Bergoglio v roli Antikrista

Jeho praktické desatero:

První přikázání: „Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh… Nebudeš míti jiných bohů, nebudeš se jim klanět ani je uctívat.“

Statisíce mučedníků raději podstoupily nejkrutější muka a smrt, než by třeba jen jediným zrnkem kadidla uctily pohanské bohy – démony! Bergoglio dal precedens k masovému odpadu od pravého Boha k jiným bohům – démonům. Stalo se to v říjnu 2019, když předsedal čarodějnickému obřadu ve Vatikánských zahradách, a pak hlavního démona Pačamamu intronizoval v chrámu svatého Petra. Spáchal nejtěžší hřích, udělal gesto apostaze, a tím hrubě zneuctil samotného Boha a cynicky se vysmál všem mučedníkům církve.

Druhé přikázání: „Nevezmeš jména Božího nadarmo.“

Bergoglio vystupuje v papežské autoritě, tedy ve jménu Boha, a současně propaguje zločiny. Těžce tím hřeší proti druhému přikázání Desatera.

Třetí přikázání: „Pomni, abys den sváteční světil.“

Den sváteční katolík světí účastí na bohoslužbě v chrámu. Bergoglio odstartoval umělou pandemii a zavřením všech chrámů dal zhoubný precedens i světské vládě. Nebral v úvahu ani největší svátky jako Vánoce a Velikonoce.

Čtvrté přikázání: „Cti otce svého i matku svou…“

Bergoglio zodpovídá za vatikánské dokumenty ohledně rodiny, v nichž jsou děti nabádány, aby nerespektovaly autoritu rodičů, aby k nim neměly důvěru ani úctu. Přestože dokumenty vyvolaly lavinu protestů, nic v nich nezměnil.

V Irsku nabádal rodiče, aby v dětech podporovali amorální deviace. Až se děti, které podstoupí hormonální terapii či operaci změny pohlaví, nakonec dozví pravdu, budou za to své rodiče vinou Bergoglia nenávidět.

Páté přikázání: „Nezabiješ!“

Prosazováním experimentální mRNA vakcinace Bergoglio schválil potraty. Veřejně uděluje vyznamenání potratářům, a zároveň alibisticky horlí proti vraždám nenarozených dětí (v letadle z Bratislavy).

Podporováním genderové ideologie podporuje transsexualismus se zvěrstvem přeoperovávání pohlaví.

Svou agitací za experimentální vakcinaci naplňuje program redukce lidstva, to znamená postupnou genocidu.

Vakcína mRNA rovněž mění lidský genom, což vede k vyhlazení lidského rodu jako takového, a to je další do nebe volající zločin proti pátému přikázání!

Šesté přikázání: „Nesesmilníš!“

V exhortaci Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem, a tím zároveň ruší šesté a deváté Boží přikázání. Gestem líbání nohou transsexuálovi propaguje deviaci spojenou s operacemi změny pohlaví. Svými veřejnými postoji a skutky schvaluje celou genderovou ideologii, která má demoralizační dopad především na děti, ale i na celou společnost. Rovněž prosazuje tzv. sexuální výchovu (v letadle z Panamy), která ve skutečnosti demoralizuje a devastuje mladou generaci a staví ji proti Bohu a Božímu řádu.

Sedmé přikázání: „Nepokradeš!“

Bergoglio svým notorickým mlčením nese spoluvinu za kradení dětí tzv. sociálními službami. Navíc podporuje, aby tyto ukradené děti byly tzv. adoptovány pseudorodinami sodomitů. Tím schvaluje morální devastaci nevinných dětí a jejich psychickou tyranii.

Velké finance obětované na církevní misii slouží Bergogliovi k antimisii a k sebezničení církve.

Lžipapež podporuje Velký reset, který vede k likvidaci soukromého vlastnictví, a tím k masovému okradení lidí.

Osmé přikázání: „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.“

Bývalý nuncius v USA, arcibiskup C. M. Viganò, usvědčil Bergoglia z křivého svědectví v otázce zločinů kardinála McCarricka, které Bergoglio kryl.

Bergoglio se svým křivým svědectvím postaral o to, že odsouzení pedofilové v Argentině byli zproštěni spravedlivého trestu.

Deváté přikázání: „Nepožádáš manželky bližního svého.“

Svou heretickou naukou v Amoris laetitia zavinil normalizaci manželské nevěry. Navíc usiluje o legalizaci sňatků homosexuálů, což vede k likvidaci instituce manželství. Jde o vzpouru proti Bohu!

Desáté přikázání: „Aniž požádáš majetku jeho…“se prolíná se sedmým přikázáním a lžipapež ho veřejně porušuje. Bezdůvodně ruší řeholní komunity a chladnokrevně zabírá jejich majetek.

 Za osm a půl roku okupace papežského úřadu apostatou Františkem církev došla do stádia legalizace hříchu a propagace nejtěžších morálních a věroučných zločinů. Nejenže se tento lžipapež provokativně postavil proti prvnímu přikázání, ale přestupuje i všechna ostatní přikázání Desatera a usiluje o jejich zrušení! Kdo tvrdí, že Bergoglio je platným papežem, postavil se spolu s ním proti Desateru i Kristovu evangeliu (Gal 1,8-9). Takový biskup, kněz či věřící zaměnil cestu spásy za cestu do věčné záhuby!

Pramen:Patriarcha Eliáš