Svatý Tomáš Akvinský o islámu

Svatý Tomáš Akvinský ve svém stěžejním díle Summa contra gentiles (Summa proti pohanům)  uvádí islám výslovně jako exemplární případ falešného náboženství:

(Mohamed) »zmátl národy slibem tělesných rozkoší, ke kterým jsou již náchylní pro žádostivost těla. Kromě toho jim dal přikázání, která jsou s těmito sliby v souladu, a tím uvolnil uzdu vášním a zálibám, které lidé rádi poslouchají. Navíc, nestanovil žádnou nauku kromě té, jakou může dát a pochopit každá rozumná osoba svým přirozeným rozumem. Samotné pravdy, kterým učil, jsou smíšeny s bajkami a krajně falešnými poučkami. A nepoužil ani vykonaných nadpřirozených zázraků, které jsou jediným přiměřeným svědectvím božského zjevení, protože jsou viditelné, není je možno připisovat nikomu jinému než Bohu a dokládají tak, že ten, kdo učí této pravdě, činí tak z božské inspirace.

Řekl však, že byl poslán v moci zbraní: takové divy konají i bandité a tyrani. Navíc, od počátku mu nevěřili žádní mudrci ani lidé znalí božských a lidských věcí, ale brutální lidé a obyvatelé pouště, zcela neznalí nějaké božské nauky. Posloužil si jejich velkým počtem, aby přinutil ostatní silou zbraní přijmout jeho zákony. Neměl vůbec žádné svědectví dřívějších proroků, naopak, vybájeným vypravováním kazí všechnu nauku Starého i Nového zákona, jak vyplývá z četby jeho zákoníku. Proto také rafinovaně zakazuje číst knihy Starého a Nového zákona, aby nebyl usvědčen z falšování. Je proto zřejmé, že ti, kteří mu věří, naplňují (objektivně) skutek lehkomyslnosti.«

Summa contra gentiles 1, 6