V hlubokém znepokojení: obviňujeme papeže Františka

O svátku sv. Januária, v měsíci Panny Marie Bolestné

Svatosti,

následující dokument inspirovaný naším hlubokým znepokojením  jako prostých členů laického stavu, by mohl být nazván Žaloba proti Vašemu pontifikátu, který se stal kalamitou pro církev a potěšením pro mocné tohoto světa. Klíčovou událostí, která nás přiměla, abychom učinili tento krok, je zveřejnění Vašeho ‚důvěrného‘ dopisu biskupům v Buenos Aires, který je opravňuje – jedině na základě Vašeho názoru vyjádřeného v Amoris laetitia – dovolit určitým veřejným cizoložníkům, kteří se spojili ve ‚druhém svazku‘, přistoupit ke zpovědi a k svatému přijímání, aniž by učinili vážné rozhodnutí napravit svůj život a ukončit cizoložný sexuální vztah.

Dovolil jste si v této věci odporovat slovům našeho Pána, která odsuzují rozvod a „nový sňatek“ jakožto cizoložství jako takové a bez výjimky, napomenutí sv. Pavla o Božích trestech za nehodné přijímání nejsvětější Svátosti a učení Vašich dvou bezprostředních předchůdců, které je v souladu s dvoutisíciletou naukou a eucharistickou kázní církve, založené na Božím zjevení, Kodexu církevního práva a veškeré Tradici.

Tímto způsobem jste vyvolal rozvrat uvnitř všeobecné církevní kázně: neboť někteří biskupové ji nadále zachovávají bez ohledu na Amoris Laetitia, zatímco jiní – včetně oněch z Buenos Aires – hlásají změnu, založenou výlučně na autoritě Vaší skandální „apoštolské exhortace“. V dějinách církve k něčemu podobnému nikdy nedošlo.

Nicméně konzervativní členové hierarchie zachovávají takřka bez výjimky politiku mlčení, zatímco progresisté veřejně jásají nad triumfem, za který Vám vděčí. Takřka žádný člen hierarchie se nestaví proti Vaší nestoudné profanaci posvátné nauky a zdravé praxe, i když mnozí proti Vašim zlořádům soukromě reptají. Tak jako se stalo během ariánské krize, je povinností laiků bránit víru proti selhání takřka celé hierarchie v plnění jejích povinností.

Samozřejmě jsme jen obyčejní věřící, ale jako pokřtěné údy mystického Kristova Těla jsme obdařeni od Boha svěřeným právem odpovídajícím povinnostem stanoveným církevními normami (srov. KCP kán. 212) vznést – spolu s našimi spolubratry katolíky – proti Vám obvinění z akutní krize, které Vaše vedení církve přivodilo uvnitř již chronické krize trvající od druhého vatikánského koncilu.

Vzhledem k tomu, že soukromé rozhovory se projevily jako neúčinné – jak doložíme níže – zveřejnili jsme tento dokument, abychom zbavili své svědomí těžkého břemene vzhledem k závažné škodě, kterou jste způsobil a která hrozí duším a dobru církve, abychom povzbudili své spolubratry katolíky spojit se v zásadní opozici proti ustavičnému zneužívání papežského úřadu, zvláště pokud jde o neomylnou nauku církve o cizoložství a o profanaci Eucharistie.

Rozhodnutí publikovat tento dokument je vedeno učením Andělského učitele týkajícím se věci přirozené spravedlnosti uvnitř církve. (Summa Theologiae, II-II, q 33 Art 4)

Při podniknutí této akce jsme vedeni také naukou svatého Roberta Bellarmina, učitele církve, o dovoleném odporu proti zbloudilému římskému papeži. [De Controversiis sul Romano Pontefice, Libro 2, Cap. 29].

Katolíci celého světa – nejen tzv. tradicionalisté – jsou přesvědčeni o skutečnosti, že situace, kterou popisuje Bellarmin formou hypotézy, se dnes stala skutečností. To nás přivádí k vydání tohoto dokumentu.

Bůh nechť je soudcem správnosti našeho záměru.

Michael J. Matt, ředitel The Remnant

Chistofer A. Ferrara, autor   The Remnant a Catholic Family News

John Vennari, ředitel Catholic Family News

Příloha: Trojdílný obžalovací spis  

Corrispondenza Romana   přeložil  -lš-