Jsou Rusové se Západem zajedno ve věci Fatimského poselství?

Jsou Rusové zajedno s Fatimským poselstvím?

Válka na Ukrajině katapultovala Fatimské poselství do centra diskusí.

Záhadné odkazy Matky Boží z roku 1917 Rusku a jeho bludy jsou pozadím rozpočtu na smrt a zkázu na Ukrajině: „Budou-li vyslyšeny mé žádosti, Rusko se obrátí a bude mír; jinak rozšíří své blujdy ve světě, bude podporovat války a pronásledování církve; dobří budou umučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, různé národy budou vyhlazeny.“

Panna Maria také hovořila o konečném obrácení Ruska po zasvěcení národa jejímu Neposkvrněnému Srdci. Mnozí správně tvrdili, že bludy Ruska byly i bludy komunismu. Rusko je vlastně od roku 1917 rozšířilo po celém světě.

Kontroverzní konverze

Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 však mezi západními katolíky začal kolovat mylný názor, podle kterého šlo o obrácení Ruska předvídané Pannou Marií. Konverzní výklad zesílil za Vladimira Putina.

Konverzní vyprávění odkazuje na pád komunismu a následné pokusy obnovit zdání pořádku v zemi zpustošené sedmi desetiletími ateistické vlády. Někteří vidí vzestup náboženské profese (i když nikoli praxe) po studené válce jako druh pokračující konverze.

Někteří katolíci jsou příliš rychlí se začleněním tohoto vývoej do poselství z Fatimy. Bez ohledu na to, jak malé je je to či ono v, okamžitě jej interpretují jako součást procesu konverze. Kromě toho jsou rádi, že vidí ruské pravoslaví, nikoli katolickou církev, jako Boží nástroj v této konverzi. Jako by na tom nebyl žádný rozdíl.

Všechny tyto body jsou předmětem diskuse mezi těmi na Západě, kteří podporují to, co by se dalo nazvat příběhem o obrácení Ruska ve světle Fatimy. Diskuse často zahrnuje protipříběh, který říká, že dekadentní a morálně zkorumpované západní státy také potřebují konvertovat, možná více než Rusko.

Vyprávění se stále rozšiřuje

Problémem narativu o konverzi Ruska je, že se musí odehrávat v rámci Fatimského poselství. Události musí odpovídat realitě, má-li se vyprávění věřit. Není zde prostor pro proměnné využívající zkreslená fakta.

Každá situace může být přizpůsobena vyprávění, pokud se podobá celkové zápletce. Vyprávění však lze natáhnout jen do určité míry. Když klíčové prvky již nesedí, celá konstrukce se rozpadne. To je případ vyprávění o obrácení Ruska. Příliš to natahuje věci a fakta už neodpovídají scénáři.

Toto konvertující Rusko se ve skutečnosti zdá být stejně náchylné k rozkladu jako jiné evropské země. Průzkum mezi východoevropskými národy například ukazuje, že katolíci mnohem častěji než ruští pravoslavní navštěvují týdenní bohoslužby (42 % v Polsku oproti 7 % v Rusku) a postí se během svatých časů (72 % v Chorvatsku oproti 27 % v Rusko) nebo se zapojit do každodenní modlitby (44 % v Chorvatsku oproti 18 % v Rusku). Údaje OSN odhalují, že Rusko má nejvyšší míru potratů na hlavu na světě, téměř třikrát vyšší než v Americe. Rusko má i nadále jednu z nejvyšších úrovní spotřeby alkoholu na světě. Ostatní sociální ukazatele, jako je míra sebevražd a prostituce, jsou také extrémně vysoké.

Nechtěná konverze

Skutečnost, která však nejvíce působí proti vyprávění o konverzi je, že většina Rusů se identifikuje s ruskou pravoslavnou církví, nikoli s římskokatolickou církví. Proto odmítají fatimský příběh, protože je katolický. Příběh o ruské konverzi naráží na fakt, že Rusové nechtějí být obráceni z Fatimy.

To neznamená, že se Rusové nechtěli osvobodit od sovětského jha. Znamená to jen, že Rusové nevidí toto osvobození od Panny Marie z Fatimy. Bohužel nerámují změny, ke kterým v Rusku dochází v rámci všeobecného triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Vyprávění o ruské konverzi naráží na další potíže. Ruští ortodoxní hierarchové mají tendenci vidět fatimská zjevení jako katolický podvod zaměřený na invazi do toho, co prohlašují za výhradně ortodoxní „kanonické území“ a oblast vlivu. Viděno ve světle velkého schizmatu z roku 1054, kdy východní církev opustila Řím, je fatimské poselství odmítnuto. Ortodoxní dlouho pronásledovali katolíky v Rusku a bránili praktikování pravé víry.

Ruská pravoslavná církev místo toho, aby přijala Fatimské poselství jako z nebe seslanou pomoc k povzbuzení Rusů v této době velké duchovní nouze, pohlíží na ně s odporem. Argumentuje tím, že Rusko nepotřebuje konverzi, protože je křesťanem více než tisíc let. Není potřeba zasvěcení, protože ruský lid již uznal Pannu Marii jako Matku Boží, Theotokos.

Stručně řečeno, ruská pravoslavná církev se vylučuje z Fatimského poselství, protože její hierarchové nevěří, že pochází z nebe.

Tím je největší podpora odmítnuta

O Fatimě proto na rozlehlých územích Ruska panuje velké a temné ticho. Ruská církev a civilní představitelé neoslovují tohoto nejmocnějšího nadpřirozeného spojence, který jim slíbil osvobození od moderního zla. Výsledkem je, že Rusko nekonvertovalo a strádá v morální korupci a hříchu, které ovládají svět.

Nekonvertoval samozřejmě ani Západ. Dokonce ani neposlouchal Fatimské poselství, když toho mohl tolik využít. Kdyby Fatimské poselství nebylo odmítnuto, univerzální výzva Panny Marie k modlitbě, pokání a nápravě života by přinesla takové zázraky, které by proměnily svět.


Vyprávění, které nekončí

Fatimské poselství je aktuální i dnes. Aby to však dávalo smysl, je třeba zaujmout skutečně vyvážený postoj za předpokladu, že Východ i Západ neposlouchaly Fatimské poselství. Celý svět potřebuje konverzi, protože všude stále dominujíé bludy. Východ i Západ zaujaly odlišný postoj, než jaký požadovala Matka Boží ve Fatimě, a proto přijaly hříšný a moderní svět. Protože Poselství Panny Marie nebylo vyslyšeno, směřuje Východ i Západ k trestu, který nemá v dějinách světa obdoby.

Není čas na sebe ukazovat prstem, ale bít se kajícně do prsou. Nyní více než kdy jindy svět potřebuje Fatimu protože potřebuje pokání. Jeho jedinou nadějí na přežití je uposlechnout Pannu Marii.

John Horvat – Zdroj: Tfp.org  –