Magická jednota církve a království Satana

                       17.7.2017

Sanches Sorondo je nejbližší Bergogliův spolupracovník pro oblast politiky. Je architektem změn kurzu v církvi, strůjcem a budovatelem kontaktů, které má Vatikán zaujmout v oblasti změny paradigmatu směrem ke klimatu, migraci a potratům s cílem dosáhnout stavu, aby se církev zařadila a nadále kráčela stejným krokem jako zednářskými mafiemi řízené OSN v jedné frontě s ateistickou ultralevicí na celém světě.

Věc už došla tak daleko, že Sanchez Sorondo mohl ve španělské Valencii prohlásit: Lidstvo prožívá magický okamžik, kdy poprvé nauka papeže, která „vychází z evangelia“, souhlasí s „učitelským úřadem“ OSN.

Má to snad znamenat, že tzv. „učitelský úřad“ OSN přistoupil na požadavky přirozeného a Božího zákona? Kdepak!

Pokud se panu prelátovi Bergogliova nauka shoduje s OSN, pak je to jedině proto, že vůbec nevychází z evangelia. Přitom záměrně zamlčuje, že způsob, jakým »agenda OSN« chce bojovat proti chudobě, zahrnuje také celosvětový přístup k proti-přirozenému a zcela zvrácenému systému „reproduktivního zdraví“ a drastickou redukci světového obyvatelstva.

Prakticky to znamená, že na celém světě má být i násilím vymáháno právo a přístup k potratům a antikoncepci – Satanově politice smrti. Oba faktory – úsilí i překonání bídy a hladu a odepření nenarozeným práva na život jsou součástí rouhavých utopistických projektů naprosto neslučitelných s posláním církve.

V Bergogliově zcela sekularizované politice je ovšem vraždění nenarozených něčím druhořadým ve srovnání s jeho halasným bojem proti hladu a chudobě. Všechny „globální“ cíle jsou ve skutečnosti kamuflovanou pyšnou vzpourou proti Bohu a jeho řádu a pokračováním překabátěných komunistických bludů s antihumánními cíli.

Znamená to ovšem, že jsme se ocitli v absurdní sebepopírající se církvi, jejímiž hlavními odpadlíky jsou samotná její hlava a s ní spojené zaprodané vedení. Po dvou tisíciletích boje proti Satanovu království těla, světa a ďábla objímá se církev se svým úhlavním nepřítelem. Naplnilo se Izaiášovo proroctví:

Zaslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, aby očima neuviděli a srdcem neporozuměli a já abych je neuzdravil (Jan 12, 30).

Sorondovy »magické jednoty« bylo dosaženo tím, že falešná církev ve své vstřícnosti neboli otevření se světu a cizím božstvům rezignovala na svěřený úkol získat všechny národy pro nauku Ježíše Krista a jednostranně kapitulovala přede všemi možnými i nemožnými ideologiemi. Prohlášení Bergogliova pověřence a důvěrníka, proti kterému se zatím nepozvedl ani jeden hlas odpovědných pastýřů (!), znamená, že se fakticky dovršuje zrada, kterou nastoupil koncil pod vedením pseudopastýři – Roncalli a Montini.

Anticírkev tak od té doby šlape po Krédu, které jsme přijali a vyznali, když jsme byli pokřtěni. Nejsme to však my, kdo odpadli od církve a od jejího Zakladatele, ale samo její vedení, které se sbratřilo s agenty jeho odvěkého Protivníka.

Jejich současný pokračovatel si nás dokonce dovoluje popouzet proti Ježíši Kristu, ke kterému se za čtyři roky nikdy veřejně nepřiznal ani se mu nepoklonil, a varuje nás, že je nebezpečné se k němu důvěrně přibližovat. Snad proto, aby nám neprozradil, jak je naopak nebezpečné důvěřovat arcilháři Bergogliovi, který vede své ovce pod praporem falešného milosrdenství do záhuby?

Jeho zrak zřejmě není schopen dohlédnout na místa, která oplývají světicemi a světci, kteří vynikali právě hlubokým osobním vztahem, důvěrou a láskou k Ježíši Kristu, a ten si je oblíbil a vyvolil jako své zvláštní posly a hlasatele právě v nejtěžších obdobích jeho církve. První z těchto důvěrných poslů byla svatá kajícnice Maria Magdaléna, kterou poslal za svými vyděšenými apoštoly s nejslavnější zprávou lidských dějin.

Mějme na mysli, že i když jsme se v této nepříznivé době ocitli bez viditelného pravého pastýře, jsme ve společenství svatých, a proto s námi zůstává náš nejvyšší milovaný Pastýř a Bratr, kterého nám poslal Jeho a náš Otec. Svět ho nepoznal, ale On nás zachovává ve svém jménu.


                                                                     Pramen:  Katholisches

Související odkazy

Heretická etika a politika Vatikánu

Další sbližování Vatikánu a OSN

Papež František vůdce levicové internacionály

Šokující akce Vatikánu

František vmanévroval církev do bezvýchodné situace

Agenda 2030