Matka všech chrámů

Lateránská bazilika má oficiální titul: Arcibazilika nejsvětějšího Spasitele.

Je to nejpřednější křesťanský chrám a jedna ze čtyř tzv. větších bazilik, mezi které patří bazilika svatého Petra ve Vatikánu, bazilika sv. Pavla Za hradbami a bazilika Panny Marie Větší. Arcibazilika se nazývá, protože je ze všech nejstarší.

Je to sídelní chrám papeže jakožto biskupa Říma. Nad vchodem nese nápis: CAPUT ET MATER ECCLESIARUM URBIS ET ORBIS – Hlava a Matka všech kostelů Města i Světa. Toto první křesťanské kultovní místo v Římě vzniklo za papeže Silvestra I. a mělo formu pětilodní baziliky. Bazilika byla posvěcena 9. listopadu 318. V roce 897 byla silně poškozena zemětřesením a v roce 904 byla obnovena. Papež Řehoř Veliký si přál, aby bazilika byla zasvěcena také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. Jméno Laterán pochází od slavného římského rodu, kterému patřily zahrady, na nichž dnes bazilika stojí. Konalo se zde pět lateránských koncilů.

Laterán byl ve středověku sídlem papeže a k němu přilehlá bazilika byla dlouho daleko významnější než svatopetrský chrám. Teprve po návratu papežů z avignonského zajetí přesídlil papež do Vatikánu, který skýtal větší možnost obrany. Je to místo největších liturgických slavností a procesí.

Dnešní podoba lateránské baziliky pochází především od barokního mistra Borominiho. Na fasádě je působivá balustráda, na které je patnáct 7 m vysokých soch světců v čele se Spasitelem. Vedle baziliky stojí baptisterium s antickými mozaikami ze života svatého Jana Křtitele. Připojen je také starobylý klášter. Na druhé straně proti bazilice je lateránský palác. V soukromé kapli papeže se nachází drahocenný lidskou rukou nezhotovený obraz Ježíše Krista, tzv. mandylion z Edessy (Mezopotámie). Na prostranném náměstí před bazilikou stojí nejstarší a nejvyšší římský obelisk.

 -lš-