVI. při podpoře Nového světového řádu“ (31. prosince 2006). Na druhé straně Hegelův proces teze-antiteze-syntézy odráží motto: sole et coagula – odluč a spoj, alchymie, přijaté svobodným zednářstvím a luciferským ezoteriem. Motto, které se objevuje v náručí Bafometa, pekelného idolu uctívaného vůdci sekty stejným vyznáním jeho nejpřednějších členů. Philip Jones ve své eseji Lucifer rising poukazuje na to, že hegelská dialektika „kombinuje formu křesťanství jako teze s pohanským spiritualismem jako protikladem, s výsledkem syntézy velmi podobné babylonským tajemným náboženstvím“.