Poselství z La Saletty

                 Poselství Matky Boží z La Saletty

Melánie, to, co ti nyní řeknu, nezůstane navždy tajemstvím: můžeš to zveřejnit v roce 1858. Kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých tajemství, svou láskou k penězům, láskou k poctám a rozkoším se stali kloakami nečistoty. Ano, kněží přivolají odvetu a odveta visí nad jejich hlavami. Běda kněžím a Bohu zasvěceným osobám, které svou nevěrností a hříšným životem znovu křižují mého Syna! Hříchy zasvěcených osob volají k Bohu a k nebi a přivolávají trest a tento trest je již přede dveřmi, protože není nikoho, kdo by vzýval milosrdenství a odpuštění pro lid; není velkodušných duší, není nikoho, kdo by přinášel Věčnému neposkvrněnou Oběť za svět. Bůh zasáhne nevídaným způsobem! Běda obyvatelům této země! Bůh dá průchod svému hněvu a nikdo nebude schopen utéci před tolika pohromami najednou. Hlavy a vůdci Božího lidu zapomněli na modlitbu a na pokání, démon zatemnil jejich mysl; stali se bludnými hvězdami, které starý had svým ocasem smete do záhuby. Bůh dovolí starému hadu rozsévat rozdělení mezi ty, kteří vládnou, i do všech společností, do všech rodin; dopadnou na ně fyzické i morální tresty. Bůh zůstaví lidi jim samým a bude sesílat tresty jeden za druhým po dobu více než 35 roků.

Společnost se nachází v předvečer hrozných trestů a těžkých událostí; lidé mohou očekávat, že budou spravováni železným prutem a budou pít z kalicha Božího hněvu. Nástupce mého Syna, papež Pius IX., ať neopouští Řím po roce 1858; ať zůstane pevný a velkodušně bojuje zbraněmi víry a lásky a já budu s ním. Pohleďte na Napoleona: má rozdvojené srdce a až bude chtít být současně papež i císař, Bůh ho opustí. On je onen orel, který touží vzlétnout stále výše, ale dopadne na meč, který chtěl použít a přinutit národy, aby ho zbožňovaly. Itálie bude potrestána za své ambice setřást jho Pána pánů; tak v ní propukne válka, krev poteče ze všech stran; chrámy budou zavřeny nebo znesvěceny; bude se pořádat hon na kněze a řeholníky; budou posíláni na krutou smrt. Mnozí opustí víru a počet kněží a řeholníků, kteří opustí pravou víru, bude veliký. Budou mezi nimi dokonce biskupové. Papež ať je na stráži proti těm, kteří budou konat zázraky, protože nastala doba, kdy se budou na zemi i na nebi dít mimořádné divy.

V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým počtem démonů vypuštěn z pekel; postupně vyhladí víru, a to i u osob Bohu zasvěcených; oslepí je do té míry, že bez zvláštní milosti převezmou ducha těchto zlých andělů; určitý počet řeholních domů zcela ztratí víru a způsobí tak záhubu mnoha duší. Zlé knihy zaplaví zemi a duchové temnot rozšíří ze všech stran ochabnutí všeho, co slouží Bohu. Budou mít velkou moc nad přírodou, vzniknou chrámy těchto zlých duchů. Budou přepravovat lidi z jednoho místa na druhé . Ani kněží nebudou žít podle dobrého ducha evangelia, který je duchem pokory, lásky a horlivosti pro Boží slávu. Mrtví vstanou a nabudou své podoby, jakou měli na zemi, aby snáze svedli lidi. Budou to ďáblové v lidské podobě, kteří budou hlásat jiné evangelium, než jaké hlásal Ježíš Kristus. Budou se dít obdivuhodné zázraky, protože pravá víra vyhasne a svět zaplaví falešné světlo. Běda církevním hodnostářům, kteří se budou zabývat jen tím, jak získávat bohatství, autoritu, a budou pyšně panovat! Náměstek mého Syna bude muset mnoho trpět, protože církev bude vystavena velkému pronásledování. Bude to hodina temnot. Církev bude procházet strašnou krizí. Zapomene na pravou víru v Boha, každý jedinec bude chtít být sám sobě vůdcem a povyšovat se nad sobě rovné. Civilní i církevní autorita bude znevážena, řád a spravedlnost budou pošlapány. Budou se dít jen vraždy, projevy žárlivosti, lží a nesvorností, bez lásky k vlasti a k rodině. Svatý otec bude mnoho trpět. Budu s ním, abych nakonec přijala jeho oběť. Zlí lidé budou podnikat atentáty na jeho život, ale nebudou schopni ukrátit jeho dny. Ale ani on ani jeho nástupce neuvidí triumf Boha a Církve. Všichni vládci světa budou mít stejný cíl, zničit a vyhladit všechno náboženství, aby uvolnili cestu materialismu, spiritismu a neřestem všeho druhu. V roce 1865 dojde ke zpustošení na místě Božím. Kláštery, květy církve, se stanou hnojištěm a ďábel se stane vládcem všech srdcí. Představení klášterů ať si dávají pozor na ty, které přijímají, protože ďábel využije vší zloby, aby uvedl do řeholí hřích. Po celém svět se rozšíří zlořády a láska k tělesným rozkoším. Francie, Itálie, Španělsko a Anglie budou ve válce. Krev poteče ulicemi. Francouz bude bojovat proti Francouzovi, Ital proti Italovi. Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž zničí oheň a Marseille se zalkne; velký počet měst bude zničen zemětřesením. Bude se zdát, že všechno je ztraceno. Všude budou mrtvoly, bude slyšet rachot zbraní a kletby. Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat k nebi a všechen Boží lid bude prosit o smilování, pomoc a záchranu.

Proto Ježíš Kristus pro svou velkou spravedlnost a pro své velké milosrdenství vůči spravedlivým poručí svým andělům, aby poslali smrt na jejich nepřátele. Jediným úderem zahynou pronásledovatelé Církve a Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu. Pak nastane pokoj, smíření s Bohem a s lidmi, lidé budou sloužit Kristu, budou se mu klanět a oslavovat ho. Všude rozkvete láska. Noví panovníci budou pravou paží církve, která bude silná, pokorná a zbožná, chudá a horlivá a bude následovat Ježíše Krista. Všude se bude hlásat evangelium a lidé budou dělat velké pokroky ve víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a lidé budou žít v bázni Boží. Ale tento pokoj mezi lidmi nepotrvá dlouho. Po 25 letech bohatých žní lidé zapomenou na ty, jejichž hříchy byly příčinou všeho, co potkalo zemi. Pronásledovatel Antikrist se svými vojsky zajme mnoho národů, zavede válku proti Kristu, jedinému Spasiteli světa. Prolije mnoho krve a bude usilovat, aby zničil úctu k Bohu a aby byl sám pokládán za boha. Země bude postižena tresty všeho druhu, kromě jiného morem a hladem, které se velmi rozšíří; nastanou války až do poslední války, kterou vyvolá deset králů Antikristových, kteří budou mít společný záměr a budou jedinými vladaři na světě. Lidé budou myslet na zábavu, zlí se oddají hříchům všeho druhu. Ale synové svaté Církve, praví synové víry, mojí praví následovníci, porostou v lásce k Bohu a v ctnostech, které jsou mi nejdražší. Šťastné pokorné duše vedené Duchem Svatým! Budu bojovat spolu s nimi až k dosažení úplné zralosti. Příroda si bude žádat odvetu a bude se třást hrůzou před tím, co postihne zemi poskvrněnou hříchem. Třes se, země, a ty, který vyznáváš, že sloužíš Ježíši Kristu, ale uvnitř se klaníš jen sám sobě! Třes se! Protože Bůh tě označí za svého nepřítele, neboť svatá místa budou místem zkázy: mnoho klášterů nebude již Božími domy, ale pastýře Asmodea a jeho lidu.

Bude to období, kdy se z židovské řeholnice, falešné panny, zrodí Antikrist, který bude ve společenství se starým hadem. Bude učitelem nečistoty; jeho otcem bude biskup. Při zrození bude ze sebe chrlit rouhání, bude mít zuby, jedním slovem, bude to vtělený ďábel: Bude vydávat strašné skřeky, dělat divy, žít v nečistotě: Bude mít bratry, i když to nebudou vtělení ďábli jako on. Budou to synové zla: ve věku dvanácti let budou známí pro podivuhodná vítězství, jakých dosáhnou; budou na čele vojsk tvořených legiemi pekla. Změní se roční doby, země bude plodit jen špatné plody. Nebeská tělesa ztratí pravidelnost svých pohybů. Měsíc bude vydávat jen slabé narudlé světlo. Voda a oheň budou tvořit na zeměkouli děsivé proudy a pohltí hory a města. Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. Démoni spolu s Antikristem budou konat velké divy na zemi a ve vzduchu, lidé budou ještě více zvrácení. Bůh bude pečovat o své věrné a o lidi dobré vůle; všude se bude hlásat evangelium, všechny národy poznají pravdu. Obrátím se k zemi s naléhavou výzvou, vyzvu pravé učedníky Boha, který žije a kraluje na nebi; vyzvu následovníky Krista, který se stal člověkem, jediným Spasitelem lidstva; vyzvu své děti, opravdu zbožné, ty kteří se mi zasvětili, abych je mohla přivést k svému Božímu Synu, ty, které nesu, jako by byli v mé náruči a žili podle mého ducha, kteří pohrdli světem a sebou, žili v pokoře, odříkání, mlčení a modlitbě, v utrpení, nepoznaní světem. A nyní jim dám, aby se vynořili a osvítili zemi. Jděte a ukažte se, že jste moje drahé děti, já jsem s vámi a ve vás, aby vaše víra svítila v těchto zlých časech. Kéž vaše horlivost vám dá hladovět po slávě a cti Ježíše Krista. Bojujte, synové světla! Vy, a těch několik málo, kteří vidí, že se přiblížil čas časů a konec časů. Církev bude zastíněna, svět strne hrůzou. Ale jsou zde Henoch a Eliáš, plní Božího Ducha, budou kázat s Boží mocí a lidé dobré vůle uvěří v Boha, mnoho duší bude posilněno, udělají velký pokrok v ctnostech Ducha Svatého a odsoudí ďábelské bludy Antikrista. Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlad, mor a nakažlivé choroby, budou prudké lijáky a zvířecí epidemie, bouře, které zničí města, zemětřesení, která zpustoší krajiny. Ve vzduchu bude slyšet hlasy; lidé budou hlavou tlouci o zeď a vzývat smrt, ale smrt bude znamenat jejich trápení. Odevšad poteče krev. Kdo by to mohl vydržet, kdyby Bůh nezkrátil dobu zkoušky? Slzy a prosby spravedlivých obměkčí Boha; Henoch a Eliáš budou usmrceni: pohanský Řím zmizí. Z nebe spadne oheň a zničí tři města. Celý vesmír bude naplněn strachem a mnozí se dají svést, protože se neklanějí pravému Kristu, který žije uprostřed nich. Pak se slunce zatmí, jen víra přežije. Čas je blízko , otevírá se propast. Přichází král králů temnot, šelma a její poddaní, domnělá zachránkyně světa. V pýše se vznese až k nebi, aby vstoupila do ráje. Ale smete ji dech archanděla Michaela. Spadne na zem, která se tři dny bude stále proměňovat, otevře svou ohnivou hruď. Šelma bude svržena navždy spolu se všemi svými následovníky do věčné propasti pekla. Pak oheň a voda očistí zemi a stráví díla lidské pýchy a všechny věci budou obnoveny. Všichni budou sloužit Bohu a oslavovat ho.

 Dopisy dětí Piu IX.