Poselství P. Filipa M. A. Stajnera

Drazí v Kristu a Panně Marii,

zase uplynul další rok. V mém téměř padesátiletém pokročilém věku se mi zdá, že loňské Vánoce byly asi před měsícem. Ale skutečně se mi tak trochu zastavil čas před více než třinácti lety, kdy mi sdělili diagnózu. Avšak před šesti lety jsem se opět pustil do práce, jak mi to můj zdravotní stav dovolí. Přeložil jsem tři knížky a připravil k novému vydání spis O pravé mariánské úctě od sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfortu.

Poslední dva roky se intenzivně věnuji osobnosti naší stigmatizované trpitelky a dominikánské terciářky Anny Bohuslavy Tomanové. Sepsal jsem stanovy Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, které královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál loni schválil. Teď dokončuji její podrobný životopis.

Světlo Betlémské hvězdy bylo předznamenáním světla Kristovy milosti, kterým máme i my osvěcovat cestu druhých ke spáse. Tak to za svého života činila Anna Bohuslava Tomanová a je to jejím úkolem i na věčnosti.

Zdá se, že Boží láskyplná Prozřetelnost připravila pro naši dobu a pro naše české a slovenské kraje, ale i pro zahraničí světlo Aničky Tomanové, jak říká Pán Ježíš: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (srov. Mt 5,14-16). Anička Tomanová takovým světlem bezesporu je. Září nám příkladem svých hrdinných ctností, potvrzených i mimořádným udělením stigmat. Anička mnoho milovala, proto se nelekala bolestných obětí.

V současnosti se konečně o Aničce začíná šířit větší známost, i když již v minulosti se o ní lidé mohli dozvědět od četných svědků, ze samizdatu a hlavně po roce 2000 z církevních a světských periodik, z knižních zmínek a také z televizních a rozhlasových pořadů.

Dne 18. května 2012 královéhradecký biskup Jan Vokál schválil stanovy Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, které má následující cíle, vyjádřené v článcích stanov:

12. Když naše země a diecéze byla v této smírné duši Bohem tolik obdarována, vědomi si své odpovědnosti za Boží dary a majíce na paměti slova našeho Pána Ježíše Krista, že světlo se staví na podstavec, aby svítilo všem v domě, sdružujeme se kolem Anny Bohuslavy Tomanové, abychom ji uváděli ve známost k duchovnímu prospěchu jednotlivců, celé diecéze i národa.

Sdružení si také klade za cíl podporu eventuálního procesu beatifikace nebo i kanonizace Anny Bohuslavy Tomanové.

13. K dosažení těchto cílů se členové Sdružení denně v duchu Anny Bohuslavy Tomanové modlí a přinášejí drobné oběti za kněze, za prohloubení eucharistické úcty, za duchovní obnovu diecéze a národa, za rodiny a za šíření pravé mariánské úcty.

Hlavním smyslem je tedy šíření známosti o Anně Bohuslavě Tomanové, abychom náležitě využívali Božího daru jejího příkladu a nebeské pomoci v modlitbě a nesení každodenních křížů.

Když se navzájem spojujeme v úmyslech, které Aničce zvláště ležely na srdci, nezapomínejme, že síla modlitby spočívá v síle myšlenky. Proto se vyžaduje živá víra a soustředěnost, ale také nezatíženost pozemskými starostmi a hříchy, protože ty brání vzletu mysli k Bohu. „Víme, že hříšníky Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli.“ (Jan 9,31) „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi.“ (Lk 21,34)

Co se týče podpory procesu blahořečení, zatím se nepodařilo zahájit diecézní proces, ale Otec biskup dne 3. července 2013 vydal Dekret o zahájení přípravného řízení budoucí kauzy Anny Bohuslavy Tomanové, jímž ustanovil P. Františka Mráze z Jilemnice a P. Miroslawa Piotra Fąse MSF z Kunvaldu a Klášterce nad Orlicí vyšetřovateli, aby se oficiálně zaznamenaly výpovědi dosud žijících svědků.

Stanovy ukládají členům, aby se alespoň jedenkrát do roka setkali u hrobu Anny Bohuslavy Tomanové, samozřejmě pokud jim to zdravotní stav nebo jiné vážné okolnosti umožní. Důvod tohoto setkání je vyjádřen v Mt 18,19-20: „Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Členem Sdružení se může stát každý laik, řeholník nebo kněz, který má zájem plnit poslání Sdružení a nemá překážky v životě v milosti posvěcující. Počítá se s tím, že usiluje o ctnosti, kterými vynikala i Anička:

10. O hrdinných ctnostech Anny Bohuslavy Tomanové svědčí i věhlasný pražský kanovník Antonín Stříž, který byl posledním duchovním vůdcem Anny Bohuslavy Tomanové až do její smrti dne 29. března 1957. Ve své pohřební řeči vyzdvihl její pokoru, hrdinnou trpělivost, hluboce křesťanské smýšlení, láskyplné spojení s Kristem, něžnou oddanost Matce Boží, pohotovost k obětem za bližní.

Doporučuje se soukromá úcta k Aničce a prosba o její přímluvu ve smyslu čl. 11. stanov:

11. Bůh za života i po smrti Annu Bohuslavu Tomanovou vyznamenával zázraky na její přímluvu a i dnes k jejímu hrobu přicházejí věřící, aby ji prosili o přímluvu, a bývají podivuhodně vyslyšeni.

Dosud je hlášeno nejméně osm zázračných uzdravení a celá řada podivuhodných vyslyšení na Aniččinu přímluvu, např. i proseb za obrácení. K poslednímu ohlášenému mimořádnému uzdravení – z onemocnění srdce – došlo u hrobu Aničky při letošním červnovém Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové.

Příští setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové u jejího hrobu v Klášterci nad Orlicí je plánováno na sobotu 14. června 2014. Dá-li Pán, v 10.00 bude mše svatá s pobožností u Aniččina hrobu a po společném občerstvení bude v místní sokolovně další program. Měl by přijet farář z Arsu se vzácnou relikvií srdce svatého Jana Maria Vianneye a modlitby i odpolední program by z velké části byly věnovány tématu svatého kněžství. Anička se totiž obětovala především za kněze. Kromě toho Otec biskup Jan Vokál vyhlásil rok 2014 pro královéhradeckou diecézi rokem duchovních povolání.

Rád bych všechny na toto setkání pozval.

S přáním milostiplných Vánoc a požehnaného nového roku Vám žehná

P. Filip M. Ant. Stajner