Otec Gumpel a Pius XII.

Zemřel německý jezuita, který na základě studia historických dokumentů rozbil černou legendu o Piovi XII. a jeho chování k Židům. kteří byli zachráněni po tisících díky práci andělského pastýře. Rozhovor La Bussola s otcem Buxem: „Gumpel rozptýlil všechny pochybnosti o papeži Pacellim a byl přesvědčen o jeho svatosti“.

Otec Gumpel a Pius XII

P. Peter Gumpel, 98letý německý jezuita, zemřel 12. října (15. listopadu by mu bylo 99 let). Gumpel je známý zejména tím, že měl od roku 1965 přístup k dokumentaci o pontifikátu Pia XII. obsažené ve Vatikánském tajném archivu (dnešním Apoštolském archivu) a přispěl tak spolu s dalšími historiky k rozmetání černých legend, které o papeži Pacellim kolovaly.

Legendy, které vyvrcholily v roce 63 hrou Farář od dramatika Rolfa Hochhutha, jež obviňovala andělského faráře z toho, že zůstal pasivní a lhostejný vůči genocidě prováděné nacisty. „Divadelní teze“, která je v rozporu s realitou papeže, jako byl Pius XII., který založil kapilární dílo, aby nabídl útočiště, výživu a spásu tisícům Židů. Přesto výše uvedená teze z protikatolické propagandy nikdy nezmizela, což otec Gumpel, jak sám dosvědčil, zažil při své práci historika.

List La Nuova Bussola vyzpovídal otce Nicolu Buxe, který německého jezuitu osobně znal.

Otče Buxi, můžete nejprve nastínit postavu otce Gumpela?

Patřil k německé šlechtické rodině, která byla kvůli svému židovskému původu pronásledována nacistickou vládou a donucena k emigraci. Jeho role historika byla zdůrazněna především pro jeho práci při výzkumu a zjišťování pravdy o osobě Pia XII. Byl dobře znám již v době Pavla VI., protože právě tehdy se prohloubilo bádání o Pacellim. Papež Montini si velmi vážil Pia XII. (s nímž spolupracoval, když byl zástupcem na státním sekretariátu), a proto chtěl, aby byly zveřejněny dokumenty, které by dosvědčily Pacelliho práci během války. Na Druhém vatikánském koncilu sám Pavel VI. požádal, aby se současně zahájil proces blahořečení Jana XXIII. i Pia XII. Za Benedikta XVI. pak byla postulace Pacelliho kauzy svěřena jezuitům, a to i proto, že jezuité byli poradci Pia XII., který se na jejich pomoc velmi spoléhal. Podotýkám, že již dva měsíce po jeho smrti byla zveřejněna první modlitba s prosbou o jeho blahořečení: Pius XII. zemřel 9. října 1958 a již 8. prosince téhož roku bylo uděleno imprimatur jednomu z jeho svatých obrazů.

Jakou roli v této věci sehrál otec Gumpel?

Zejména otec Gumpel byl třicet let, od roku 1983 do roku 2013, podporovatelem kauzy blahořečení Pia XII. V té době, v roce 2009, církev uznala hrdinské ctnosti papeže Pacelliho, kterého Benedikt XVI. prohlásil za ctihodného. Papež Ratzinger využil spolupráce otce Gumpela až do konce, aby rozptýlil poslední pochybnost, která visela nad beatifikačním procesem, totiž zda Pius XII. udělal vše pro pomoc a záchranu Židů. Gumpel v tomto ohledu odborně rozptýlil poslední pochybnosti. Mimo jiné se setkal s vedoucím skupiny asi 800 severoamerických ortodoxních židovských rabínů, který mu předal písemné prohlášení, v němž vysvětlil, že ortodoxní židé nesouhlasí s tím, aby se bratři ve víře vměšovali do vnitřních záležitostí církve. Je známo, že v kauze Pia XII. silně působily stranické politické vlivy, které zpomalily proces jeho blahořečení, ale které otec Gumpel dokázal „driblovat“ se silou historické dokumentace, jež svědčí o příkladném chování Svatého otce.

Otec Gumpel litoval, že i v katolických kruzích existují známé osobnosti, které blahořečení Pia XII. nepodporují.

Ano, poznal jsem ho a mluvil s ním, když byl ještě silný. V posledních letech byl pak hospitalizován v lazaretu, a proto se již postulátem neřídil, také proto, že kauza – po dosažení stupně ctihodnosti – čeká pouze na uznání zázraku pro blahořečení a poté dalšího pro kanonizaci.

Dohlížel na Positio o ctnostech Pia XII., dílo o třech tisících stranách.

Je to jistě dílo, na kterém se podílel velkou měrou a využil k tomu mnoho spolupracovníků. Otec Gumpel byl přesvědčen o svatosti papeže Pacelliho. Další velkou osobností byl postulátor otec Paolo Molinari (†2014). Po Molinariho smrti, která následovala po smrti jezuitského historika Pierra Bleta (†2009) – jednoho ze čtyř autorů monumentálního díla ve francouzštině „Akta a dokumenty Svatého stolce k období druhé světové války“ -, se v roce 2009 objevily i jeho další práce.

Můžete nám uvést nějaké příklady historických objevů, které otec Gumpel ilustroval?

Učinil několik objevů. Rád bych však upozornil na jeden z nich, a to vzhledem k 60. výročí jeho založení, a to na svolání Ekumenického koncilu. Mnoho lidí neví, že Pius XII. chtěl obnovit první vatikánský koncil, který byl přerušen po Presa di Roma. U Pia XI. to nebylo možné uskutečnit kvůli historickým okolnostem. Pius XII. obnovil plán na svolání koncilu; někdy se říká, že ho nesvolal, protože se cítil starý: v roce 1951 mu bylo 75 let a měl za sebou těžkosti Svatého roku (1950). Pak se u Svatého otce začaly projevovat zárodky vážné nemoci, která ho trápila, jak napsal sám Gumpel, a která v roce 54 vyvolala vážné obavy o jeho život. Nebyly to však jediné faktory, byly zde i další, které jasně ukazují, proč Pius XII. z opatrnosti koncil nesvolal: Pacelli si byl dobře vědom, že případný koncil – vzhledem k závažným otázkám, které bylo třeba řešit, časovému rámci a tehdejším rozdílům – by trval několik let. A tak byl přesvědčen, že v té době – jsme na počátku padesátých let, kdy byla železná opona a mnohým východoevropským biskupům bránila ve svolání koncilu – nebyly podmínky. Jak však víme, a Gumpel na to dobře upozorňuje, magisterium Pia XII. mělo na II. vatikánský koncil značný vliv, a to do té míry, že je nejcitovanějším zdrojem koncilních dokumentů. Mimochodem, rád bych na jeden upozornil..

Který?

Pokud dojde k blahořečení Pia XII., možná se znovu vytvoří onen „zlom“ mezi předkoncilní a pokoncilní církví, o němž se Benedikt XVI. zmínil ve svém slavném projevu z roku 2005 o potřebě hermeneutiky kontinuity. Skutečnost, že Benedikt XVI. pomohl obnovit kauzu Pia XII. prohlášením o heroičnosti ctností, a tedy úctyhodnosti, ukazuje, že hermeneutika kontinuity potřebuje signál. Pius XII. tolik spolupracoval s jezuity a doufám, že nyní, když je tu jezuitský papež, tento signál přijde.

Z Gumpelových studií vyplynul také příběh jeptišky, která měla na starosti byt Pia XII., německé sestry Pascaliny Lehnertové, která během konfliktu koordinovala – na příkaz Svatého otce – přijímání Židů v různých klášterech a sama jezdila po Římě v dodávce a rozdávala jídlo a oblečení.

Ano, kromě výzkumu otce Gumpela je to aspekt, který dobře zdokumentoval Dominiek Oversteyns z duchovní rodiny „L’Opera“, která vytvořila malé muzeum v Boccea (Řím), zřízené díky přispění samotné sestry Pascaliny. Při návštěvě tohoto muzea zaujmou boty Pia XII. s dírami v podrážkách, které si nenechal opravit, aby co nejvíce věnoval potřebným. Během války nezapínal ve Vatikánu topení, aby projevil solidaritu s mnoha rodinami, kterým byla zima. Dobročinnost tohoto muže, papeže Pacelliho, byla velká, ale nikdy se neprojevovala. Oversteyns také provedl působivý výzkum židovských rodin, který shromáždil na internetových stránkách, kde uvádí všechny intervence, které Pius XII. učinil ve prospěch Židů v Římě.

V roce 2021 vyšla také kniha Johana Ickxe (Pius XII. a Židé), který již desítky let pracuje v archivech Svatého stolce. Nevím, jakým způsobem Gumpel a Ickx spolupracovali, ale druhý jmenovaný uvádí německého jezuitu ve svém poděkování v knize. Kniha mimo jiné popisuje historii úřadu, zvláštního úřadu zřízeného Piem XII. na pomoc Židům.

Ickx napočítal – v archivech druhé sekce státního sekretariátu – 2800 žádostí o pomoc, které se týkaly asi pěti tisíc osob. A vysvětluje, že se jedná o údaje, které mohou být jednoho dne revidovány směrem nahoru…..

Přesně tak. Proto jsou snahy některých protikatolických publikací vykreslit Pacelliho jako „Hitlerova papeže“ ponižující, zatímco nacisté, jak vysvětlil otec Gumpel na základě dobových dokumentů, Pia XII. nenáviděli. A mezi věřícími je tato zbožnost velmi živá. Současný generální postulátor jezuitů, otec Pascual Cebollada, mi řekl, že každý den přicházejí na postulaci žádosti z celého světa o svaté karty Pia XII. (s modlitbami za jeho blahořečení), které potvrzují jeho pověst svatosti.

Nuova Bussola Quotidiana