Přehled rakouského zednářství

Poznámky o Ezoterismu řádného vídeňského zednářství a listu “Journal für Freymaurer” ( Vídeň 1784-1786, část 1.)

Pater Paolo M Siano

Prozednářská práce Msgre Michaela Heinricha Weningera (vydaná v roce 2019 Papežskou gregoriánskou univerzitou), které jsem v ČR věnoval dva kritické články (viz zde a zde), mě přiměla k dalšímu výzkumu rakouského regulérního zednářství (viz zde, zde, zde, zde). V rozporu s tvrzením Msgre Weningera  z Papežské univerzity Gregoriana existuje naprostá neslučitelnost mezi rakouským regulérním zednářstvím a katolickou církví.

(viz quiquiquiquiquiqui).

V této své nové studii se zaměřuji na „čisté“ zednářství, které se praktikovalo v Rakousku v druhé polovině 18. století, tedy v době habsburské říše.


1. Přehled rakouského svobodného zednářství v době vzniku lóže „Zur wahren Eintracht“

První zednářská lóže v Rakousku pochází z roku 1742 a mezi jejími významnými členy je i duchovní: breslavský kníže-biskup Philipp Gotthardt von Schaffgotsch (1716-1795). Tato lóže používá pro svou rituální práci a protokoly francouzštinu (viz Gustav Kuéss – Bernard Scheichelbauer, 200 Jahre Freimaurerei in Österreich. Zum 175. Geburtstag der Großloge, Verlag O. Kerry, Wien 1959, s. 18). Některé kabalistické znaky a fráze v protokolech první vídeňské lóže, později nazvané lóže „Aux trois canons“, označují rosenkruciánskou a alchymistickou mystiku (srov. str. 20).

Přinejmenším do roku 1784 je rakouské svobodné zednářství spojeno s německým svobodným zednářstvím, zejména se dvěma novotemplářskými systémy vysokých stupňů: „přísně dodržovaným obřadem“ a „zinnendorfským systémem“ neboli „švédským obřadem“, přičemž druhý jmenovaný praktikoval „Große Landesloge von Deutschland“ (GLLFvD) založený kolem roku 1770. V roce 1784 se pak rakouské svobodné zednářství zkompletovalo jako „Große Landesloge von Österreich“ (Velká zemská lóže Rakouska) (srov. Gustav Kuéss – Bernard Scheichelbauer, op. cit., s. 27, 46-57).

V té době se mezi rakouskými řádovými zednáři, a zejména mezi vídeňskými zednáři, vedle členství v běžných lóžích tří stupňů (neboli „svatojánských lóžích“) mnozí hlásili k jednomu ze dvou velkých iniciačních proudů té doby, nebo v některých případech k oběma: racionalistický a antiklerikální proud „bavorských iluminátů“ (přítomný i v Rakousku) a mysticko-rosakrocký, tedy alchymistický a kabalistický proud, který tvořil řád „Gold- und Rosenkreuzer“ a „Asiatische Brüdern“ („asijští bratři“).

Zednáři Kuess a Scheichelbauer uvádějí, že vídeňská lóže „Zur wahren Eintracht“ Ignaze von Borna (1742-1791) praktikovala čisté zednářství (srov. str. 46) a chtěla osvobodit regulérní zednářství od rozenkruciánsko-magicko-kabalistického proudu. Pro von Borna, ctihodného mistra „Zur wahren Eintracht“, nebyl tento proud pravým zednářstvím (srov. str. 65-66).

19 % (tj. každý pátý) zednářů lóže „Zur wahren Eintracht“, včetně Ignaze von Borna, patří k iluminátům, kteří byli hojně zastoupeni také ve Vídni, Innsbrucku a Tyrolsku (srov. Hans-Josef Irmen (Hrsg. ), Die Protokolle der Wiener Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“ (1781-1785), Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1994, s. 15-16).

V roce 1785 nařídil císař Josef II. ediktem omezení počtu lóží. Lóže „Zur wahren Eintracht“ zanikla 27. prosince 1785 a spolu s dalšími dvěma lóžemi vytvořila lóži „Zur Wahrheit“ ve Vídni (srov. str. 19-20).

Deklarovaným kulturním cílem „iluminátských“ zednářů (např. von Born, Sonnenfels) z „Zur wahren Eintracht“ je očistit rakouské zednářství od rosikruciánů, alchymistů, „asijských bratří“ a dalších skupin věnujících se magii. Nikdy se jim to však nepodaří (srov. str. 18).

Ve skutečnosti patřili velmi významní hodnostáři tehdejšího rakouského zednářstva k některým rozenkruciánským nebo magickým skupinám a v některých případech dokonce k iluminátům, aniž by se zřekli své esoterické zkušenosti. Uvádím jen několik jmen.

Dietrichstein-Proskau, Johann Bapt. Carl Walther Graf (1728-1808), osobní přítel císaře Josefa II. Počátkem 60. let 17. století byl zasvěcen jako svobodný zednář v Kodani; v roce 1777 byl „Provinzial-Großmeister der Großen Landesloge von Österr.“; byl také „Gold- u. Rosenkreuzer, Asiatischer Bruder, Illuminat“ (srov. s. 348).

Gemmingen auf Hornberg u. Treschklingen, Otto Heinrich Reichsfrh. von (1755-1836), spisovatel a dramatik, jeden z nejvýznamnějších svobodných zednářů 18. století, osvícenec, antiklerikál, svobodný zednář od roku 1781; v roce 1784 je velkým sekretářem „PLvÖ“ (Provinzial Loge von Österreich); je také „Tempelherr“, „Asiatische Bruder“, „Illuminat“ (srov. s. 352).

Pàlffy von Erdöd, Karl Hieronymus Graf (1735-1816), v roce 1776 vicekancléř Uherska; od roku 1782 svobodný zednář; v roce 1786 „Provinzial-Großmeister von Ungarn“; v „1784, dep. Großmeister der Großen Landeslogen von Österreich, Hauptprotektor der „Asiatischen Brüder“; im Illuminatenorden „Provinzial von Siebenbürgen““ (srov. s. 364-365).


2. Aktuálnost „Journal für Freymaurer“ časopisu „Zur wahren Eintracht“ („Zur wahren Eintracht“).

„Journal für Freymaurer“ je zednářský časopis, který v letech 1784-1786 ve 12 čtvrtletních svazcích shromažďoval spisy zednářů, členů nebo návštěvníků vídeňské lóže „Zur wahren Eintracht“ (srov. [Historischen Forschungsgruppe der Großloge von Österreich], „Journal für Freymaurer. Eine Festschrift der Grossloge von Österreich zum 250. Jahrestag der Gründung der Englischen Grossloge“, Druck: Wilhelm Götz, Wien 1967, s. 34).

Badatelé o Velké lóži Rakouska představují tuto lóži 18. století jako lóži vídeňské elity („Wiener Elite-Loge“), v níž bylo celkem 226 svobodných zednářů, včetně rakouských, českých a uherských šlechticů, vědců, umělců, hudebníků, publicistů, knihovníků, archivních úředníků, profesorů, učitelů, kněží, řeholníků, důstojníků, architektů (srov. s. 35).

Lóže „Zur wahren Eintracht“ obhajuje myšlenky osvícenství, a proto se staví proti dogmatismu a katolické protireformaci. V té době bylo mnoho svobodných zednářů členy nebo alespoň absolventy Tovaryšstva Ježíšova, které papež Klement XIV. v roce 1773 zrušil (viz str. 35).

Filozofické články v časopise „Zur wahren Eintracht“ obsahují osvícenské myšlení Huma, Rousseaua, Baylea, Kanta, Lessinga, s Goethovým panteismem a deismem lorda Shaftesburyho (srov. s. 36). Lóže „Zur wahren Eintracht“ teoretizovala reformu společnosti v humanistickém a osvícenském smyslu (srov. s. 59).

Tato lóže, založená v roce 1781, měla krátkou životnost, ale byla intenzivní. Ta byla v roce 1785 zrušena a někteří její členové spolu se zednáři z jiných vídeňských lóží založili ještě ve Vídni novou lóži „Zur Wahrheit“, která ve svém posledním roce 1786 pokračovala v tisku „Journal für Freymaurer“.


Duch „Journal für Freymaurer“ je pro rakouské svobodné zednáře z Großloge von Österreich (GLvÖ) stále aktuální.

V předmluvě („Geleitwort“: str. 7-8) knihy vydané v roce 1984 Velkou lóží Rakouska [Erich Lessing (Hrsg), Die Übungslogen der gerechte und vollkommenen Loge Zur Wahren Eintracht im Orient zu Wien 1782-1785, Großloge von Österreich, Wien 1984], tehdejší velmistr GLvÖ Alexander Giese (1921-2016) vysvětluje, že v letech 1782-1785 provedla lóže „Zur wahren Eintracht“ na příkaz ctihodného mistra Ignaze von Borna 21 písemných cvičení pro zednářské mistry, z nichž část byla publikována v „Journal für Freymaurer“. Giese tato písemná díla představuje jako základní kameny i pro současné rakouské zednářství:

„Diese 21 Übungslogen der „Wahren Eintracht“ sind glatt behauene Steine, auf denen die maurerische Tempelarbeit aller österreichischen Logen fürderhin errichtet werden könnte. Sie sind die Basis. Es lohnt sich, sie zu kennen“ (s. 8).

Tato kniha GLvÖ nese první tři písemná cvičení ze 4. listopadu 1782 na tato témata: Staroegyptská mystéria (1. část), Hebrejská kabala (1. část), Král Šalamoun.

Již v první části zprávy „Über die Mysterien der Ägyptier“ dává ctihodný mistr Ignaz von Born nahlédnout do ideových souvislostí mezi regulérním zednářstvím a starým Egyptem: uctívání přírody symbolizované Isidou; Hermes Trismegistus jako pán Moudrosti a Vědy; kněží starého Egypta jako strážci Poznání atd. (srov. str. 56-57,60). Tato von Bornova zpráva byla v plném znění zveřejněna v prvním čísle časopisu Journal für Freymaurer v roce 1784.

V první části dvoudílné studie „Über die Kabala der Hebräer“ se zednář br. Anton von Scharf (1753-1807), člen „Zur Wahren Eintracht“, vysvětluje, že slovo „Kabala“ znamená Tradici („Ueberlieferung“), tj. mystický výklad Písma svatého… Mojžíš prý dostal od Boha jak Zákon, tak výklad Zákona, tedy Kabalu (srov. s. 61). Adam prý obdržel kabalu od andělů („Engel Zachiel“, „Engel Jedechiel“, „Engel Raziel“)… Kabala zahrnuje znalost tajemství, jak uniknout nemoci, kontaktovat anděly a démony a konat zázraky (srov. s. 61).

Scharf považuje za pravděpodobné, že původ „kabaly“ je ve filozofii Egypta („der Ursprung der Kabala, den ich in der Philosophie der Aegyptier finde“: s. 62). Esejci přebírají egyptské doktríny (srov. str. 6).erung“), tj. mystický výklad Písma svatého… Mojžíš prý dostal od Boha jak Zákon, tak výklad Zákona, tedy kabalu (srov. s. 61). Adam prý obdržel kabalu od andělů („Engel Zachiel“, „Engel Jedechiel“, „Engel Raziel“)… Kabala zahrnuje znalost tajemství, jak uniknout nemoci, kontaktovat anděly a démony a konat zázraky (srov. s. 61).

Scharf považuje za pravděpodobné, že původ „kabaly“ je ve filozofii Egypta („der Ursprung der Kabala, den ich in der Philosophie der Aegyptier finde“: s. 62). Esejci přebírají egyptské nauky (srov. str. 62)… Scharf rozlišuje pravou kabalu od falešné kabaly… Boží jméno („Jehova“) umožňuje konat zázraky… Právě prostřednictvím kabaly vyzval Mojžíš faraonovy mágy (srov. str. 62). Filozofická kabala („philosophischen Kabalistik“) učí, že vše je Duch a tento Duch je Bůh, z něhož pochází svět:

„Die Hauptgrundsätze dieser seynsollenden Philosophie vereinigen sich darin, daß alles was ist, ein Geist ist, dieser Geist aber ein Eusoph, ein unendlicher Gott, von dem die Welt selbst ausfloß“ (s. 64).

Scharf uvádí 10 sefir, z nichž ke každé je přiřazeno jméno Božství, jméno andělů, planeta, část lidského těla… Božské světlo má vliv na anděly, ty na planety a ty na lidské tělo (srov. s. 64)….

Tato kniha GLvÖ bohužel nezveřejnila v úplnosti práce von Borna (o staroegyptských mystériích a souvislostech se zednářstvím) a von Scharfa (o židovské kabale). Na rozdíl od výše zmíněné von Bornovy studie nebude von Scharfova kabalistická studie v „Journal für Freymaurer“ vůbec publikována. V každém případě je zajímavé, že svazek GLvÖ z roku 1984 zaměřil pozornost zednářů také na staroegyptská mystéria a hebrejskou kabalu… (pokračování)

Otec Paolo M. Siano