Z pekla ke Světlu

Mladá žena vypověděla válku Bohu a propadla se až do předsíně pekla. Satanova kněžka se stala učednicí zasvěcenou Lásce ke |Kristu. Odmítaná dcera nalezla konečně náruč Otce, který ji od věčnosti miloval. Příběh Mariangely Calcagno vás uchvátí, protože se jí dotkla ruka nekonečného Pánova Milosrdenství a jeho touha přivést nás všechny ke spáse.

»Bože, jestliže existuješ, tak tě zničím, a jestli neexistuješ, budu celý život hlásat světu, že neexistuješ«. S touto rouhavou větou se obrátila k nebi a křičela ji v té nejtemnější noci, kdy začala svůj boj proti Bohu. Je to nejdivočejší válka, která nevylučuje rány a která přivádí tuto ženu do nejhlubšího zoufalství: smrti duše. Ale do této války vedené otevřeně silami zla se v určitém bodě prolomilo Světlo. A toto světlo proniká až k nejzvrácenějšímu bodu, kam by se nikdo neodvážil ponořit. Je to mocné světlo, které promění Satanovu kněžku na učednici zasvěcenou Lásce k Bohu.

Ale pozor, příběh Angely Calcagno, dnes pokřtěné Mariangela, je skutečný a šokuje, protože je pro nás opravdu šokující, kam až může proniknout Boží milosrdenství a jeho žízeň po spáse duší. A právě tato láska přivede Angelu zázračně až k tomu, aby řekla „ANO“. Když se všechno jeví ztracené, náhle rozkvete život. Ale vraťme se na sám počátek.

RYCHLÁ AUTOSTRÁDA DO PEKEL

To, co definitivně zmrazilo zraněné srdce Angely, byla náhlá smrt snoubence několik dnů před svatbou. Byl to on, kdo jako anděl z nebe seslaný jí dal objevit nejčistší lásku a obnovil v ní důstojnost ženy a důvěru k životu. A proto právě během pohřebního obřadu odcházejícího snoubence vychrlila Angela k nebi svou nenávist a přísahu pomsty.

Tento bod poslední tragédie totiž korunuje celý její dosavadní život impregnovaný bolestí až do morku kostí. Již po několika dnech svého života zůstala zapomenuta v sirotčinci a velmi pozdě byla přijata do adopce. Příliš pozdě, než aby to mohlo zabránit nejhlubším fyzickým i psychickým ranám způsobeným tímto nešťastným místem a předchozím mateřským opuštěním. Stala se zcela neschopnou milovat a přijímat lásku. Angela nebyla schopná nalézt v nové rodině pocit náhrady. Tato dívka toužila jen po útěku, takže stráví nějakou dobu uvnitř řeholní komunity. Nakonec odešla i odtud a uchýlila se do úplné samoty.

V této svízeli se Angela stane pánem situace, když začne úspěšně získávat stále více peněz a úspěchů, což se změnilo v perverzní posedlost, jen aby ucpala díru po bolesti a samotě, které ji sžírá. A uprostřed této vzpoury se stane to nejhorší. Angela pozná jednu psychoterapeutku, která jí slibuje úplné uzdravení duše i těla. Bohužel tato osoba je skutečnou hlavou nejnebezpečnější satanské sekty; zcela ovládne svou oběť a hypnózou ji zavleče do propasti černých satanských mší, ritů a démonických praktik. Angela se ocitá až na nejtemnějším dně, ale aby sama získala moc, která ji nyní přijala, souhlasí s neslýchaným požadavkem: »Zabij Chiaru Amirante, a staneš se svým bohem«. Jedná se o součást obřadu, který z ni učiní černou kněžku. Je to doslova předsíň pekla.

MILOVALA JSEM TĚ JAKO NEJMILEJŠÍ DCERU

Chiara Amirante v oné době je mladou dívkou, světu spíše neznámou, ale známou těm, kteří nenávidí světlo. Jsme v roce 1966, na začátku období, kdy se seznámila s komunitou Nové Horizonty. Je to počátek období, kdy Chiara začala vyhledávat na ulicích mladé toxikomany, kriminálníky, zoufalce a nabízela jim místo, kde mohou přebývat, ale především jim nabízí naději nového života. Byly to teprve začátky, ale ty stačily těm, kteří požadovali její náhlou smrt. Při jedné černé mši dostala Angela příkaz odebrat se do Říma a spáchat tento zločin. Byla jí svěřena zbraň a adresa, byla instruována a vše bylo připraveno do nejmenších podrobností, až na jednu věc: na zvrat, který nečekaně zcela změní historii této ženy.

Je to významný okamžik v příběhu Angely, který se stane okamžikem opravdového zázraku. Ve chvíli, kdy v bytě Chiary Amirante zazvonil zvonek, uslyšela dívka ve svém srdci jasný hlas: »Jdi a otevři dveře, protože je zde jedna moje dcera, která tě potřebuje!« Angela se překvapivě ocitla v náruči, která zcela obrátila její život.

»Vítám tě doma!« Náruč a slova ze srdce plného lásky stanou se pro Angelu náručí a slovy srdce Milosrdného Otce. Je to pouhý okamžik, a přece obsahuje nekonečno.

Angela náhle odmítá spáchat zločin. A nejen to, za toto objetí by dala svůj vlastní život. Je to velmi těžká situace: toto heroické rozhodnutí vedené Duchem Božím spoutá všechnu zlobu ďábla. Angela však ví, že její inspirátoři mají její hodiny spočítané. Jestliže ji najdou, jistě ji zničí. Ale to se nestane díky Novým Horizontům, které jí poskytnou oporu a ochranu, díky knězi exorcistovi, který ji bude sledovat jako otec, díky církvi, od které uslyší, že z ní učiní svou nejmilejší dceru. »Dnes slaví církev svátek, protože se jí vrátila domů její dcera!« Tato neuvěřitelná slova Josefa Ratzingera pronesená na pomoc Angele v těchto dramatických okamžicích, znamenají počátek nového zrození. Z temnot ke světlu, ze zoufalství k úplné radosti.

MARIELLA A ŘEHOLNICE SV. RITY: BŮH A JEHO DÍLO

Angela mezi řeholnicemi

Cesta k znovuzrození se ukáže jako namáhavá a zavalená kříži i milostmi od Boha, který ji nikdy neopouští. Několik let žije v komunitě Nové Horizonty, která se stane jejím domovem, a obdrží povolení složit sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. V doprovodu Chiary najde v Panně Marii tu nejlepší Matku, jakou si mohla přát. Srdce Angely však nenaznačuje, že by se uklidnilo. Tentokrát to nejsou zoufalá muka, ale spíše zdravý nepokoj, který ji nutí klást si otázky, jaká je vlastně Boží vůle, pokud jde o její další život. Angela potřebuje svůj čas a Bůh ji respektuje. Ve své nekonečné dobrotě jí dopřává místo a cestu k řadě rozhodujících setkání, provázených vůní svatosti.

»Poznala jsem jednu ženu, svěřuji ji do vašich modliteb. Je na tom velmi vážně, jen Bůh jí může pomoci, nikdo jiný. Ale potřebuje také duchovní podporu.« Je třeba se zmínit o Marielli, která takto svěřuje řeholnicím sv. Rity v Cascii Angelu po svém prvním setkání s touto nešťastnou ženou. Mariellla není jen psychoterapeutkou, jakou Angela právě nesmírně potřebuje, ale také přítelkyní, kterou jí Pán posílá, aby mu už dále nemohla odporovat. Mariella je více než profesionál: je to žena, která chápe, že Angelina mysl může být uzdravena jen současně s jejím srdcem.

A tak v sérii neuvěřitelných skutečností, které se jeví jako dokonalá mozaika, Angela přijde nakonec do Cascie. A zde sv. Rita, světice pro řešení nemožných záležitostí, neváhá se svou přímluvou a poslouží si sestrou Giacominou.

První setkání se sestrou Giacominou, kterou doporučuje Mariella, nedopadlo, jak by se očekávalo. Angela se zdráhá nastoupit „duševní námahu“ a stáhne se do sebe. Ve skutečnosti je to její naprosté odevzdání svého života do rukou Božích. Ale protože psychoterapeutka neustupuje, Angela žádá o pomoc po svém: „Bože, jestliže je sestra Giacomina tou osobou, která mi má být po boku, posílám jí nyní e-mail a ona mi musí ihned odpovědět“.

Píše dlouhý dopis, ve kterém svěřuje celý svůj život do rukou augustiniánské řeholnice a naléhá na setkání. Jsou dvě hodiny v noci a během několika málo minut přichází odpověď: »Čekám tě v pondělí na setkání«. Podpis: sestra Giacomina.

Teprve dodatečně se Angela dozví, že řeholnice uprostřed spánku pocítila silné nutkání vstát a jakmile se postavila, měla jistotu, že musí jít k počítači a zkontrolovat elektronickou poštu. Ale nejdříve musela probudit matku představenou a požádat o povolení. A tak se stane, že dvě řeholnice jdou v noci klášterem k počítači a najdou e-mail, který Angela poslala před několika minutami.

Bude to počátek přátelství, které způsobí, že Angela najde svou rodinu mezi augustiniánkami sv. Rity, kde je pro ni připraveno zvláštní místo. Angela zde dnes žije pokřtěná v Kristu jako Mariangela, aby podávala světu svědectví, že Bůh existuje, abychom mu vzdávali chválu. Je to svobodná žena, která má opět úctu sama k sobě. Ale především je to žena, která objevila, že nebeský Otec ji převelice miluje jako svou vyvolenou od věků a na věky.

Costanza Signorelli

Celý příběh s mnoha dalšími podrobnostmi je v nezapomenutelné knize:

»Jsem znovuzrozena« od Mariangely Calcagno, nakl. Shalom

Kniha byla představena 19. ledna 2019 v Cascii v bazilice sv. Rity za přítomnosti kardinála Angela Comastriho, odborníků a psychologa.