2. výročí úmrtí Dona Luigi Villy

18. listopadu 2012 odevzdal Don Luigi Villa svou duši Pánu, kterému sloužil věrně 92 let. Narodil se v Lecco 3. února 1918 a jako mladík vstoupil do řádu komboniánů. 28. června 1942 přijal kněžské svěcení. Jako mladý kněz za italského fašismu zachránil několik desítek Židů a málem to zaplatil životem.

Opustil řád komboniánů a jako diecézní kněz založil nejdříve ve Ferraře Mezinárodní misijní hnutí. Rozhodujícím bodem jeho života byla setkání s P. Piem, který mu oznámil, že jeho posláním je z Boží vůle bojovat proti církevnímu zednářství. Papež Pius XII. mu určil za spolupracovníky tři ze svých kardinálů. Z pověření Pia XII. získal licenciát teologie, založil v Brescii kongregaci sester Dělnic Neposkvrněné a plně se věnoval demaskování zednářů a jejich rozhodujícího vlivu na čelné osobnosti Vatikánu a především na 2. druhý vatikánský koncil. Založil měsíčník Chiesa viva, kterého do letošního září vyšlo 463 čísel. Kromě tuho napsal řadu knih a menších publikací. Charakteristickým rysem jeho práce byla důsledná dokumentace všech faktů. Podrobnosti o jeho činnosti a díle je možno najít na těchto stránkách (viz). Byl terčem pronásledování, kritiky, pomluv i atentátů. Řada spolupracovníků ho opustila, ale žádné překážky a protivenství ho nezatavily v jeho Bohem svěřeném díle.

Jeho pohřeb se konal 20. listopadu 2012 ve farním kostele Santa Maria Crocifissa di Rosa a jeho ostatky byly uloženy v malé kapli v klášteře Dělnic Neposkvrněné Panny Marie. Z celého světa přicházely kondolenční dopisy, které dodnes postupně zveřejňuje revue Chiesa viva.