Přijde den… Proroctví od Pia XII.

V roce 1972 vyšel ve Francii životopis Pia XII. pod titulem: Pie XII devant l’Histoire, autorů George Roche a Philippe Saint Gemain. Autoři uvádějí některá nevydaná sdělení Pacelliho ještě jako kardinála. V roce 1933 svěřil dvěma přátelům – hraběti Enrico Pietro Galeazzimu a mons. Slozkazovi předpověď z Fatimy, týkající se apostaze v katolické církvi. Je zajímavé, že sestra Lucie předala písemně vidění a tajemství pouze v letech 1941 a 1944, proto to, co tehdy sdělil kardinál Pacelli, tragicky potvrzuje mylný předpoklad, že v jubilejním roce 2000 nám bylo  všechno  z Fatimy oznámeno.

Uvádíme překlad sdělení, skutečná proroctví o budoucnosti od budoucíjho papeže Pia XII: čtěte a rozjímejte.

»Domníváme se, že komunismus je evidentním podvratným nástrojem použitým proti církvi a Tradici Božího Zjevení. Proto jsme svědky zamoření všeho, co je duchovní: filozofie, vědy, zákonů, výuky, umění, médií, literatury, divadla a náboženství.

Jsem plný úzkosti pro sdělení Panny malé Lucii ve Fatimě. Toto varování ze strany Dobré Paní o nebezpečích, která hrozí Církvi, je Boží varování proti sebevraždě, jakou změna Víry představuje v liturgii, v teologii a v duších.

Cítím, že se kolem mne nacházejí novátoři, kteří touží zbourat Svatou Kapli, plameny zničit obecnou církev, odmítat její ozdoby a naplnit ji pocity viny za svou historickou minulost. Hle, jsem přesvědčen, že církev Petrova se bude muset domáhat své minulosti, jinak si sama vykope hrob.

Budu bojovat ze všech sil tento boj s vnitřními silami v církvi, jako i s těmi zevními, i když síly zla by mohly jednoho dne zneužít mé osoby, mého jednání a mých spisů, jak se to děje dnes, a dějiny Církve zdeformovat. Všechny lidské hereze, které mění Slovo Boží, se tváří, jakoby měly být lepší než Ona.

Přijde den, kdy civilizovaný svět zapře vlastního Boha, kdy církev bude ustrašená, jako byl ustrašený Petr. Bude vystavena pokušení věřit, že člověk se stal Bohem, že jeho Syn je pouze symbol, jedna filozofie jako všechny ostatní. V chrámech budou křesťané marně hledat červené světlo, kde je očekává Ježíš. Jako hříšnice v slzách před prázdným hrobem budou volat: „Kam ho odnesli?“.

Přijde den, že povstanou kněží z Afriky, z Asie, z Ameriky – formovaní v misijních seminářích –, kteří prohlásí, že „chléb života“ není normální chléb, že Matka Boha-člověka není matka jako mnohé jiné. A budou posekáni na kusy, protože svědčili, že křesťanství není jedno z náboženství jako jiná, protože jeho hlavou je Boží Syn a Církev (katolická) je jeho Církev.

Stilum Curiae