Maďarsko – záchrana Evropy?

Asi dvacet sedm let jsme si mysleli, že naše budoucnost je v Evropě. Dnes jsme my budoucností Evropy (Viktor Orbán, 25. července 2017).

2. září se v tradičním kalendáři připomíná památka sv. Štěpána, uherského krále. Zakladatel maďarského státu požádal od papeže a obdržel královský titul a autorizaci ke královskému pomazání. Během své vlády pilně šířil křesťanství, zakládal diecéze a kláštery a obdaroval je statky. Jako uznání jeho horlivé mariánské úcty povolal ho Pán k sobě 15. srpna 1038. Z rozhodnutí papeže Inocence XI., inspirátora protiturecké koalice, připadá jeho liturgická památka na den výročí historického dobytí Budína připisovaného jeho přímluvě; došlo k němu tři roky po historickém vítězství u Vídně. Maďarsko osvobozené od tureckého jha si zvolilo za krále arcivévodu Josefa Habsburského a až do r. 1918 byly jeho dějiny spojeny s posledním katolickým vladařem.

Jestliže osvobození Malty z turecké okupace v roce 1565 a historická bitva u Lepanta o šest let později zmařily plány invaze do Itálie z moře a učinily konec nadvlády Turků nad Středozemním mořem, výrazně omezily otomanské výpady, které po staletí terorizovaly křesťanské země pleněním, masakry a deportacemi, triumfy dobyté na pevnině zastavily turecký postup na Balkáně, který byl namířen proti Věčnému Městu. Od doby, kdy Mohamed odešel z Mediny (622), kde žil v lůně židovské komunity, měl islám jen jediný cíl: zničit křesťanství. Jeho jediný způsob šíření, vojenská expanze, vyvolával po tisíc let nejdříve v Severní Africe a na Středním Východě a pak v Evropě dobyvačné války, které si vyžádaly desítky milionů obětí. Několikrát se křesťanství ocitlo v sevření muslimských hord, ale pokaždé došlo k mimořádným nadpřirozeným zásahům. Stačí připomenout znovudobytí Pyrenejského poloostrova a obrácení princezny Fatimy, které dalo název místu, které si vyvolila Naše Paní pro své zjevení.

Kdyby evropské mocnosti nerozdělil protestantismus a rivalita zájmů, mohly zlikvidovat turecké panství ještě před jeho úpadkem, doprovázeným získáním velké části jejich území. Podle bl. Charlese de Foucaulda skutečnost, že Prozřetelnost svěřila Francii nesmírné koloniální panství, byla spojena s odpovědností dosáhnout obrácení muslimů, kteří by jinak podnikali invaze. Mezi koncem XIX. st. a polovinou XX. století byla velká část planety pod kontrolou křesťanských států, katolické misie všude prosperovaly s desítkami tisíc mužských i ženských povolání. Jak je známo, zednářské vlády se několikrát pokoušely uhasit apoštolát církve a potlačit řeholní instituty.

Na druhé straně kolonie, jakmile získaly nezávislost od zednářských vlád, dopouštěly se, zvláště v Africe a Indii, velkých násilí a těžce ohrozily šíření křesťanství.

Právě v těch letech zaskočilo církev období aggiornamenta a evangelizaci nahradil mezináboženský dialog. Koncilní církev zradila své poslání a vyvolala sama v sobě úpadek na všech úrovních. Právě tehdy, kdy se zdálo, že svět má již jen krok k tomu, aby se stal křesťanským, propukla bezprecedentní krize víry a vyvolala potřebu evangelizovat své vlastní věřící. Zesvětštělá mládež propadla drogám, sexu a okultismu, který ji přivádí již před dospíváním do stavu mravního úpadku. Na koho by se dnes mohl obrátit bl. Marek z Aviana, koho by naverboval kníže Evžen Savojský? Kdo nás bude bránit, když miliony muslimů, které máme doma, se obrátí proti nám, aby nám podřezali hrdlo? Jaké instituce chrání naše ženy, naše chrámy, naše domovy? Ty, které povolaly sodomity a islamisty a zaprodané katolíky, kteří kontrolují sítě a hledají, kdo podněcuje nenávist? Jak nevidět ve všem promyšlený, u stolu připravený plán, jak zotročit evropskou populaci a vymazat jí z paměti její identitu, a s tím i křesťanské dědictví?

Jestliže se Islám snažil více než tisíc let dobýt Evropu silou, dnes Mohamedův program uskutečňuje tiché a nepozorované podmaňování od samého počátku. Na rozdíl od minulosti se však nejedná o Islám autonomní, nýbrž o Islám manipulovaný okultními mocnostmi, které usilují o nastolení jediné světové vlády. Invaze je chtěná a financovaná miliardáři, jako je Soros, žid maďarského původu, který získal spekulacemi obrovské prostředky (např. devalvací 1992, která nás přivedla krok od bankrotu).

Ale konečně hlava evropského státu Viktor Orbán našel odvahu k veřejné žalobě a odhalení jeho politiky, aby zachoval nezbytnou porodnost a demografický růst ve své zemi a zajistil účinnou obranu hranic. Nic politicky nekorektního.

Svatý Štěpán jak se zdá, se dále přimlouvá za svoji zem, ale také za celou Evropu. To, co řekl Orbán, platí pro všechny země Evropské unie:

»Jestliže chce Evropa nadále existovat, musí zachovat svou suverenitu a vysvobodit se ze Sorosova impéria, jehož plány sledují nahrazení evropských národů odkřesťanštěnou Evropou s byrokratickými vládami a bez duše. «Zní to jako sen slyšet od politika tak otevřená slova, pevná a neodvolatelná. Je to úplný opak zamlženého a servilního žargonu, jakým se vyjadřují naše domácí loutky. Jediným příkladem podobné otevřenosti a přímočarosti, pokud vím, je Vladimír Putin, který je podobně jako jeho maďarský kolega předmětem pomlouvačné kampaně současného magnátského servilního mediálního systému.

Don Elia in  Chiesa e post concilio

Poznámka: Autor ve své úvaze zcela pominul jednu významnou okolnost: že na rozdíl od Pia V. a Inocence XI. jejich současný nástupce naopak podporuje invazi úhlavních nepřátel Cŕkve.