Výzva biskupa Schneidera papeži ke zrušení TC

V našem překladu z OnePeterFive publikujeme odvážnou iniciativu biskupa Athanasia Schneidera, který vyzývá papeže Františka, aby „zrušil“ kanonická ustanovení obsažená v Traditionis Custodes a v Responsa ad dubia vydané Kongregací pro Boží kult a svátostnou kázeň (CDW) krátce před Vánocemi. Pomocný biskup v Santa Maria v Astaně v Kazachstánu také zve své bratry biskupy, aby „veřejně a upřímně“ vyjádřili své „hluboké znepokojení“ nad těmito dokumenty, v souladu s parrhesií a „citlivostí“ synodality. V následující reflexi nazvané „Povinnost římského pontifika obnovit liturgický pokoj“, Msgr. Schneider potvrzuje, že zveřejněním těchto dokumentů byla způsobena „duchovní rána“ mystickému Tělu Kristovu a že je „ohroženo“ celé „starověké liturgické dědictví“ římské církve.

* * *

Povinnost římského pontifika obnovit liturgický mír

Pastorační úvaha


Jak postupujeme po synodální cestě vedoucí k synodě o synodalitě v roce 2023 [ viz ], otevřela se rána v mystickém těle Kristově, církvi. Máme samozřejmě na mysli duchovní bolest a nespravedlnost, která byla způsobena značnému počtu dobrých katolíků všech věkových kategorií, laických i duchovních, prostřednictvím publikace Traditionis Custodes papeže Františka dne 16. července 2021 a Responsa ad Dubia Kongregace pro bohoslužbu a svátostnou kázeň ze dne 4. prosince 2021. Naprostá většina laických věřících a duchovních spojených s římským obřadem tradice se drží stranou od církevních a liturgických sporů, respektuje papeže a modlí se za něj a za vlastní biskupy. Žádá pouze o právo na to, aby mohli i nadále plně žít, a to jak ve slavení mše svaté a všech ostatních svátostí a rituálů, v liturgickém dědictví, ve kterém vyrůstaly generace katolíků. Apoštolský stolec jim velkorysým pastoračním gestem zaručil toto právo během pontifikátů papeže Jana Pavla II. a papeže Benedikta XVI.

Tato duchovní rána a její bolestné důsledky, pastorační i osobní pro mnoho tisíc katolíků jsou veřejně známé. A vzácné a celé starobylé liturgické dědictví římské církve, které je společným duchovním dobrem celé církve, je ohroženo. Biskupové mají proto povinnost veřejně a upřímně vyjádřit své hluboké obavy způsobem, který je podporován v současné synodní cestě. V zahajovacím projevu Synodní cesty 9. října 2021 papež František řekl: „Pokud se nestaneme touto církví blízkosti s postoji soucitu a něžné lásky, nebudeme Církví Páně“.

Kéž si papež František uvědomí, že špatně uvažoval a kéž prokáže pastorační rozvahu, pokoru a pravou lásku k těmto marginalizovaným synům a dcerám církve tím, že zruší kanonická ustanovení obsažená ve dvou výše uvedených dokumentech. Tím jistě „obváže rány a uzdraví zlomená srdce Božím balzámem“ ( Zahajovací projev synody, 9. října 2021).

V této souvislosti je dobré připomenout velkého světce, který prošel dějinami Církve jako skutečný mírotvorce: svatého Ireneje z Lyonu (+202). V kritickém okamžiku v dějinách církve, kdy na konci druhého století chtěl Apoštolský stolec prosadit jediné vyjádření lex orandi (v den slavení Velikonoc) pro skupinu kleriků a věřících, čímž odmítl jiné legitimní liturgické tradice, zasáhl svatý Irenej a uctivě se vzbouřil proti papeži Viktoru I. (+197), připomněl mu pastorační velkorysost a umírněnost jeho předchůdců, zejména papeže Aniceta (+168), který, přestože měl liturgický pohled odlišný od sv. Polykarpa (učedníka apoštola Jana), přesto dovolil, aby nerušeně pokračovala jiná liturgická tradice (srov. Eusebius z Caesareje, Historia ecclesiastica V. : 23). Papež Viktor I. vyslechl bratrskou výzvu svatého Ireneje.

Papež František nedávno oznámil radostnou zprávu, že hodlá prohlásit svatého Ireneje za učitele církve s významným titulem Doctor unitatis (Projev ke společné pravoslavno-katolické pracovní skupině ‚Svatý Irenej‘, 7. října 2021). Připomínáme příklad svatého Ireneje, mírotvůrce a budoucího Doctora unitatis. Kromě hlasu svých předchůdců Jana Pavla II. a Benedikta XVI. naslouchá papež František hlasu mnoha dětí, mladých lidí, otců a matek, seminaristů a kněží spojených se starověkými obřady římské církve a zaručuje jim právo na bohoslužby zavedené podle všech liturgických knih římského obřadu používaných až do nedávné liturgické reformy. Tito marginalizovaní synové a dcery církve se tak budou cítit „součástí života komunity, aniž by jim bylo bráněno, odmítáno nebo souzeno“ ( Homilie papeže Františka při mši svaté k otevření synodní cesty, 10. října 2021 ).

Papež František nabádal všechny v církvi, „aby byli vnímaví k otázkám našich bratří a sester, abychom se nechali obohacovat rozmanitostí charismat“ (Homilie při mši svaté k otevření synodní cesty). Kéž Bůh udělí papeži Františkovi milost být skutečně papežem liturgického pokoje a prosazovat „vše, co je pravdivé, co je čestné, spravedlivé, čisté, vše, co je milé“ (Fil 4,8). Kdyby papež František jednal s takovou dobročinností a pastorační pokorou, nic by se neztratilo a všechno získalo. A „Bůh pokoje“ bude s ním a se všemi věřícími (srov. Flp 4,8).


+ Athanasius Schneider, pomocný biskup

arcidiecéze Santa Maria v Astaně