Tajemství Tří fontán

Bruno Cornacchiola založil sdružení s názvem: Schiere Arditi di Cristo Re Immortale (S.A.C.R.I.). (Zástupy horlivých ctitelů nesmrtelného Krista Krále). Toto sdružení přechovává kopie rukopisů, které po sobě zanechal. Tyto rukopisy, které zůstávaly dosud nestudované, obsahují velmi překvapivá a velmi aktuální zjevení Matky Boží, týkající se naší současnosti. Tyto materiály prostudoval Saverio Gaeta a publikoval v knize IL SEGRETO DI TRE FONTANE. Nacházejí se v archivu Posvátného Officia, nyní Kongregace pro nauku víry.

Výběr poselství z těchto archivních materiálů

Vizionář Bruno Cornachiola zapsal obsah prvního zjevení z 12. dubna 1947 do sešitu o třiceti stranách:

Pastýři stáda neplní své povinnosti. Do jejich duše vstoupil duch tohoto světa, aby působil pohoršení ve stádě a svedl ho na scestí. (…) Dříve než se Rusko obrátí a opustí cestu ateismu, rozpoutá se strašné, těžké pronásledování. Může je zastavit modlitba (…) Odlučte se od falešných věcí tohoto světa: prázdné podívané, obscénního tisku. (…) Satan byl odvázán pro určité časové období a roznítí mezi lidmi plamen odporu. Děti, buďte silné, postavte se na odpor pekelného útoku. (…) Na Církev dolehne strašná zkouška, aby očistila tělesnost, která se vloudila mezi její služebníky. (…) Kněží a věřící budou vystaveni nebezpečnému zvratu, světu zatracenců, který zahájí útok všemi prostředky: falešnými ideologiemi a falešnou teologií (…) Nastanou dny bolesti a smutku. Od Východu silný národ velmi vzdálený od Boha rozpoutá strašný útok a zničí nejsvětější a nejposvátnější věci (…) vstoupí do války tvrdší než všechny předcházející. Nejvíce bude postižena Věčná skála (Řím). Satanův hněv bude puštěn z řetězu; Duch Boží ze vzdálí ze země, Církev bude jako opuštěná vdova, bude přenechána zvůli světa (…) Nejvíce bude zraněna Kristova Církev, aby byla očištěna od mrzkosti, která do ní vstoupila. (…) Kněží budou deptáni a vražděni; pohleďte na zlomený kříž u svlečeného kněžského šatu (citovaný pramen str. 80-88 ).

21. února 1948

Mým synům kněžím říkám toto: propadáte světu, zbavujete se posvátna, abyste znesvětili a opustili kněžství (…) Svět žízní po pravdě, a vy nehasíte jeho žízeň (str. 89-91).

15. srpna 1949

Proč se nevyhýbáte hříchu, který vás přivede k nejstrašnější záhubě (…) To se přihodí především těm, kteří v těchto dobách, kdy hřích kulminuje, kdy vrcholí faleš moderní doby, skrývají moje výzvy (str. 91-93).

15. srpna 1958

Nastane velmi prudké zemětřesení, které postihne celou zeměkouli. Nevycházejte na procházku, neklaďte se k spánku, jestliže se nacházíte ve stavu smrtelného hříchu, nýbrž zpovídejte se a čiňte pokání za své skutky a už je nekonejte (…) Slunce se zatmí, hvězdy budou padat, ale to nezpozorujete pouze v materiálním pojetí, to představuje duchovní výklad: budou slunce pyšných a hvězdy zpupných, které budou padat (…) Mimo katolickou apoštolskou římskou církev není spásy (…) Milovat všechny neznamená propadnout sentimentálnímu jednání (…) Nezbavujte se kněžského šatu, šat je výzva a nebeské znamení (str 93 -95) (…)

24. února 1968

»Satan nyní panuje na všech místech nejvyšších vlád (…) Satan nastoupí na vedoucí místa v církvi (…) Pokušení budou strašná, svět bude žít v takovém zmatku, že i vyvolení budou na pochybách! Není úniku (…) všichni budou prožívat hrozné války, ničení a politický, náboženský a kulturní chaos. Hrozné bludy a hereze se vloudí do všech národů, do všech klášterů (…) To, co je nezbytné, je individuální apoštolát, nikoliv monopolizovaný (…) Je třeba pracovat uprostřed duší osobním apoštolátem: Každý, kdo zná a umí, musí pracovat bez jakéhokoliv předchozího pověření« (str. 73).

2. února 1960 Maria říká:

Krev a slzy, Ježíš krvácí a já, vaše Matka pláču; byl ztracen smysl veškeré pravdy (str.78).

16. dubna 1987:

»Musíš se nabídnout jako oběť za obrácení a posvěcení kněží a řeholníků, kteří opustili cestu pravé nauky a morálky, a ztrácejí sílu ke spáse a jejich vinou mnoho duší padá do pekla« ( str.102).

Od 17.50 do 18.20 hod. byly tisíce lidí svědky slunečního zázraku podobného jako ve Fatimě 13. 10 1917. (str. 119)

1. února 1989 přijímá Cornachiola další přísné poselství:

»Připravte se, moje děti, nemohu už udržet ruku Božího hněvu nad vámi« (str.150).

9. ledna 1989 Cornacchiola přijal další poselství:

»Lidé si dnes postavili všechna náboženství na stejnou úroveň, všechna prý vedou k Bohu a všichni budou spaseni (…) Spasí se tedy i ti, kteří nepřijímají Krista? (…) Proti Církvi Satan nic nezmůže, protože je božská; ale proti duším, které žijí v ní, zmůže mnoho; dokonce představí zlo pod pláštěm morálky, náboženství a sociální politiky (…) Všechny volám k obrácení, ale kvůli spravedlnosti musím nechat volnu ruku mému Synu: právě proto, aby se naplnila spravedlnost.« (str.165-166).

Působivé je vidění 7. dubna 1966:

Vidím baziliku Sv. Petra zcela rozbořenou, díváme se a pláčeme“ (str. 169). Nacházel jsem se před chrámem zvaným Scala Santa na přilehlém náměstí, kde je obelisk. Byl upraven jako sál s biskupy a kardinály. Náhle se zhroutila nad mnoha biskupy a kardinály celá fasáda chrámu“ (tamt.).

V poselství z 1. ledna 1955 je zvláštní napomenutí pro kněze:

»Deptáte mé ovce a vedete je do záhuby. Proč už nehlásáte moji nauku? Proč vodíte moje ovce na vyschlé pastviny s jedovatým trním? Byl jsme zabit právě proto, že moje nauka nebyla naukou jejich (farizeů), a vy jste zavřeli svá ústa a sluch mého stáda. Zavřeli jste brány mé církve, abyste tam nevstoupili vy, a nedovolili jste vejít ani mému lidu« (str.171).

V roce 1982 dává Maria poslední napomenutí kněžím (které bude stát Cornacchiolu tak velké nepříjemnosti):

Bídně bloudí bez vnějších znamení svého kněžství: nejen že žijí v pochybnostech o víře, ale svádějí druhé, aby víru opustili (…) jsou opilí světem a falešným modernismem (str. 172-173).

Jedno z nejpůsobivějších vidění je ono z 28. dubna 1986. Cornacchiola se nachází na Nám. Sv. Petra a Maria mu říká:

… „i když ti někdo nařídí něco, co se ti zdá špatné, jsi povinen poslechnout, vyjma pokud se to týká víry, morálky a lásky. V tom případě nikoliv! (str. 174).

12. listopadu 1986 Maria ukazuje strašnou scénu:

»Vidím mnoho kněží v klerikách a řeholníky a řeholnice v jejich hábitech: všichni jsou seřazeni a katan je nutí, aby si klekli a žádá od nich: „Odhoď hábit!“ Při odmítnutí položili jejich hlavu na špalek a sekerou ji uťali (str. 174-175).

1. ledna 1988 vidí Cornacchiola bránu otevřenou do budoucnosti:

»Máte příklad v Sodomě a Gomoře; odmítli konat pokání, a víte, jak je Spravedlnost postihla (…) Pokud se neobrátíte, dopadne na vás železo a oheň. (…) To, co nazýváte mírem, není nic jiného než klam, protože schází obrácení a vše se připravuje na satanskou válku.« (str 187).

13. března 2000:

Spása nespočívá ve spojení všech náboženství, vytvořit z nich hromadu herezí a bludů, ale obraťte se k jednotě lásky a víry (str. 204).

21. září 1988:

To, co jsem viděl dnes, kéž se nikdy nestane, je to příliš bolestné a věřím, že Pán nedovolí, aby papež popíral pravdy víry a stavěl se na místo Boha. Kolik bolestí jsem zakusil té noci, mé nohy ochrnuly, nemohl jsme se hnout pro bolesti, když jsme viděl církev jako hromadu trosek.“ (str. 218).

– – –

Saverio Gaeta říká na závěr:

»Vím, že tyto stránky mohou vyvolat protesty, polemiky a obvinění, že jde o vyvolávání senzací a návrat před koncil, ale domnívám se, že je třeba je vyzvednout z prachu archivu Svatého stolce a seznámit s nimi širokou veřejnost.« (str. 229).

Výběr z uvedeného pramenu zpracoval: Don Curzio Nitoglia, 20. dubna 2016