Další krok k demolici rodiny

                                                                 9. 9. 2015

Kroky, které Bergoglio podniká ve věci anulování manželství, zapadají do ryze lidské logiky marketingu. Vzpomíná ještě někdo na to, že manželství katolických křesťanů je svátost?

Jedná se o tak závažnou věc, že je nezbytné, aby ji prohloubily hlasy, které mají větší váhu než já. Avšak to, co vyplývá z prvních zpráv, působí jako podvodný obraz. Ustupuje se od zásady, která vždy platila pro kanonický postoj k manželskému svazku:

Matrimonium gaudet favore iuris. (*)

Tato zásada byla obrácena ve svůj opak. Za oficiální kritérium nyní platí: vyjít vstříc tisícerým situacím, které věřícím působí trápení (přičemž více než legitimní je otázka: čemu a komu jsou tito věřící „věrní“).

Zjednodušení, rychlost – a jako třešeň na dortu – bezplatnost celého řízení vyvolává dojem, jakoby církev chtěla dělat konkurenci státní praxi, která v mnoha státech změnila manželství na pouhý žert. (V Česku se rozvádí každé druhé uzavřené manželství.)

„Mariánské etapy“ nového ustanovení

Hlavní novoty:

    Odbourání druhé instance a dvojího výroku;

  Odbourání soudcovského grémia a jeho nahrazení jediným soudcem;

   Přenesení kompetence na biskupa, aby případě „evidentní nulity“ rozhodl přímo;

   Zjednodušení vynálezem „velmi pravděpodobné pochybnosti“, že manželství vůbec nebylo uzavřeno.

   Vynález nových důvodů nulity.

Novinářům se tyto novoty jeví snad jako nejasné a neupřesněné. Je třeba je nově prozkoumat, než vejdou 8. prosince v platnost.

A mariánské etapy? 15. srpna (Nanebevzetí Panny Marie) bylo Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus podepsáno. 8. září (Narození Panny Marie) uvedeno ve známost. 8. prosince (Neposkvrněného Početí) vstupuje v platnost.

Anulování manželského svazku, to znamená svátosti, je tak závažná věc, že povinný dvojí výrok (konečný skrze Rota Romana při neshodě obou výroků) je nezbytným opatřením proti možnému omylu soudců.

Pokračujme dále: Je opravdu záhadou, jak může být „krátká doba soužití“ důvodem k anulování svazku. To je nabídnutá cesta k „manželství na zkoušku“. Vrtkavost a nestálost jsou vlastnosti lidské přirozenosti a pokud chceme hájit manželství, je třeba takové vlastnosti napravovat a nikoliv pozvedat přímo na příčiny nulity manželství.

Jen z tohoto prvního pohledu je zřejmé, že dnešní „novoty“ neznamenají nic jiného než tragédii, opakuji tragédii pro církev, která se stává stále méně církví a stále více dodavatelkou blíže nespecifikovaného milosrdenství a distributorem čistě pozemského „štěstí“.

Je to urážka Boha dělat si legraci ze svátostného svazku, je to urážka samotných manželů, kterým se nedostává potřebné pomoci k eventuální oběti, jaká byla charakteristická v minulých generacích u tolika párů, které se ocitly v krizi, ale nakonec dokázaly zachovat svůj manželský svazek. To vše je předmětem nejvyšší závažnosti.

Je to zcela zvrácená logika, při které ztrácíme to nejvyšší dobro, víru, a místo abychom byli strážci Pravdy, stáváme se dispenzátory, kteří pokud možno zdarma nabízejí efemérního štěstí, které se zrozené ze zcela zfalšovaného milosrdenství.

Přejeme z celého srdce manželům, kteří prožívají manželské obtíže, aby ještě našli dobré duchovní vůdce, kteří by je vedli především k modlitbě a oběti a aby dokázali své manželství zachránit a dospět k pravé, nadpřirozené radosti, nikoli k produktu „za diskontní cenu“ ze zvláštní nabídky včetně komplimentů tohoto světa, jehož vůdcem je, víme dobře, kdo…

                                   Paolo Deotto – Riscossa Cristiana

V pochybnosti je třeba trvat na platnosti manželství, dokud se neprokáže opak.