Mons. Viganò k Bergogliově cestě do Kanady

REDDE RATIONEM VILLICATIONIS TUÆ,
JAM ENIM NON POTERIS VILLICARE!

“ Moje že neocenilina,

na otázku, kdo ji konvertoval ke katolicismu,

vždy odpovídá „ďábel “.

GK Chesterton

NENÍ TO NÁHODA, že Satan je nazýván διάβολος, ve dvojím významu: lhář a žalobce . Satan lže, protože nenávidí Pravdu, kterou je Bůh ve své bytosti. Lže, protože kdyby potvrdil pravdu, objevil by své vlastní podvody. Lže, protože jen lhaním může být žalobcem i našich bratří, „který je dnem i nocí obviňoval před naším Bohem“ (Zj 12,10). A jako Svatá Panna, svatostánek vtělené Pravdy, je naším obhájcem , tak je Satan naším žalobcem a inspirátorem falešných svědků proti spravedlivým.

Revoluce – což je převrácení božského kosmu k nastolení pekelného chaosu – bez argumentů pro diskreditaci Církve Kristovy a křesťanské společnosti, která je jí po staletí inspirována a vedena, se Satan uchyluje k pomluvám a manipulaci s realitou. Zrušit kulturu není nic jiného než pokus postavit Civitas Dei před soud, aby bylo možné ji bez důkazů odsoudit a vnutit jí civitas diaboli jako její protějšek údajné svobodě, rovnosti a bratrství. K tomu, jak je zřejmé, brání masám, aby dověděly a věděly pravdu, protože jeho podvod je založen na nevědomosti a špatné víře.

Tento předpoklad je nezbytný k pochopení závažnosti chování toho, kdo si uzurpuje moc náměstka vyplývající z nejvyšší autority Církve, aby ji pomlouval a obviňoval před světem, v groteskní parodii onoho procesu s Kristem před Sanhedrinem a Pilátem. Také při té příležitosti civilní autorita vyslechla falešná obvinění vznesená proti Našemu Pánu a ačkolik uznala Jeho nevinu, k potěšení lidu, který ponítili velekněží a zákoníci lidu, nejprve ho zbičoval a korunoval trním, a pak poslal na smrt a nechal Ho ukřižovat tím nejvícd ponižujícím mučením. Členové Sanhedrinu tedy zneužívali svou duchovní autoritu, stejně jako prefekt Judeje zneužíval svou autoritu občanskou.

Tatáž fraška se v průběhu dějin opakovala tisíckrát a tisíckrát, protože za každou lží, za každým nepodloženým obviněním proti Kristu a proti Jeho tajemnému tělu, kterým je církev, se skrývá ďábel, lhář a žalobce. A je evidentní, nade vší rozumnou pochybnost, že tato satanská akce je inspirací pro události, o kterých v těchto dnech informoval v tisku, od Bergogliova proradného mea culpa za údajné hříchy katolické církve spáchané v Kanadě na domorodých národech až po jeho nadházející účast na pohanských a pekelných obřadech vyvolávání mrtvých.

Na „hříchy“ jezuitských misionářů, myslím, římská korespondence ( zde ) odpověděla vyčerpávajícím způsobem a vyjmenovala brutalitu, které byli vystaveni mučedníci z Kanady vydaní do rukou a zvůle Irokézských indiánů. Totéž platí o údajných obviněních týkajících se indiánských internátních škol, že stát svěřil katolické církvi a anglikánům, aby civilizovali domorodé obyvatelstvo a podporovali asimilaci křesťanské kultury země. Zjišťujeme tak, že „obláti Marie Neposkvrněné byli jedinými obránci jazyka a tradičního způsobu života kanadských Indiánů, na rozdíl od vlády a anglikánské církve, které trvaly na jejich integraci, která domorodce vykořenila z jejich původu. “ Dozvídáme se také, že údajná „kulturní genocida“ původních obyvatel, se kterou se Komise de vérité et réconciliation musela vypořádat v roce 2008 se pak bez jakéhokoli základu pravdy a věrohodnosti proměnila ve „fyzickou genocidu“, a to díky naprosto lživé mediální kampani podporované premiérem Justinem Trudeauem, chráněncem Klause Schwaba a známým zastáncem globalismu a Agendy v Davosu.

Ale ačkoliv skutečnou pravdu oficiálně uznali i odborníci a nestranní historikové, kult lži přesto pokračoval ve svém neúprosném procesu, který vyvrcholil oficiální „omluvou“ hlavy církve, , jakou požadoval Trudeau a kterou okamžitě přijal Bergoglio, který se ani nemohl dočkat, až znovu pokoří Boží instituci, kterou podvodem nehodně a nedůstojně zastupuje. Trudeau a Bergoglio ve své dychtivosti podpořit oficiální vyprávění a potěšit své pány považují za zanedbatelný detail, že absolutně neexistují žádné důkazy o vybájených masových hrobech, v nichž by měly být tajně pohřbeny stovky dětí. To by mělo postačit k prokázání jejich špatné víry a záminky obvinění a falešnému mea culpa; i proto, že režimní tisk žádá o hlavy nepřátel lidu ve zkrácených procesech, ale dává si pozor, aby přitom nerehabilitoval nevinné, kteří byli křivě obviněni.

Účel této hanebné mediální operace je až příliš zřejmý: zdiskreditovat minulost katolické církve, která se měla provinit těmi nejhoršími zvěrstvy, a legitimizovat tak její současné pronásledování, a to jak ze strany státu, tak ze strany samotné falešné Hierahie. Protože tato církev , „nesnášenlivá“, „tvrdá“ katolická církev, která kázala evangelium všem národům a která dovolila svým misionářům, aby byli umučeni od kmenů ponořenými do barbarského pohanství, už nesmí existovat, nesmí „proselytizovat“ – což představuje podle Bergoglia Slavnostní nesmysl“, „velmi vážný hřích proti ekumenismu“ – a nesmí předstírat, že měla a má nějakou Pravdu, aby učila národy pro spásu duší. A Bergoglio chce tak prokázat , že s takovu Církví nemá nic společného, stejně jako se mu hnusí autentická nauka, morálka a liturgie této církve , až do té míry, že nemilosrdně pronásleduje mnoho věřících, kteří se ještě nesmířili s tím, že by ho měli následovat do propasti apostaze a kteří by chtěli uctívat Boha autentickou od apoštolů předanou mší svatou.

Ne, že by si někdo kdy myslel, že by Jorge Mario mohl být nějakým způsobem katolík: každý jeho výrok, každé gesto, každý pohyb prozrazují takovou nesnášenlivost ke všemu, co byť jen vzdáleně pamatuje našeho Pána, že jeho osvědčení o bezbožnosti a bezbožnosti jsou nyní nadbytečná. Vidět ho, jak netečného svědka satanských obřadů vyvolávání mrtvých prováděných šamanem, umocňuje nevídaný skandál, když pekelné pachamamě ve vatikánské bazilice vykonal modlářský kult a tak bazíliku s hrobem knížete apoštolů zprofanoval.

Prosit o odpuštění za neexistující hříchy misionářů je opovrženíhodný a svatokrádežný akt podřízení se Novému světovému řádu, který nachází dokonalou souhru v konspirativním mlčení a skandální ochraně, za kterou je Bergoglio odpovědný vůči skutečným obětem zneužívání svých chráněnců. Můžeme ho slyšet žádat o odpuštění v Číně, v Africe, v ledu Antarktidy, ale nikdy ho neuslyšíme vyslovit mea culpa za zneužívání a zločiny spáchané v Argentině, za hrůzy levandulové mafie McCarricka a jeho kompliců. a těch, které prosazoval jako své spolupracovníky. Nikdy ho neuslyšíme formulovat věrohodné výmluvy pro to, že je propagátorem očkovací kampaně, o které dnes víme, že je příčinou děsivého počtu náhlých úmrtí a nežádoucích účinků. Za tyto hříchy se nikdy nebude bít do prsou, naopak je na ně hrdý a ví, že gesto upřímného pokání by neocenili jeho autoři a insoirátoři, neméně vinní než on sám,.

Takže máme před sebou osvědčeného lháře, žalobce. Zde stojíme před nelítostným pronásledovatelem dobrých duchovních a věřících včera i dnes a před horlivým spojencem nepřátel Krista a církve. Je to zuřivý odpůrce katolické mše, ale ekumenický účastník satanských obřadů a pohanských ceremonií. Muže rozdělený v duši s dvojí rolí hlavy sekty, která okupuje Vatikán, a inkvizitora katolické církve. Po jeho boku v tomto ubohém představení vystupuje ministrant Trudeau, který propaguje genderovou doktrínu a LGBTQ ideologii ve jménu inkluzivity a svobody, ale který ani na okamžik neváhal krvavě potlačit spravedlivé a legitimní revolty obyvatel Kanady, zbavených svých základních práv pod záminkou pandemické nouze.

Podařená dvojice, jen co je pravda! Oba sponzorovaní ve své kariéře antikřesťanskou globalistickou elitou. Oba dosazeni do čela institucí s úkolem ji zbourat a rozprášit její autentické členy. Oba jako hanební zrádci své role, spravedlnosti, pravdy.

Tyto souhrnné procesy možná ocení současníci ve zlé víře nebo nevědomosti, ale neobstojí před soudem dějin, natož soudem Božím.

Přijde den, kdy bude povolán, aby složil účty ze své správy: „ Redde rationem villicationis tuæ: jam enim neschopen villicare “ (Lk 16,2), říká správce v podobenství ze včerejšího evangelia. Do té chvíle se jako pokřtění a žijící členové Mystického těla modlíme a činíme pokání, abychom od sebe odstranili tresty, které tyto skandály přitahují na Církev a na svět. Dovoláváme se ochrany na přímluvu mučedníků Kanady, potupených žalobcem, který se domohl Petrova trůnu, abycho dosáhli osvobození Církve od této současné metly.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
1. srpna 2022
S. Petri ad Vincula
Ss. Martyrum Machabæorum