Maria triumfuje nad pronásledovateli

                                         20. 5. 12019

Byl právě fatimský den 13. května, kdy byla v Burkina Faso rozbita socha Panny Marie nesená v průvodu věřících, kteří pak byli zavražděni z nenávisti k víře, protože věří Nejsvětější Trojici, a tentýž den se v Turíně v mariánské svatyni La Consolata, která je srdcem podalpských katolíků, konala přednáška Proč muslimové uctívají Marii jako Ježíšovu matku.

Islamisté vraždí křesťany a mezináboženská církev káže lidu, kým je Maria pro muslimy.

Kam jste to došli, hlasatelé evangelia a radostné zvěsti? Tato vaše „církev“ ji zrušila a zcenzurovala všechno, co je podle evangelia. Nastupují kněží, kteří neznají katolickou nauku, protože se vytratila ze seminářů, a tak je zaujala nauka muslimská a tak ji hlásají jako pochlebníci a ctitelé papeže Františka, který je opakem sv. Františka z Assisi, protože tento světec byl velký hlasatel evangelia, který obrátil tisíce osob k víře v Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Šel mezi muslimy, aby je získal pro víru a hledal zde mučednickou smrt.

Nyní však v katolickém chrámě vystupují na katedru naopak muslimové, aby nás učili, jak to učinil v Consolatě Yusuf Abd al Hakim Carrara, vedoucí důležitého finančního ústavu a člen skupiny vedené Shaykh Abdem al Wahid Pallavicinim, který založil Co. re. is. neboli náboženskou italskou islámskou komunitu, kterou dnes tvoří větší počet italských občanů muslimů.

 Basilika Maria Consolata v Turíně

Se souhlasem a podporou Svatého stolce se katolické chrámy stávají jevištěm pro muslimy, zatímco na celém světě je vytrvale prolévána Alláhovým jménem krev katolíků a jsou bourány a ničeny kostely, sochy a kříže.

Podle Koránu je prý Nejsvětější Panna dcerou jednoho imáma. Když se její matka dověděla, že je těhotná, zasvětila své dítě Alláhovi, aby věrně sloužil v chrámě. Při porodu však prožila velkou bolest, že se jí nenarodil syn, ale dcera, proto ji Alláh potěšil, že vezme pod svou ochranu dítě i její potomky.

Během dětství se této muslimské Marii dostalo projevů nebeské přízně a pak přijala od andělů poselství, ze kterých poznala Alláhovu přízeň,že byla nakonec vybrána za rodičku „Mesiáše“, svatého muže, ale pouhého člověka, jehož posláním bude přinášet lidem poselství o Bohu.

Mateřství islámské Marie je tedy dílo Alláhovo: úryvek o početí Ježíše (III, 45-47) čerpá Korán z evangelia sv. Lukáše (1, 32-38) a zvláště z evangelií apokryfních. Maria je pro muslimy pannou pro své mateřství, není však Matkou Boží: takové tvrzení se pokládá za strašné rouhání. Židé jsou v Koránu prokleti, protože se odvážili pomlouvat Marii a neuvěřili, že počala a tajemně porodila Ježíše ( IV, 156 – 57).

Koránské líčení pokračuje zcela protimariánským a protikatolickým vyprávěním. Když mělo dojít k porodu mesiáše, izoluje se matka pod datlovou palmou, strašně trpí a přeje si smrt. Utěšuje ji hlas, aby pojedla čerstvých datlí a napila se vody z potůčku. Když pak vstoupili do domu, novorozený Ježíš bránií svou matku proti obviněním rodičů, že zneuctila sebe samu i rodinu, když porodila nemanželského syna.

Islámské báje líčí, že Maria patří mezi Alláhovy vyvolené spolu od Asiyí, manželkou faraona, (který měl zachránil Mojžíše z vod Nilu), s manželkou Zachariáše a s Fatimou Je to navíc jediná žena zařazená mezi proroky jako potomek Adama, Abraháma Noema a Imrana. V Koránu o této Marii hovoří uctivě, ale současně jsou obviňováni křesťané z toho, že jí přisuzují nadpřirozené dary. Nepřísluší jí žádná úcta ( ta patří jen Alláhovi) a nemá vůbec roli přímluvkyně: jen menšinové skupiny, které patří k šiítům, ctí onu Marii spolu s Fatimou, milenkou Mohameda, a jejími dvěma syny.

V Alžírsku a v Efesu, jsou svatyně, kam muslimové přicházejí uctívat obraz Panny Marie spolu s křesťany.

Novodobí kněží, místo aby hovořili o Panně Marii Fatimské, o jejích varováních a pokynech pro církev a svět, vyprávějí ve zprofanovaných svatyních o smyšlené matce a jejím smyšleném synu, pouhém člověku Ježíši.

Název Fatima je také křestní jméno muslimky Oureany, konvertitky ke křesťanství za časů krále Alfonse I. (1109-1185), prvního portugalského vladaře, který nepodrobil svůj národ islámu. Jeho manželka Mafalda Savojská byla katechetkou a chůvou Fatimy.

Místo v Portugalsku, které nese toto jméno, se stalo místem zjevení Panny Marie, jejíž Neposkvrněné Srdce zvítězí spolu s jejím Synem, který je Cesta, Pravda a Život.

Cristina Siccardi