Nekulturní krérus překáží kulturní revoluci papeže Františka

L´Osservatore Romano

Největší překážku, která se staví do cesty obrácení, které chce papež František uskutečnit v církvi, představuje v určité míře chování velké části kléru, nahoře i dole. Chování, které se projevuje uzavřeností, ne-li nepřátelstvím. Jako učedníci v zahradě Olivetské, jeho učedníci ještě spí. Je to znepokojující. Z toho důvodu je fenomén důkladně zkoumán, jak pokud jde o příčiny, tak projevy. Klérus táhne komunity za sebou, místo aby je v této mimořádné době doprovázel.

Nicméně velká část věřících pochopila onu příznivou dobu, kairos, který Pán právě daroval svému lidu. Velká část věřících prožívá svátek. Ovšem část věřících kolem málo osvícených pastýřů je držena za starým horizontem, horizontem navyklých praktik, řečí, které už vyšly z módy, ve stereotypním smýšlení bez vitality. Tak jako synedrium, které bývalo vždy věrné samo sobě, bohaté na zbožné uctívání minulosti, zaměňované za věrnost tradici, chudobné na prorockého ducha. Jaké to má všechno příčiny?

Na první místo v tomto seznamu je pravděpodobně třeba dát nízkou kulturní úroveň části kléru jak nahoře, tak dole. Nechceme zobecňovat, a přitom nevidíme žádnou potíž také připustit mnoho výjimek v tomto stavu, na štěstí. U mnoha kněží je bohužel teologická kultura chudobná a ještě menší je jejich biblická příprava. Příčiny tohoto žalostného stavu jsou individuální.

Abychom uvedli příklad: pokud průběh univerzitního studia má takovou úroveň, že neprobouzí u studujícího chuť pokračovat ve studiu, nenavozuje alespoň minimální kritické myšlení, pak to znamená, že nesplnilo své poslání. Orientace velké části seminářů nepodporuje formaci pracovního myšlení a zaměření na úkol. Roky přípravy na kněžství by měly živit vědomí, že je nezbytné, aby služba kněží byla jejich skutečnou vlastní prací. Jako každá osoba i kněz pracuje, aby si vydělal na chléb.

Giuglio Cirignano