Poselství Mons.Viganò k 15. lednu 2022

Zde je text ze stejnojmenného videa  

VY, KTERÝ SI DOVOLUJETE zakázat apoštolskou mši svatou, sloužil jste ji někdy? Meditoval jste někdy o jejích modlitbách, jejích obřadech, jeho prastarých a posvátných gestech z vrcholu svých liturgických křesel? Ptal jsem se na to v posledních letech několikrát: protože já sám, který jsem tuto mši také znal od útlého věku; že když jsem ještě měl na sobě kraťasy, naučil jsem se jí ministrovat a odpovídat celebrantovi, málem jsem zapomněl a ztratil jsem ji. Introibo u oltáře Dei. Před odchodem do školy v zimě klečíme na zledovatělých schodech oltáře. Potil se pod šatem ministranta, v žáru některých letních dnů. Zapomněl jsem na mši, která byla také mší mého vysvěcení, 24. března 1968: v době, kdy již byly vnímány známky oné revoluce, která krátce nato připraví církev o její nejcennější poklad, aby nastolila falešný rituál.

Nuže tato mše, kterou koncilní reforma zrušila a zakázala v prvních letech mého kněžství, zůstala jako vzdálená vzpomínka, jako úsměv vzdálené milované osoby, pohled zmizelého příbuzného, ​​zvuk neděle s jejími zvony a přátelskými hlasy. Ale bylo to něco, co se týkalo nostalgie, mládí, nadšení z doby, kdy církevní zásahy teprve měly přijít, v níž jsme všichni chtěli věřit, že se svět dokáže vzpamatovat z poválečného období a z hrozby komunismu, obnovený duchovním impulsem. Chtěli jsme si myslet, že ekonomický blahobyt může být nějak doprovázen morálním a náboženským znovuzrozením země. Navzdory osmašedesátému, okupacím, terorismu, Rudým brigádám, krizi na Blízkém východě. Takhle, mezi tisíci církevních a diplomatických závazků se v mé paměti vykrystalizovala vzpomínka na něco, co ve skutečnosti zůstalo nevyřešeno, „momentálně“ odloženo stranou. Něco, co trpělivě očekávalo, se shovívavostí, kterou vůči nám používá pouze Bůh.

Mé rozhodnutí odhalit skandály amerických prelátů a římské kurie bylo příležitostí, která mě přivedla k tomu, abych se znovu v jiném světle zamyslel nejen nad svou rolí arcibiskupa a apoštolského nuncia, ale také nad duší tohoto kněžství, kdy se mi moje služba nejprve ve Vatikánu a pak ve Spojených státech jevila jako neúplná: spíše proto, že jsem kněz, než pro onu službu.. A to, co jsem do té doby ještě nechápal, co se mi vyjasnilo pro zjevně nečekanou okolnost, kdy se zdálo, že moje osobní bezpečnost je v ohrožení a já se ocitl navzdory sobě, že musím žít téměř v úkrytu, daleko od budov kurie. . Tehdy mě ta požehnaná segregace, kterou dnes považuji za jakousi mnišskou volbu, přivedla k znovuobjevení tridentské mše svaté. Dobře si vzpomínám na den, kdy jsem místo ornátu nosil tradiční roucha s ambroziánskou kasulí a manipulem: pamatuji si strach, který jsem cítil, když jsem po téměř padesáti letech pronášel ony modlitby misálu, které se mi vracely do úst. Jako kdybych je recitoval nedávno. Confitemini Domino, quoniam,bonus místo ze žalmu Judica me, Deus římského obřadu. Munda cor meum ac labia mea. (Očisti mé srdce a mé rty)To už nebyla slova ministranta nebo mladého seminaristy, ale slova celebranta, moje, který, dovolím si říc, poprvé celebroval před Nejsvětější Trojicí. Protože je pravda, že kněz je člověk, který žije bytostně pro druhé – pro Boha a pro své bližní -, ale stejně tak platí, že pokud nemá vědomí vlastní identity a nepěstuje vlastní svatost, jeho apoštolát je sterilní jako řinčící činel.

Vím dobře, že tyto úvahy mohou nechat netečnými, ne-li dokonce vzbudit soucit u těch, kteří nikdy neměli tu milost slavit skutečnou mši svatou. Ale totéž se děje, jak si představuji, těm, kteří nikdy nebyli zamilovaní a nechápou nadšení a cudný příchod milovaného k milované, těm, kteří neznají radost když se utápějí v jeho pohledu. Šedivý římský liturgista, prelát s klerikou na míru a pektorálním křížem v náprsní kapse, kongregační konzultant s nejnovějším výtiskem Concilium nebo Civiltà Cattolica na očích, se dívají na mši svatého Pia V. očima entomologa (věda o studiu hmyzu) a zkoumají tyto texty to jako přírodovědec pozoruje žilky listu nebo křídla motýla. Někdy se skutečně ptám, zda tak nečiní s aseptickým přístupem patologa, který skalpuje živé tělo. Pokud však kněz s trochou vnitřního života přistoupí ke starobylé mši, bez ohledu na to, zda ji někdy znal, nebo ji objevuje poprvé, je hluboce dojat komponovanou velebností obřadu, jako by vystoupil z času a vstoupil do Boží věčnosti.

Chtěl bych, aby moji bratři v biskupském a kněžském úřadu pochopili, že mše je celou svou podstatou božská, protože člověk vnímá posvátno niterným způsobem: je doslova vytržen do nebe, do přítomnosti Nejsvětější Trojice a nebeského dvora, daleko od hluku světa. Je to milostná píseň, v níž opakování projevů, úcty a posvátných slov není nic zbytečného, stejně jako matku nikdy neomrzí líbat své dítě, nevěstu opakovat ženichovi „Miluji tě“. Zde se zapomíná na všechno, protože všechno, co se v ní říká a zpívá, je věčné, všechna gesta, která se v ní dělají, jsou věčná, mimo dějiny, a přesto ponořená do kontinua, které spojuje Horní komnatu s Kalvárii a oltářem, na němž se celebruje. Celebrant není otočen ke shromáždění se snahou být srozumitelný, líbit se nebo vypadat à la page, ale k Bohu: a před Bohem je jen pocit nekonečné vděčnosti za privilegium, že může s sebou nést modlitby křesťanského lidu, radosti a bolesti tolika duší, hříchy a poklesky těch, kdo prosí o odpuštění a milosrdenství, vděčnost za přijaté milosti, prosby za naše drahé zemřelé. Jsme sami a zároveň se cítíme úzce spojeni s nekonečným množstvím duší v čase a prostoru.

Když slavím mši svatou, uvědomuji si nejvznešenějším a nejplnějším způsobem pravý význam toho, co nás učí víra. Jednání in persona Christi není mechanickým opakováním formule, ale vědomím, že moje ústa pronášejí stejná slova, jaká Spasitel pronesl nad chlebem a vínem ve večeřadle; že když pozvedám k Otci hostii a kalich, opakuji obětování, které Kristus učinil na kříži; že při přijímání požívám obětní dar a živím se Bohem, a neúčastním se jen nějaké hostiny. Se mnou je celá církev: vítězná církev, která se ráda připojí k mé prosebné modlitbě, trpící církev, která čeká, že zkrátí pobyt duší v očistci, bojující církev, která získává posilu pro každodenní duchovní boj. Jestliže však naše ústa, jak s vírou vyznáváme, jsou ústy Kristovými, jestliže naše slova při konsekraci jsou slovy Kristovými, jestliže ruce, jimiž se dotýkáme svaté hostie a kalicha, jsou rukama Kristovýma, jakou úctu bychom měli mít ke svému tělu a zachovávat je čisté a neposkvrněné? Co může být lepší pobídkou k setrvání v Boží milosti? Mundamini, qui fertis vasa Domini. Očistěte se, kdo přinášíte nádoby. A slovy misálu: Aufer a nobis, quæsumus, Domine, iniquitates nostras: ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. (Vzdal od nás, Pane, naše nepravosti, abychom k tomu, co je nejsvětější, mohli přistupovat s čistou myslí)

Teolog mi řekne, že je to běžná doktrína a že mše je přesně taková, bez ohledu na ritus. To racionálně nepopírám. Avšak zatímco slavení tridentské mše neustále připomíná nepřerušenou kontinuitu díla vykoupení, které je poseto svatými a blahoslavenými, nezdá se mi, že by tomu tak bylo v případě reformovaného ritu. Podívám-li se na stůl versus populum, vidím tam luteránský oltář nebo protestantský stůl; čtu-li slova ustanovení v podobě vyprávění o poslední večeři, slyším tv tom úpravy Cranmerovy, Společné modlitební knihy a Kalvínovy bohoslužby; procházím-li reformovaný kalendář, nacházím tam vyškrtnuté právě ty světce, kteří vyhladili heretiky pseudoreformace. Stejně tak hymny, které by anglického nebo německého katolíka vyděsily: když pod klenbami kostela slyšíme chóry těch, kteří umučili naše kněze a pošlapali Nejsvětější svátost ve vzdoru proti „papežské pověře“, měli bychom pochopit, jaká propast zeje mezi katolickou mší a její koncilní napodobeninou. Nemluvě o jazyku: první, kdo zrušil latinu, byli sami heretici ve jménu lepšího pochopení obřadů pro lid; lid, který však oklamali, zpochybnili mu zjevenou Pravdu a nasytili hoi bludy. V Novus Ordo je všechno profánní. Vše je chvilkové, vše je náhodné, vše je podmíněné, proměnlivé, pomíjivé. Nic není věčné, protože věčnost je neměnná, stejně jako je neměnná víra. Stejně jako je neměnný Bůh.

Rád bych zdůraznil ještě jeden aspekt tradiční mše, který nás spojuje se svatými a mučedníky minulosti. Od dob katakomb až do posledních pronásledování, kdekoli kněz slaví svatou oběť, třeba i na půdě nebo ve sklepě, v křoví, ve stodole nebo dokonce v dodávce, je v mystickém společenství s tímto zástupem hrdinných svědků víry a na tomto improvizovaném oltáři spočívá pohled Nejsvětější Trojice, před ním se klaní všechny andělské zástupy a hledí na něj duše v očistci. V tom především každý z nás chápe, jak Tradice vytváří nerozlučné pouto napříč staletími, a to nejen při žárlivém opatrování tohoto pokladu, ale i při čelení zkouškám, které s sebou nese, dokonce i smrti. Tváří v tvář této myšlence nás musí arogance současného tyrana s jeho blouznivými dekrety posílit v naší věrnosti Kristu a dát nám pocítit, že jsme nedílnou součástí církve všech dob, protože nemůžete získat palmu vítězství, pokud nejste připraveni bojovat bonum certamen (dobrý boj).

Chtěl bych, aby se moji bratři odvážili nemyslitelného: chtěl bych, aby přistupovali k tridentské mši nikoli proto, aby se kochali krajkou alby nebo výšivkou ornátu, nebo z pouhého racionálního přesvědčení o její kanonické oprávněnosti či o tom, že nebyla ani nemohůa býtnikdy zrušena, ale s trvalou uctivolu bázní, s jakou Mojžíš přistupoval k hořícímu keři: s vědomím, že každý z nás, když po posledním evangeliu sestupuje od oltáře, je nějakým způsobem vnitřně proměněn, protože se zde setkal se Svatostánkem. Jedině tam, na tomto mystickém Sinaji, můžeme pochopit podstatu našeho kněžství, které je především sebedarováním Bohu; obětováním celého sebe spolu s Kristem Obětí pro větší slávu Boží a spásu duší; duchovní obětí, která čerpá sílu, a to sílu ze mše svaté; sebezapření, aby se uvolnila cesta Veleknězi; znamení pravé pokory, která spočívá ve zrušení vlastní vůle a odevzdání se pokorně do vůle Otce podle příkladu Pána; gesto autentického „společenství“ se svatými, kteří sdílejí stejné vyznání víry a stejný obřad. A přál bych si, aby tento „zážitek“ měli nejen ti, kdo slaví Novus Ordo už desítky let, ale především mladí kněží a ti, kdo vykonávají svou službu v první linii: mše svatého Pia V. je pro nezdolné duchy, pro velkorysé a hrdinné duše, pro srdce hořící láskou k Bohu a bližnímu.

Jsem si toho dobře vědom: život dnešních kněží se skládá z tisíců zkoušek, ze stresu, z pocitu, že jsou sami na boj se světem, z nezájmu a ostrakizace od svých představených, z pomalého opotřebování, které odvádí od vzpomínek, od vnitřního života, od duchovního růstu. A vím velmi dobře, že tento pocit obležení, kdy se člověk ocitá jako osamělý námořník, který musí řídit zmítanou loď, není výsadou tradicionalistů ani progresistů, ale je společným údělem všech, kteří obětovali svůj život Pánu a církvi, každý se svými vlastními strastmi, ekonomickými problémy, nedorozuměními s biskupem, kritikou bratří, žádostmi věřících. A ty hodiny samoty, kdy se zdá, že Boží přítomnost a společnost Panny Marie mizí, jako v temné noci svatého Jana od Kříže. Quare me repulisti? Et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus? Když se ďábel zákeřně potuluje po internetu a televizi, quærens quem devoret, (hledaje, koho by pohltil) zrádně využívá naší únavy. V takových případech, kterým všichni čelíme jako náš Pán v Getsemanech, chce satan zasáhnout právě naše kněžství, když se nám přesvědčivě představuje jako Salome před Herodem a žádá od nás jako dar hlavu Křtitele. Ab homine iniquo, et doloso erue me. (Vytrhni mne od člověka ničemného a lstivého) Ve zkoušce jsme si všichni rovni, protože vítězství, které nám chce nepřítel vrátit, není jen nad našimi ubohými pokřtěnými dušemi, ale i nad Kristem Knězem, jehož pomazání neseme.

Z tohoto důvodu je dnes více než kdy jindy tridentská mše svatá jedinou kotvou spásy pro katolické kněžství, protože v ní se kněz každý den znovu rodí v onom privilegovaném čase důvěrného spojení s Nejsvětější Trojicí a čerpá z ní nezbytné milosti, aby neupadl do hříchu, aby postupoval na cestě svatosti, aby našel zdravou rovnováhu, s níž může čelit těžkostem služby. Domnívat se, že to vše lze odmítnout jako pouhou ceremoniální nebo estetickou záležitost, znamená nepochopit nic ze svého povolání. Protože tato mše svatá je mše „všech časů“ – a to skutečně, protože se jí vždy protivil Odpůrce – není to samolibá milenka, která se nabízí komukoli, ale žárlivá a čistá nevěsta, jako je žárlivý sám Pán.

Chcete se líbit Bohu, nebo těm, kteří vás od něj zdržují? Otázkou je vždy volba mezi mírným jhem Kristovým a okovy otroctví protivníka. Odpověď vám bude jasná, až i vy v úžasu nad tímto nesmírným pokladem, který vám byl zatajen, objevíte, co znamená slavit svatou oběť nikoli jako ubozí „předsedající shromáždění“, ale jako „Kristovi služebníci a rozdavatelé Božích tajemství“ (I 1 Kor 4,1).

Vezměte do ruky misál, požádejte o pomoc spřáteleného kněze a vystoupejte na horu Proměnění Páně: Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. ( Sešli své světlo a svou pravdu, ty mě vyvedou a doprovodí na svatou horu a do tvého stánku) Stejně jako Petr, Jakub a Jan budete volat: Domine, bonum est nos hic esse,:“Pane, je pro nás dobré, abychom zde zůstali“. (Mt 17,4). Nebo slovy žalmisty, která celebrant opakuje při offertoriu: Domine, dilexi decorem domus tuæ, et locum habitationis gloriæ tuæ (Pane, zamiloval jsem si výzdobu tvého domu a místo přébytku tvé slávy )

Až to objevíte, nikdo vám nebude moci vzít to, kvůli čemu vás Pán už nenazývá služebníky, ale přáteli (J 15,15). Nikdo vás nikdy nebude moci přesvědčit, abyste se ho zřekli, a nutit vás, abyste se spokojili s jeho zfalšováním, které způsobily vzpurné mysli. Eratis enim aliquando tenebræ: nunc enim lux in Domino. Ut filii lucis ambulate. „Jestliže jste kdysi byli tmou, nyní jste světlem v Pánu. Chovejte se tedy jako děti světla“ (Ef 5, 8). Propter quod dicit: Surge qui dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus. „Proto je psáno: „Probuďte se, kdo spíte, vstaňte z mrtvých a Kristus vám zazáří“ (Ef 5, 14).

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

2. ledna 2022

Sanctissimi Nominis JESU

Pramen: Chiesa e post Concilio