Rafinovaná likvidace kvetoucího semináře v Argentině

Věřící a seminaristé v San Rafael (Argentina) protestovali proti zákazu přijímat Eucharistii do úst. Po přerušené modlitbě růžence policie a biskup podle přesných pokynů Svatého stolce zavřel vzorný seminář: 39 seminaristů a více než 150 rodin v blízké aktivní farnosti na teritoriu nazývaném Vendée v Andách, kde kvete křesťanství podle vzoru Benedikt. Je zde vážné podezření, že jde o využití příležitosti k likvidaci kvetoucího semeniště povolání jakožto reality pro dnešní dobu »příliš katolické«.

Otevřený dopis arcibiskupa Viganò biskupovi v San Rafael.

Jsem zmaten a zraněn, když se dovídám z mezinárodního tisku o rozhodnutí uzavřít seminář a propustit jeho rektora Dona Alejabdro Miguela Carrocchi.

Toto rozhodnutí bylo učiněno na nadšený pokyn Kongregace pro klérus, která pokládá za nepřípustné odmítnutí kleriků, spadajících do její jurisdikce, přijímat Nejsvětější Svátost na ruku a nikoliv do úst. Umím si představit, že chvályhodné a odpovědné chování kněží, kleriků a věřících v San Rafael Vám poskytlo záminku k likvidaci největšího argentinského semináře a rozmetání seminaristů do seminářů, které se vyznačují pouze tím, že jsou prázdné. Vaše Excelence tak obdivuhodně v praxi rozprášila zlořád klerikalismu podle vyjádření z nejvyšších míst.

Dovedu si představit zklamání, když jste viděl, že navzdory bombardující ultramodernistické indoktrinaci prováděné v těchto desetiletích mohou existovat ještě hodní kněží a klerici, kteří dávají přednost povinné úctě k Nejsvětější Svátosti před dvorskou poslušností; a umím si představit i despekt, že i věřící laici a celé rodiny, od kterých provolání Vendée z And pocházíjdou za dobrými pastýři, a jak čteme v evangeliu, poznávají je podle hlasu; a nikoliv za námezdníky, kterým na ovcích nezáleží (Jan 10, 4,13).

Tyto epizody připomínají působení Ducha Svatého v církvi: Utěšitel vlévá dar síly pokorným a slabým, a zavrhuje pyšné a mocné, kteří zjevně na jedné straně projevují víru v Nejsvětější Svátost oltářní, a na straně druhé její hrubou profanaci z lidských ohledů. Řídit se podle mentality světa může snad Vaší Excelenci vysloužit potlesk nepřátel církve, ale nezabrání to jednohlasnému nářku dobrých, a tím méně soudu Boha, v eucharistických způsobách přítomného se svým Tělem a Krví, Duší a Božstvím, který od svých pastýřů požaduje, aby byli jeho svědky, nikoliv zrádci pronásledovateli.

Vaše Excelence nechť mi dovolí, abych upozornil na jistou nedůslednost Vašeho jednání s heslem, které jste si zvolil pro svůj erb: »V otcovské a bratrské lásce«. Nevidím nic otcovského v trestání kněží, kteří nechtějí profanovat Svatou Hostii, ani žádnou pravou lásku k těm, kteří neuposlechli nepřijatelný příkaz. Láska se projevuje v Dobru a Pravdě, jestliže však má za princip blud a za cíl zlo, je to jen zesměšněni a parodie Ctnosti. Biskup, který místo aby povinně hájil čest Krále králů a chválil ty, kteří se o ni přičiňují, dokáže likvidovat kvetoucí seminář a veřejně kárá své kleriky, neplní úkon lásky, ale žalostného zneužití, za které se bude zodpovídat před Božím soudem. Prosím, abyste pomyslel, jak bude vaše gesto hodnoceno sub specie aeternitatis: jakožto velmi závažný čin a špatný příklad pro druhé. Vaše studium na Angelicu by mělo pomáhat Vaší Excelenci k jasné kajícnosti za skutek, který ukládá sub gravi také náležitou nápravu.

Tisk referuje o tom, že v diecézi Basilej v chrámě Rigi-Kaltbad, jedna žena oděna do posvátných rouch běžně simuluje slavení mše v nepřítomnosti kněze a vynechává jen slova proměňování. Chci se zeptat, zda mons. Felix Gmür projeví stejnou horlivost jako vy a obrátí se na římská dikasteria se žádostí o exemplární potrestání svatokrádežné podívané. Obávám se však, že neoblomnost, jakou jste projevil při trestání kněží, kteří byli oprávněně neposlušní, nenajde ve Švýcarsku obdobu. Jistě, kdyby u onoho oltáře celebroval kněz v tridentském ritu, šípy z ordinariátu by neváhaly ho zasáhnout; ale žena, která celebruje a svatokrádežně hanobí mši svatou, je dnes pokládána za něco, co je možno přehlédnout, i když vystavuje zneuctění Nejsvětější Svátost oltářní.

Spolu s kleriky a laiky Vaší diecéze, které jste nespravedlivě obvinil a těžce urazil, modlím se za Vás, Excelence a za mandanty Svatého Stolce, zvláště za kardinála Beniamina Stellu, kterého jsem znal jako zbožného kněze a věrného apoštolského nuncia, jehož jsem v Bogotà navštívil jako papežský legát. Po určitou dobu to byl můj přítel a nemohu nyní pochopit, jak je schopen účastnit se demolice Kristovy Církve.

Modleme se za obrácení, obrácení, ke kterému jsme všichni povoláni, ale které je nevyhnutelné pro ty, kteří nepracují pro Boží slávu, ale proti dobru duší a cti církve.

Modleme se za seminaristy a za věřící v San Rafael, kterým jste, Excelence, vyhlásil válku.

S bratrskou Láskou v Pravdě