Papež nás klame

Papež František svým kázáním 20. prosince 2013 rouhavě urazil nejen Matku Boží, ale také svého blahoslaveného předchůdce Jana Pavla II. Postavil na hlavu jak mariologii, tak encykliku Jana Pavla II. Redemptoris Mater.

Co opravdu napsal Jan Pavel II.?

18. Toto blahoslavení dosahuje plného smyslu, když Maria stojí pod křížem svého syna (srov. Jan 19,25). Koncil prohlašuje, že se to dělo „podle Božího plánu“: „Hluboce trpěla se svým Jednorozeným a svým mateřským srdcem se přidružila k jeho oběti, když k ní dala s láskou souhlas.“ Zachovávala „věrně své spojení se Synem až ke kříži“[38]totiž spojení skrze víru. Skrze tutéž víru, s jakou přijala ve chvíli zvěstování andělovo zjevení. Tehdy uslyšela také slova: „Bude veliký… Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít, konce“ (Lk 1;32n.).

A nyní, když stojí Maria pod křížem, je, lidsky řečeno, svědkem úplného popření těchto slov. Její syn umírá na dřevě jako odsouzenec. „Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti…, potupený, od nás nevážený“: skoro úplně rozdrcený (srov. Iz 53,3-5). Jak velikou a jak hrdinskou „poslušnost víry“ prokazuje Maria k tomuto „neproniknutelnému rozhodnutí“ Božímu! Jak bezvýhradně se „odevzdává Bohu“ a „rozumem i vůlí se [mu] plně podřizuje“[39] tomu, „jehož způsoby jednání jsou neproniknutelná“ (srov. Řím 11,33)! A jak mocné je zároveň působení milosti v její duši a jak pronikavý je vliv Ducha svatého, jeho světla a jeho síly!

Touto vírou se Maria dokonale sjednocuje s Kristem v jeho sebezmaření. Neboť Ježíš Kristus „nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí“. Právě nyní na Golgotě „se ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (srov. Fil 2,6-8). A pod křížem má Maria svou vírou účast na otřesném tajemství tohoto sebezmaření. Toto je snad v dějinách člověka nejhlubší „kenoze“ skrze víru. Vírou má Matka účast na smrti Syna, na smrti vykupitelské. Na rozdíl od učedníků, kteří utekli, byla to víra plná světla. Prostřednictvím kříže na Golgotě potvrdil Ježíš s konečnou platností, že je „znamením, kterému se bude odporovat“, jak předpověděl Simeon. Tam se také splnila Simeonova slova, řečená Marii: „Tvou vlastní duší pronikne meč:“[40]