C. M.Viganò o „žehnání“ homosexuálních párů

Prohlášení
JE Carla Maria Viganò
o „požehnání“ homosexuálních párů
oslavovaných v Belgii

S VELKÝM POHORŠENIM nad ohrožením spásay duší a cti Církve Kristovy schválila biskupská konference Belgie a zveřejnila obřad „požehnání“ svazkům osob stejného pohlaví, drze odporující neměnnému učení katolického učitelského úřadu, který považuje takové svazky za „vnitřně zvrácené“ a který jim jako takový nejen nemůže žehnat, ale musí je spíše odsoudit jako odporující náboženské i přirozené morálce. Ideologický základ tohoto svatokrádežného obřadu je naznačen v jemně podlouidných slovech Amorise Lætitia  [ zde ], podle nichž „každého člověka bez ohledu na jeho sexuální orientaci je třeba respektovat ve své důstojnosti a přijímat s úctou“.

Proces doktrinálního a mravního rozkladu, který provádí bergoglianská sekta, pokračuje nezadržitelně, bez ohledu na dezorientaci, kterou způsobuje ve věřících, a na nevyčíslitelné škody, které způsobuje duším.

Nyní je nade vší pochybnost evidentní absolutní nesmiřitelnost mezi učením evangelia a odchylkami těchto heretiků, kteří zneužívají svou moc a autoritu pastýřů k opačnému účelu, než pro který Kristus ustanovil posvátnou hierarchii v církvi. A ještě zjevnější je zvrácená hra částí, která přiděluje těm, kdo sedí v Římě, formulování heterodoxních zásad v rozporu s katolickou doktrínou a jejich komplicům v diecézích, jejich skandální aplikaci v pekelném pokusu podkopat morálku, aby poslouchat ducha světa.

Hanebné excesy některých představitelů Hierarchie mají svůj původ v promyšleném a chtěném plánu shora, který chce díky synodální cestě učinit vzpurný episkopát autonomním v šíření omylů víry a morálky, zatímco autoritářství brání věrným biskupům hlásat Pravdu Kristovu.

21. září 2022
S. Matthæi Apostoli et Evangelistæ
Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris