Na závěr fatimského jubilea

Německo-americká autorka Dr. Maike Hicksonová uveřejnila na katolických stránkách OnePeterFive 28. listopadu pozoruhodnou zprávu o interview, který poskytl kardinál Silvio Oddi v roce 1990. Jednalo se o Třetí fatimské tajemství. Tehdy pravděpodobně nevzbudila jeho slova zvláštní pozornost. Na pozadí nevěrohodného zveřejnění Kongregace pro nauku víry pod klamným titulem „Poselství z Fatimy“ 26. června 2000 a za stupňující se revoluce uvnitř církevní hierarchie mají však jeho slova velký význam.

Kardinál Silvio Oddi, který zemřel v roce 2001, patřil k nejvíce otevřeným a ortodoxním prelátům své doby. Měl také zvláštní místo v dějinách diskuze o fatimském poselství. Několikrát se pokoušel přesvědčit Jana XXIII., aby zveřejnil Třetí fatimské tajemství. Britský list The Telegraph při příležitosti jeho úmrtí napsal:

»V jednom neuváženém interview, zveřejněném v roce 1990, mluvil kardinál Oddi o svém vztahu k Janu XXIII.. Když byl v 60. letech jeho sekretářem, řekl papeži: „Svatý otče, existuje jedna věc, kterou Vám nemohu odpustit.“ Papež tím byl překvapen a zeptal se, oč se jedná. Oddi odpověděl, že dosud nezveřejnil Třetí tajemství. Panna Maria je zjevila portugalským dětem, aby bylo roku 1960 zveřejněno. „Nemluvme o tom!“ odpověděl papež. Oddi řekl, že měl na toto téma již stovku kázání. „Řekl jsme vám, abyste o tom již nemluvil“, dodal papež.

Když jsem nedávno při jiné příležitosti prohlížela archiv mého manžela dr. Roberta Kicksona, narazila jsem náhodou na jeden dokument k fatimské debatě. Objevila jsem významné interview, který poskytl kardinál Oddi časopisu 30 Tage. Protože interview se nenachází na internetové síti, cituji ho podle archivu mého manžela.

Papež Jan XXIII. a Třetí tajemství – historie jeho potlačování

Kardinál Oddi, sekretář arcibiskupa Angela Giuseppe Roncalliho (pozdějšího papeže Jana XXIII.), v době, kdy byl apoštolským nunciem v Paříži, řekl v interview v roce 1990, že nevěří, že se v tehdy ještě nezveřejněném tajemství jedná hlavně o vývoji v Rusku, Gorbačovovi a jeho perestrojce a pod. Na otázku, zda souhlasí s ruskou tézí k Třetímu tajemství, odpověděl:

„Ne, naopak, zůstávám skeptický. Znal jsem Jana XXIII. velmi dobře, protože jsem strávil po jeho boku několik let, když byl na nunciatuře v Paříži. Kdyby obsahem tajemství byly potěšitelné věci, jako obrácení Ruska nebo náboženské znovuzrození východní Evropy, věřím, že by vyvíjel nátlak na zveřejnění. Podle své povahy neváhal vyprávět radostné věci (bylo např. známo, že kardinál Roncalli svým přátelům oznámil svou nastávající volbu na papežský stolec). Ale když jsem se ho při audienci zeptal, proč v roce 1960 nesplnil příkaz, který je uveden v závěru tajemství, odpověděl hlubokým povzdechem. Pak řekl: „Nevyjadřujte se přede mnou již nikdy k tomuto předmětu…“

Ve stejném interview uvedl kardinál Oddi svou vlastní teorii k obsahu 3. tajemství.

Co se stalo roku 1960, co bychom mohli pokládat za souvislost s fatimským tajemstvím? Nejdůležitější událostí je nepochybně otevření vstupní části II. vatikánského koncilu. Proto by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby tajemství mělo něco společného se svoláním koncilu.

Na otázku, proč to říká, Oddi odpověděl:

»Z postoje, jaký projevil papež během našeho rozhovoru, jsem udělal závěr – ale to je jen hypotéza – že tajemství obsahuje určitou část, která mohla mít nepříjemný zvuk. (…)

Na závěr své úvahy o možném obsahu třetího tajemství doplnil Oddi:

Nepřekvapilo by mě, kdyby Třetí tajemství naznačovalo temné časy pro církev: velké zmatky a znepokojující odpady uvnitř katolicismu… Kdyby zde byla řeč o těžké krizi, jakou od koncilu prožíváme, jevilo by se to jako nesporné znamení, že toto proroctví se splnilo.

Papež Benedikt a jeho cikcak-kurs při výkladu tématu Fatimy

Maike Hicksonová se pak zmiňuje o interview, který tehdejší kardinál Ratzinger poskytl roku 1984 magazínu Jesus. Na těchto stránkách byla o tom již řeč.

V tomto rozhovoru odpověděl kardinál na otázku, proč tajemství nebylo zveřejněno:

Protože podle úvahy papežů nepřísluší nic dodávat k tomu, co křesťan musí znát ze Zjevení: radikální volání po obrácení, absolutní nutnost dějin spásy, nebezpečí, která ohrožují život křesťanů, a tím svět. A pak je zde důležitost „posledních věcí“ na konci časů. Když toto není zveřejněno – alespoň předběžně – pak proto, že je třeba zabránit, aby náboženské předpovědi nebyly zaměňovány s touhou po senzaci. Ale věci, které jsou v tomto Třetím tajemství obsaženy, odpovídají tomu, co oznamuje Písmo svaté a o čem se stále mluví v mariánských zjeveních. Obrácení a pokání jsou základní podmínky vykoupení.

Vidíme zde, jak naše dějinná katolická víra den ze dne slábne, zmenšuje se a je podminovávána, přičemž často ve jménu „ducha koncilu“ je to vysoce postavenými církevními představiteli přímo podporováno, nemůžeme dělat závěry jako kardinál Oddi, jemuž byla vlastní promyšlená teorie o Třetím tajemství. Třetí tajemství, přesněji řečeno vidění, jak je nyní v roce 2000 údajně před námi odhaleno, nevysvětluje ani nebezpečí odpadu od víry ani jiná nebezpečí, která víru ohrožují. Tolik Maike Hicksonová.

Resumé

Tato zpráva Maike Hicksonové je explozivní. Ukazuje, že oficiální vatikánskou představu Fatimy od doby papeže Jana XXIII. nesdíleli a nevěřili jí všichni církevní představitelé. Rozporné jsou výpovědi a brutální je nátlak na konformitu. Co řekl tehdejší kardinál Ratzinger v rozhovoru r. 1984, již nikdy podle rešerší neopakoval. Proč? Proč není o nebezpečích, která ohrožují víru, 26.6. 2000 vůbec žádná řeč? Zde něco nehraje.

Kardinál Oddi podle vlastních výroků velmi často o Fatimě mluvil. Dnes o tom slyšíme velmi málo, a když, tak jen v duchu oficiální vatikánské politiky. Proto jsou také oficiální fatimské apoštoláty tak neúčinné. Neboť proč by se měla šířit poselství, jejichž význam podle prohlášení Kongregace pro nauku víry v roce 2000 patří minulosti? Papež Benedikt XVI. tomu po deseti letech odporoval, ale nevyvodil z toho žádné důsledky.

Politika církevních autorit ve vztahu k Fatimě vede k dojmu, že se pokoušejí zakrývat, že právě odpadlictví 20. století začalo v hierarchii. To nyní nabývá podle řady různých rozhodnutí papeže Františka obzvláště silné dynamiky. Je svrchovaný čas postavit se tomu na odpor a uspořádat svůj život v duchu poselství naší milé Paní Fatimské.

Zvláště naléhavé je nyní, aby emeritní papež Benedikt XVI. byl požádán o vysvětlující slova. Protože skandální stav činí krajně spornou jeho „dobrovolnou“ abdikaci při podržení papežských insignií (rybářský prsten, bílá sutana). To volá po vysvětlení. Podle lidských měřítek může jen emeritní papež rozmotat tuto situaci církve a svou vlastní.

Post scriptum

Kromě prosby o modlitbu v této záležitosti prosí Katholisches o modlitbu za manžela Maike Hicksonové, který se právě nachází v život ohrožujícím zdravotním stavu.