Mons. Schneider k povážlivým Begogliovým heretickým výrokům

Monsignor Schneider: Poznámky papeže Františka k Desateru jsou v rozporu s naukou církve a jsou podobné principům Lutherovým.

Arcibiskup Athanasius Schneider reaguje na Františkovo prohlášení, že Desatero nemá absolutní hodnotu, a poukazuje na skutečnost, že tato jeho slova jsou v rozporu s Písmem a jsou naopak v souladu s učením kacíře Luthera.

Problematické prohlášení učinil František v širokém publiku ve středu 11. srpna: „Pohrdám přikázáními? Sleduji je, ale ne jako absolutní, protože vím, že to, co mě ospravedlňuje, je Ježíš Kristus.“ Papežův komentář reaguje na otázku, kterou sám položil o tom, jak řešit strach z toho, že půjde do pekla v důsledku určitého jednoho provinění.

Autor  kategoricky zdůrazňuje, že Františkovo prohlášení „je v rozporu s učením církve a je velmi podobné heretickému luteránskému vyznání“. Pomocný biskup z Astany (Kazachstán) vysvětluje, že tato Františkova slova „jsou také v rozporu s encyklikou Veritatis splendor Jana Pavla II“.

Mons. Schneider cituje Františkova předchůdce a dodává: „Již ve Starém zákoně najdeme obdivuhodná svědectví o věrnosti svatému Božímu zákonu. V knize proroka Daniela čteme o Zuzaně, která byla vystavena k dobrovolnému přijetí smrti. Zuzanina odpověď je příkladná: Dvěma nespravedlivým soudcům, kteří jí vyhrožovali zabitím, pokud by odmítla poddat se jejich nečisté vášni, odpověděla takto: »Jsem tísněna ze všech stran. Neboť učiním-li to, čeká mě smrt; Když odmítnu, nebudu moci uniknout vašim rukám. Ale je pro mě lepší, když zahynu nevinně z vašich rukou, než abych hřešila před Pánem!« (Dn 13:22-23).

„Zuzana raději zemře nevinná rukou soudců,“ pokračuje citát, „to svědčí nejen o její víře a důvěře v Boha, ale také o její poslušnosti k pravdě a absolutnímu morálnímu řádu.“

Mons. Schneider podotýká, že  také Katechismus katolické církve odporuje Františkovu nedávnému výroku, protože křesťané jsou vždy vázáni přikázáními Božího zákona. KKC v článku 2072 říká: »Protože desatero Božích přikázání vyjadřuje základní povinnosti člověka k Bohu a k bližnímu, zjevuje ve svém základním obsahu těžké závazky. Ty jsou v podstatě neměnné a zavazují vždy a všude. Nikdo od nich nemůže zprostit. Bůh vryl deset přikázání do srdce lidské bytosti«.

Také tuto středu papež František zveřejnil video, ve kterém vyzývá lidi na celém světě, aby přijali některou z experimentálních vakcín proti covid-19. František se nezmínil o vztahu mezi vakcínami a zdokumentovanými potraty a místo toho prohlásil, že očkování je aktem lásky. Dodal, že pomáhat druhým, aby je přijímali, je akt lásky. Lásky k sobě, lásky ke své rodině a přátelům a lásky ke všem lidem (1).

Poznámka redakce:

(1) Taková prohlášení – se okamžitě šíří po celém světě mediální troubou a pronikají do sociálních sítí za zvuku zjednodušujících a triviálních sloganů, odvolávajících se na sociální nauku Církve, vzhledem k tomu, že se týkají zdravotní, sociální a politické otázky. Je však výhradou sociálního magisteria nepodporovat recepty spojené se složitými morálními a sociálními otázkami, které vyžadují důkladnou analýzu všech jejich důsledků, což je výsledek multidisciplinárních dovedností kompetentních míst. (viz)


Chiesa e post Concilio