Napomenutí vládcům

Nuže slyšte, králové, mějte rozum, poučte se, soudcové končin země.  Naslouchejte, kdo ovládáte davy a pyšníte se množstvím pronárodů.  Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil Nejvyšší. On si ověří vaše skutky a přezkouší záměry.  Měli jste sloužit jeho království, ale nebyli jste správnými soudci, Zákon jste nezachovávali a nejednali jste podle Boží vůle.  Děsivě a rychle na vás přijde: přísný soud stihne předáky.  Nepatrnému se dostane milosrdenství, zato mocní budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti.  Neboť  Vladař všech neustoupí před nikým, nedá se ovlivnit žádnou veličinou; vždyť on učinil malého i velkého a o všechny stejně pečuje.  Mocné však čeká přísný výslech.  Vám tedy, vládcové, platí má slova, abyste se naučili moudrosti a nepadli. Kdo svatě střeží, co je svaté, budou uznáni za svaté, a kdo se o tom dají poučit, najdou omluvu.  Buďte tedy žádostiví mých slov, dychtěte poučit se z nich.  Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají. Všem, kdo dychtí po jejím poznání, sama vychází vstříc.  Kdo ji hned zrána vyhledá, nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří.  Přemýšlet o ní je ta pravá rozumnost, a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starostí. Sama obchází a hledá, kdo jsou jí hodni, na jejich stezkách se jim vlídně ukazuje a v každé myšlence se s nimi setkává. Počátkem rozumnosti je nejupřímnější touha poučit se, a péče o poučení, to je láska k ní.  Láska pak znamená zachovávat její zákony; dbát jejích zákonů je zárukou neporušenosti.  A neporušenost přibližuje člověka k Bohu. Tak touha po moudrosti přivádí až ke království.  Máte‐li tedy ve vážnosti své trůny a svá žezla, vy vládcové nad lidem, musíte ctít moudrost, abyste kralovali navěky. Co je moudrost a jak vznikla, vám povím, a nebudu skrývat před vámi tajemství. Od začátku jejího zrození ji budu sledovat, odhalím, co je o ní známo, a nepominu pravdu.   Nepůjdu s tím, kdo bledne závistí, protože takový nebude mít na moudrosti podíl.   Množství moudrých je spásou světa a rozvážný král je pilířem lidu.  Proto se vzdělávejte mými výroky a budete mít z toho užitek

       Kniha Moudrosti 6