Fatima kulminuje (2)

Kontroverzní odpovědi dvou Lucií

Aby bylo možno diskreditovat průkazné dílo P. Grunera a aby Jan Pavel II. nebyl obtěžován otázkami o „zasvěcení Ruska“, vatikánské autority nejdříve rozšířily apokryfní dopisy Lucie a pak zorganizovaly v Coïmbře 11. října 1992 setkání s falešnou sestrou Lucií. Není pochyb o tom, že kardinál Padiyara a jeho tři kolegové se setkali s osobou, která rozhodně není vizionářkou z Fatimy, sestrou Marií Lucií od Neposkvrněného Srdce.

Existuje totiž také falešná Lucie. To dokládají tyto konfrontace: srovnání výroků těchto dvou osob, jejich zcela odlišná fyziognomie a úředně potvrzené rozdíly v jejich rukopisech . Tato osoba byla představována na veřejnosti jako „Lucie“ počínaje rokrm 1960, tedy od doby, kdy Vatikán rozhodl o zatajení obsahu tajemství, který velmi dobře znala pravá Lucie. Před rokem 1960 není falešné Lucii nic známo.

Původní zápisy a rukopisy autentické sestry Lucie jsou od těch, které se jsou dnes předkládány, natolik odlišné, že je zcela oprávněné položit otázku: nebyla pravá Lucie nahrazena věrolomně římskými úřady jinou postavou? Je – li tomu tak, pak to jen potvrzuje slova, která použil sv. Grignion z Monfortu: »Ohavností je zpustošena celá země (Jer 12,11). Bezbožnost usedla na trůn, tvoje svatyně je znesvěcována, ohavnost pronikla až na svaté místo.« Lucii dos Santos by nikdo nepřiměl k tomu, aby pronášela jednu lež za druhou. Její matka nesnesla, aby její děti pronesly sebemenší lež. Nikdy by neprohlásila, že zasvěcení Ruska bylo provedeno tak, jak si to přála Panna Maria.

Začněme tím, že srovnáme výroky, které pronesla pravá a „nová“ Lucie. Podvod přímo bije do očí.

1. Záležitosti roku 1960

V roce 1946 na otázku, proč je třeba s odhalením třetího fatimského tajemství čekat až do ruku 1960, řekla Lucie Chanoinovi Barthasovi za přítomnosti biskupa z Leiry: „Protože to tak chtěla svatá Panna“

27. dubna 2000 se Mons. Tarcisio Bertone zeptal „sestry Lucie“: Proč byla stanovena lhůta k roku 1960? Tento rok označila svatá Panna? „Lucie“ odpověděla: „To neurčila svatá Panna, ale já jsem uvedla rok 1960, protože podle mého zdání před rokem 1960 by to nebylo pochopeno, pochopit to bylo možné až po roce 1960. Nyní je tomu lépe rozumět.“

2. Zasvěcení Ruska

Sestra Lucie vždy tvrdila, že Naše Paní Fatimská nikdy nepožadovala zasvěcení světa, ale výlučně zasvěcení Ruska. P. Humberto Maria Pasquale, který napsal několik knih o Alexandrině della Costa, chtěl mít slova o zasvěcení potvrzena přímo od Lucie. Napsal jí: „ Mluvila Naše Paní o zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci?“ Sestra Lucie na tuto otázku odpověděla v dopise z 13. dubna 1980: „V odpovědi na Vaši otázku vysvětluji: V žádosti Naší Paní Fatimské je zmínka jen o zasvěcení Ruska. V dopisu, který jsme napsala Svatému Otci Piu XII., jsem na doporučení mého zpovědníka žádala zasvěcení světa s výslovnou zmínkou Ruska, aby byla větší záruka vyslyšení.

A zde je ohromující verze „nové Lucie“ z 12. října 1992 z rozhovoru v Karmelu v Coïmbře. Na otázku kardinála Antony Padiyari: „Bylo toto zasvěcení provedeno Janem Pavlem II. 25. března 1984“? Domnělá sestra Lucie odpověděla: „Ano, ano, ano.“ Další otázka: „Ale nechtěla Naše Paní, aby bylo v zasvěcení výslovně jmenováno Rusko?“

Odpověď: „Naše Paní nikdy nežádala, aby bylo Rusko výslovně jmenováno. Záleží jenom na úmyslu papeže.“

Při druhém rozhovoru 11. října 1993 odpověděla: „My musíme poslouchat Svatého otce. Svatý otec provedl zasvěcení, zasvěcení bylo provedeno. Panna neříkala, aby Svatý otec pronesl slovo Rusko.“

3. Co říkáte na zasvěcení učiněné 13. května 1982? A co na zasvěcení Pia XII. v roce 1942?

Hned na druhý den po tomto zasvěcení navštívili Mons. Hnilica a Don Luigi Bianchi sestru Lucii na Karmelu v Fatimě a ptali, zda zasvěcení odpovídá požadavkům Naší Paní. Lucie se záporným gestem prohlásila: „ Ne, ze dvou důvodů. Biskupové celého světa neprovedli současně jako papež slavnostní zasvěcení každý ve své katedrále. Za druhé, Rusko se zde neobjevilo jako výslovný objekt zasvěcení.“

Potvrdila to také písemně 19. března 1983 apoštolskému nunciovi v Portugalsku: „Rusko se neobjevilo jako předmět zasvěcení a biskupové nezorganizovali ve svých diecézích veřejnou a slavnostní smírnou pobožnost a zasvěcení Ruska (…) Nebylo provedeno zasvěcení Ruska, jak to Naše Paní žádala. Nemohla jsem to říct, protože jsem neměla povolení Svatého stolce“

11. října 1992 falešná Lucie naopak prohlásíla: „V roce 1982 současný papež provedl zasvěcení ve Fatimě, ale u tohoto zasvěcení chyběla spoluúčast všech biskupů. Pak v roce 1984 poslal papež výzvu všem biskupům, aby se spoluúčastnili 25. března zasvěcení, které Naše Paní přijala. Naše Paní nikdy nežádala výslovnou zmínku Ruska. Zasvěcení již prakticky provedl Pius XII. Pius XII. zasvětil svět a v tomto zasvěcení měl úmysl zasvětit Rusko, když řekl: „…ty národy které nejvíce potřebují toto zasvěcení…“ – „Svatá Panna nežádala Svatého otce, aby vyslovil slovo Rusko.“

4. Otázka obrácení Ruska

Fatimský odborník P. Alonso napsal v této věci velmi jasně:„Lucie vždy myslela na úplné obrácení Ruska, nikoli jen na návrat k pravoslavné víře od ateismu a odvržení marxistického ateismu Sovětů. Šlo vždy o úplný a integrální návrat k jediné pravé, římské katolické církvi.

Proroctví o obrácení Ruska neohlašovalo jen obrodu pravoslavné církve ani pouhou svobodu kultu, jak tomu v Rusku je od roku 2001.

Při rozhovoru 11. října 1992 položil Carlos Evaristo „Lucii“ tuto otázku: „Tak tedy obrácení Ruska se již uskutečnilo?“ Odpověď domnělé Lucie zněla:ANO, hovoří o tom nové poměry. Další otázka: Nemělo však být obrácení chápáno jako návrat národa ke katolicismu? Odpověď domnělé Lucie: „To naše Paní nikdy neřekla. Existuje mnoho špatných interpretací o této věci. Skutečnost, že v Rusku vládl komunismus, ztěžoval lidu praktikovat víru. Lidé si nyní mohu zvolit svobodně, zda zůstanou tak, jak jsou, nebo se obrátí. Od nynějška mají svobodu volby….Později 11. října 1993 ještě prohlásila: „Ano, obrácení Ruska již začalo. Musíme správně chápat slovo obrácení. Obrácení znamená změnu (…) Musíme chápat vysvětlení, které nyní dávám. Obrácení je změna od zlého k dobrému. To je význam toho slova. A tato změna se děje, Bohu díky. To, co chce toto slovo vyjádřit, je »mír«, »v míru«, »všechno bude v míru«.

Jsme tedy svědky velkých protiřečení, která tím ovšem nejsou vyčerpána. Výpovědi nepravé Lucie obsahují nehorázné lži týkající se velmi důležitých a závažných otázek.

Provnání rukopisů pravé a nepravé Lucie a fotokopie dokladu o jeho forenzním ověření

                                                                   
                                     Rukopis sesty Lucie de los Santos

                                                                                                               Rukopis nepravé Lucie

                                                                                                  Kopie forenzního ověření rukopis pravé Lucie

Prameny:

Fatima, merveille du XXème siècle, par le Chanoine C. Barthas. Fatima-éditions leden1952, str. 83. Chanoine Barthas, « De la Grotte au chêne-vert », 1960, str. 108-109. Document officiel du Vatican reproduit dans : « Le Secret de Jean-Paul II » , Aur Miguel, 2000, Mame-Plon, str. 213.

La vérité sur le Secret de Fatima par le R.P. Alonso, Téqui, 1979, str. 51.

Fatima. Soeur Lucia témoigne. Le message authentique » , Carlos Evaristo. Chalet 1999, str. 57, 58 a 59.

Interview z 11. října 1992 zápis, který sestra Lucie potvrdila

Laurent Morlier LE TROISIÈME SECRET DU 26 JUIN 2000 EST UN FAUX

                   Srovnání zcela odlišné fyziognomie obou těchto osob

             Pravá Lucie                 Nepravá Lucie

                                             Odlišné vzezření dvou tváří

                                                       Výrazné rodíly obočí

                                                      Zcela odlišné nosy       

                           Široké rty pravé Lucie   proti úzkým rtům nepravé          

                                                          Rozdílný tvar brady

                                                 Výrazně odlišný tvar chrupu

                                            Rozdílné profily obou tváří

                                             (předchozí část)                                         (pokračování)