Globalismus a globalizace: svět po pandemii

Mons. Crepaldi. Globalismo e globalizzazione: il mondo dopo la pandemia


Konference pořádaná J.E. Mons. Crepaldi dne 19. května 2022 na mezinárodním online kurzu GLOBALISMUS, SOBERANÍA AND IDENTIDAD NACIONAL. UNA REFLEXIÓN DESDE EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO, podporovaném Právnickou fakultou Papežské univerzity v Argentině za režie Prof. Daniel Passanitiho. Při současném mlčení biskupů dvojnásob zajímavé. Zde je index  textů  o zdravotní péči a související diktatuře.


Globalismus a globalizace:  svět po pandemii

V tomto výkladu navrhuji vést svůj projev ve dvou pohledech. Nejprve se pokusím zaměřit na správné pojetí globalizace a globalismu s přihlédnutím k hlavním indiciím v této oblasti sociální nauky církve. Mám na mysli nejen pasáže, v nichž se sociální encykliky přímo věnují tomuto tématu, ale především principy reflexe a kritéria posuzování sociálního učení církve. Domnívám se, že pro vytvoření odpovídajícího referenčního rámce pro tento seminář je nezbytná řada počátečních objasnění. V druhé uvedu konkrétněji téma, který mi byl přiděleno, s několika úvahami o pandemii, která zasáhla planetu v posledních dvou letech. Bude otázkou, zda se přiklonila ke správné globalizaci v souladu s principy, které budeme zdůrazňovat v první fázi, či nikoliv. Nakonec zakončím krátkými návrhy na restart po krizi.

*****

První rozdíl, který je užitečný a v některých ohledech nezbytný, je rozdíl mezi globalitou, globalizací a globalismem. Globálnost je realitou jednoty lidské rasy sjednocené jediným osudem a charakterizované lidskými vztahy zásadními pro její život. Nejde jen o existenciální jednotu, kterou lze fakticky zjistit analýzou jevů propojení. To by byla jen povrchní a nahodilá jednota, o které Caritas in veritate říká, že nás to sbližuje, ale ne sjednocuje. Globálnost je antropologický fakt, je to skutečný a skutečný rozměr lidského života a alespoň potenciálně tu vždy byla. Globalizace je naproti tomu proces, při kterém se fenomény života v důsledku vědeckotechnického, ale i kulturního rozvoje stále více propojují. Komunikace, ekonomika, pohyby jsou stále více integrovány. Globalizace je fakticky probíhající proces, a proto toto slovo nevyjadřuje žádné axiologické hodnocení. Jako všechny procesy vyžaduje, aby byl řízen a řízen, a právě tento bod – jeho řízení – musí být vyhodnocen. Hlavním kritériem pro toto hodnocení je, že proces globalizace musí být v konečném důsledku orientován globalitou, tedy vzhledem k dobru lidského rodu, na kterém je založena jeho jednota. Pak je tu termín globalismus, který označuje degeneraci globalizace, když se stává nebezpečnou pro dobro lidské rasy, tedy pro celek. Globalismus je ideologií globalizace, je to umělý koncept funkční pro stranické zájmy. Z těchto důvodů je dnes přídavné jméno „globální“ nejednoznačné a používá se podle ideologických zájmů v různých významech, což nepomáhá objasnit problém globalizace.

Nyní bych chtěl jít hlouběji do toho, jak sociální nauka církve vidí to, co jsem nazval jednotou lidské rasy a co je základem jakékoli diskuse o globalizaci. Jednota lidstva je postavena na třech úrovních a křesťanská vize nesmí přehlížet žádnou z nich. První úroveň lze definovat jako ontologickou. Lidé mají stejnou lidskou přirozenost, jsou umístěni na stejné úrovni v přirozeném řádu bytí, vyjadřují „bratrství v bytí“. Z toho se odvozuje přirozená gramatika, která jim umožňuje porozumět sobě navzájem i přirozenému a univerzálnímu mravnímu zákonu. Pak je tu morální nebo praktická rovina, kterou můžeme nazvat „bratrstvím v dobrém“. Ve zlu je nemožné sbratřit se a být sjednoceni. Prakticky spojování lidí je vždy jen cílem, tedy společným dobrem. Odtud ten správný pojem „univerzální občanství“, který je dnes často zneužíván. Toto občanství má ontologický a morální základ založený na tom, co jsem nazval „bratrstvím dobra“. Konečně je tu náboženský a spasitelný aspekt jednoty lidstva, založený na začlenění do Krista, jediné Hlavy jeho mystického těla, a založený v účasti na jeho milosti. Je dobré si pamatovat, že tyto tři úrovně nelze chápat jako tři postupné kroky, které se k sobě přidávají, ale jako pořadí, ve kterém určitě převládá poslední z nich, avšak v jakési doplňkové kruhovitosti, jak se děje ve vztahu mezi vírou a rozumem. Tyto tři úrovně musí být rozlišovány a sledovány samy o sobě, protože mají svou legitimní autonomii, ale nikdy nesmí být odděleny, protože v tomto případě by byly ztraceny. Úroveň, kterou můžeme nazvat „vyšší“, je zásadní k tomu, aby „nižší“ úroveň mohla být sama sebou. Zdůrazňuji tento aspekt, protože jistě existuje ontologické bratrství, autonomní na své vlastní úrovni, ale bez bratrství v dobrém (morálním) a v Kristu (náboženském) se ztrácí z dohledu i úrovně ontologické. Jistě existuje „občanské přátelství“, známé také Aristotelovi, tedy filozofii jako takové, ale bez přátelství v Kristu, bez přítomnosti Boha není zde plbnost občanského bratrství.

To potvrzuje sociální nauku církve, která rozlišuje sjednocovat a spojuje rozlišovat. ale bez bratrství v dobrém (mravném) a v Kristu (náboženském) se ztrácí ze zřetele i ontologické. Jistě existuje „občanské přátelství“, známé také Aristotelovi, tedy filozofii jako takové, ale bez přátelství v Kristu, bez přítomnosti Boha není plnosti občanského bratrství. To potvrzuje sociální nauku církve, která rozlišuje, aby sjednocovala a spojuje, aby rozlišovala.

*****

V současné politické filozofii a v hlavních proudech dnešních společenských věd se také a neodbytně mluví o globální jednotě. Dnes existuje silná tendence k univerzalismu a globalismu s cílem integrovat celý svět do jediného univerzálního společenství obdařeného jedinou morálkou a jediným občanským náboženstvím. Je to však umělá vize, daná rozhodujícím krokem moderní mentality směrem ke společnosti jako umělosti, jako lidské konstrukce navazující na pakt, jako konvence. Tři úrovně, o kterých jsem mluvil výše – ontologická, morální, náboženská – jsou odmítnuty smluvní a konsensuální vizí společnosti, včetně společnosti univerzální. Historie nám dala mnoho příkladů takové vize: Tommaso Campanella, Hobbes, Rousseau, osvícenci, Kant, socialistické a anarchistické utopie, Saint-Simon, Comte, komunismus v jeho různých významech, zednářské univerzalistické cíle a tak dále. Verze tohoto druhu se nemohou vyhnout transformaci globality v globalismus, abychom se vrátili ke dvěma výše uvedeným konceptům, protože jsou založeny na umělém paktu, který záměrně postrádá své předpoklady. Z toho plyne, že tyto vize jednoty lidstva a globalizace budou mít utopický charakter (nezaložený na tom, čím je, ale na tom, čím bude), násilný (protože nepřirozený), revoluční (zaměřený na to, co si přejeme, aby bylo), despotický a ateistický, tedy inklinující k novému vágně humanistickému globálnímu občanskému náboženství. Všechny tyt jevy, tyto, které můžeme vidět i dnes V této umělé vizi globalizace bude univerzální rozměr konstituován juxtapozicí jednotlivců navenek spojených v globální mase, kteří dávají svůj souhlas s řadou umělých principů vynucených převahou umělé kultury a náboženství. . Taková vize, která je nyní ve své realizaci velmi pokročilá, nerespektuje přirozený a konečný řád společnosti a dokonce ani zásady sociální nauky církve, včetně té subsidiarity. V této vizi mají rodiny, národy a národy tendenci být odstředěny do univerzální marmelády s postavami, jaké vytvořili mocní okamžiku. kteří dávají svůj souhlas k řadě umělých principů uložených převahou umělé kultury a náboženství.

*****

Nyní bych rád přešel k některým úvahám o pandemii a po-pandemii ve vztahu k problémům globalizace. Epidemie spojená s šířením „COVID-19“ silně zasáhla do mnoha aspektů lidského soužití. Nákaza byla především událostí související se zdravím, a to ji již přímo spojuje s cílem obecného dobra, jehož součástí jistě je zdraví. Zároveň nastoluje problém vztahu mezi člověkem a přírodou a vyzývá nás k překonání dnes rozšířeného naturalismu a zapomínání,, že příroda bez vlády člověka plodí i katastrofy a že příroda, která je jen dobrá a původně nekontaminovaný neexistuje. Poté nastoluje problém účasti na společném dobru a solidaritě, vyzývající k tomu, abychom na základě principu subsidiarity čelili různým příspěvkům, kterými mohou politické a sociální subjekty přispět k řešení tohoto závažného problému a k rekonstrukci normality po jeho odchodu. Jasně se ukázalo, že tyto příspěvky musí být artikulované, konvergentní a koordinované. Financování zdravotní péče, problém, který koronavirus přinesl s velkými důkazy, je ústředním morálním problémem při snaze o společné dobro. Je naléhavě nutné zamyslet se jak nad cíli zdravotnického systému, tak nad jeho řízením a využíváním zdrojů, vzhledem k tomu, že srovnání s nedávnou minulostí ukazuje na výrazné snížení financování zdravotnických zařízení. Se zdravotním problémem jsou spojeny otázky ekonomiky a sociálního smíru, vzhledem k tomu, že epidemie ohrožuje funkčnost výrobních a ekonomických řetězců a jejich zablokování, bude-li takto pokračovat v průběhu času, způsobí bankroty, nezaměstnanost, chudobu, nouzi a sociální konflikty. Svět práce bude vystaven velkým otřesům, bude zapotřebí nových forem podpory a solidarity a bude nutné učinit drastická rozhodnutí. Ekonomická otázka se týká úvěru a peněz. To zase znovu nabízí otázku národní suverenity a zdůrazňuje potřebu revize globalizace chápané jako globalistický systémový stroj, který může být také velmi zranitelný právě kvůli své rigidní a umělé vnitřní provázanosti na nervové centrum, celkové systémové poškození, které je obtížné získat zpět. S nižšími společenskými úrovněmi odstraněnými ze suverenity budou všichni přemoženi. Na druhou stranu koronavirus také upozornil na „uzavírání“ států, které nejsou schopny skutečně spolupracovat, i když jsou členy nadnárodních institucí, ke kterým patří.

Fenomén pandemie Covid-19 nepochybně vyvolal větší povědomí o potřebě spolupracovat zejména tváří v tvář těmto systémovým krizím. Zdůraznil však také některé nesdílitelné nebo znepokojivé charakteristiky světa společného řešení těchto systémových krizí.

Pandemická nouze urychlila některé jevy, které se zdají problematické. Prvním je jasná nová centralizace moci na národní i mezinárodní úrovni. Jsme svědky, zejména v Latinské Americe, ale nejenom zde, nových forem etatismu a neosocialismu. Takzvaný „čínský model“ je často napodobován jako možná reakce na pandemickou krizi. Na globální úrovni se také objevila tendence k centralizaci, která je na jedné straně pochopitelná, protože fenomén, který je třeba mít pod kontrolou, byl globální, ale na druhé straně škodlivá, protože existovalo velké cvičení pro centralizované řízení pohybu lidí, tzv. pozastavení záruk svobody, převaha výkonné moci nad zákonodárnou a soudní, zainteresovaný apel na „odborníky“, šíření politického narativu nastoleného mocí. Během pandemie byly testovány formy sociální kontroly a dozoru, které by mohly být v budoucnu použity i v jiných oblastech než ve zdravotnictví. Bylo také zavedeno pravidlo „sociálních kreditů“: pokud se nebudete chovat určitým způsobem, nemůžete využívat tu či onu sociální výhodu.

Pandemie jistě zvýšila citlivost vůči běžným problémům, ale také podnítila formy individualismu, opozice, vzájemné diskvalifikace, informování a sociální marginalizace. Vycházíme a jsme si více vědomi potřeby otevřít se spolupráci, ale také jsme více podezřívaví vůči sobě navzájem a také vůči úřadům, ať už politickým nebo zdravotním.

Pandemie byla popsána jako velká „nouzová situace“ a realisticky tomu tak bylo. Nelze však popřít, že byla také využívána k legitimizaci globálních změn, které by bez něj byly jen těžko přijaty. Mohlo se tedy jednat o precedent a v budoucnu by mohly být uměle vyvolány nové mimořádné události právě k ospravedlnění strukturálních změn. Toto je nebezpečí, kterému musíme čelit. Ekologická nouze, demografická nouze, energetická nouze, nová zdravotní nouze… zítra může vést k novému „Resetu“. Na jednu z těchto změn bych vás zde rád upozornil: na digitální přechod. Digitalizace každodenního života – od byrokracie přes ekonomiku až po finance – jistě představuje faktor pokroku, ale také představuje nebezpečí poskytnutí technologických základů pro velmi rozšířený a všudypřítomný řídicí systém. Otázka velkých dat není druhořadá. Potřeba kontrolovat pohyb lidí během pandemie – do určité míry legitimní – byla vyvinuta jako pozvánka k digitálnímu přechodu, který ovlivní i další obory a další hnutí a nakonec ovlivní celý život lidí. Mimo jiné se souhlasem občanů, vzhledem k tomu, že se bojí nouze, a proto udělují politické moci širší pole působnosti, než by udělovali v běžných situacích.

Mnoho jevů vyvolaných pandemií směřuje ke globalizaci chápané jako globalismus. Hovoří se o vytvoření společnosti nevlastníků s tím, že zrušení soukromého vlastnictví bude nahrazeno všeobecným sdílením, aniž by bylo ujasněno, kdo bude vlastnit věci ke sdílení. Předpokládá se antinatalistická a antifamilistická globalistická environmentální ideologie. Rádi bychom vytvořili univerzální náboženství prosté dogmat a sestávající ze společenských „dobrých praktik“,o kteréých však nevíme, kdo by je měl stanovit.

*****

Nyní bych se rád krátce zamyslel nad některými aspekty restartu po krizi. Ve skutečnosti se všichni zajímáme o výchozí body pro restart po pandemii. Zde bych chtěl uvést tři z nich: počínaje svědomím, vycházet z rozumu, počínaje vírou.

Začít znovu od vědomí. Restart musí vycházet především ze svědomí. Musíme si realisticky položit otázku, zda nám v současné politicko-zdravotní situaci skutečně jde o živení úsudku osobního svědomí. Rozhodnutí byla často diktována napodobováním, nepřímým závazkem, spěchem, na slovo jednoho nebo druhého odborníka, opírajícího se o jedno nebo druhé vyprávění v terénu, v moři zmatených a protichůdných informací, v nichž svědomí často ztroskotala. Když svědomí usne, když si zvykneme řešit složité problémy bez přílišného úsilí, když se spolu střetneme ne argumenty, ale rozhodnutími učiněnými „z doslechu“ nebo „částečně“, škoda je předurčena k tomu, aby dopad na dlouhou dobu.

Ve své slavné knize „ Moc„ Roku 1951 Romano Guardini zdůrazňoval nebezpečí oddělení moci od odpovědnosti: „Postupné znárodňování sociálních, ekonomických a technických faktů – a mohli bychom dodat, zdraví – a zároveň materialistických teorií, které chápou dějiny jako nezbytné proces, znamená pokus zrušit charakter přijaté odpovědnosti, oddělit moc od osoby“. Guardini ve stejném díle varuje před nebezpečím, které dnes prožíváme, totiž před nebezpečím „anonymní“ moci: „Může se také stát, že za ní – tedy mocí – není vůle, ke které se lze obrátit, žádná odpovědná osoba, jen anonymní organizace “, a zdá se, že akce prochází lidmi jako jednoduchými články řetězu.

Začnu znovu od rozumu. Během pandemie se vědecký rozum nepoužíval k tomu, čím je, tedy v jejích úspěších a limitech. V některých případech byla věda povznesena a daleko přesahovala moudrou pokoru mnoha vědců, kteří si dobře uvědomovali její hypotetický charakter. V jiných případech byla ponižována a obviňována ze spoluúčasti na politické moci, která ji navíc – nutno uznat – používala stejně často pro své účely a schovávala se za výraz „věda to říká“. Empirická úroveň sběru dat, vědecká zaměřená na informování o vědeckém obsahu voleb v oboru, etická úroveň morálního hodnocení z hlediska osobního i mezilidského dobra, politická úroveň zaměřená na zvažování celku politického společenství jednat s ohledem na obecné dobro,

Začnu od Víry Církev nikdy nezaměňuje zdraví v hygienickém smyslu tohoto termínu se spásou. Církev nepomůže společenství vyhrát výzvu „zdraví“ tím, že se stane „zdravotní“ agenturou, ale navrhne „spásu“, která z vrcholu života milosti také sestupuje dolů, aby oplodnila společenský život.

Jdu k závěru. Nouzová situace probíhající epidemie do hloubky zpochybňuje sociální nauku církve. Toto je dědictví víry a rozumu, které v tuto chvíli může poskytnout velkou pomoc v boji proti infekci, v boji, který se musí týkat všech úrovní společenského a politického života. Především může pomoci s ohledem na období po koronaviru. Potřebujeme nadhled, který nevynechá žádnou skutečně důležitou perspektivu. Společenský život vyžaduje soudržnost a syntézu, zvláště v nesnázích, a právě z tohoto důvodu mohou jedinci, kteří se umějí dívat do hloubky i vzhůru, v nesnázích nacházet řešení a dokonce příležitosti ke zlepšení oproti minulosti.

J. E. Mons. Giampaolo Crepaldi,
biskup z Terstu – Fonte