Motu proprio jako kalo doklad autorovy slabosti a neznalosti

                                      29. 7. 2021

Po pečlivém a klidném přečtení nedávného motu proprio Traditionis Custodes, bez vzrušení a rozhořčení, které téměř nevyhnutelně dokument – jako je tento – vzbuzuje drakonickými a tendenčními tóny, text nevypadá jako akt síly, ale slabosti, jako labutí píseň, která ke konci zpívá hlasem, který už není krásný, ale silnější.

Dokument představuje řadu kanonických právnických anomálií, které budou muset právníci pečlivě prozkoumat. Chtěli bychom se pozastavit nad jediným bodem, liturgickým, který se nám zdá být naprosto revoluční a nečekaný. V článku 1 dokumentu, jako by chtěl autor osvětlit vše, co následuje, čteme: „Liturgické knihy vyhlášené svatými papeži Pavlem VI. a Janem Pavlem II., v souladu s dekrety Druhého vatikánského koncilu, jsou jediný výraz lex orandi římského obřadu ».

O souladu s dekrety Druhého vatikánského koncilu se toho dá hodně říci, vzhledem k tomu, že misál Pavla VI. – jak bylo dostatečně prokázáno – zašel daleko za koncilní diktát a pokyny a razil liturgii ex novo, v naprosté diskontinuitě nikoli pouze s tradicí shrnutou v misálu svatého Pia V., ale také s vůlí samotných koncilních otců.

Každopádně tuto liturgii slavenou „u stolu“ (kardinál Ratzinger) již nelze považovat za součást římského obřadu. Osobnost hloubky monsignora Gambera to výrazně potvrdila, jakmile nový misálu vstoupil v platnost. Nová liturgie je „Ritus modernus“, řekl, už není „Ritus Romanus“. Otec Louis Bouyer, člen liturgického hnutí, který byl obecně pro koncilní inovace, byl nucen říci: „Musíme mluvit jasně: dnes v katolické církvi prakticky neexistuje liturgie hodná toho jména“. „Dnes – zdůraznil monsignore Gamber s odkazem na reformovanou liturgii – stojíme před troskami téměř dva tisíce let staré Tradice“. Otec Joseph Gelineau, jeden z příznivců obnovy, mohl říci: Ti, kteří si to pamatují, ti, kteří, stejně jako já, znali a zpívali slavnostní gregoriánskou mši v latině, si vzpomínají. Nechte je, ať to porovnají se mší, kterou nyní máme. Liší se nejen slova, melodie a některá gesta. Abych řekl pravdu, je to jiná mešní liturgie. To je třeba říci bez pochybností: římský obřad, který jsme znali, již neexistuje (le rite romain tel que nous l’avons connu n’existe plus). Byl zničen (il est détruit) ».

To, že římský obřad již nežije v reformovaném misálu Pavla VI., potvrdí nejen iturgisté, přátelé, ale nepřátelé Tradice,. Proto si reformovaný misál – jak uvádí K. Gamber – zaslouží titul missal modernus, ale ne romanus.

Jak ve světle těchto elementárních liturgických úvah porozumět 1. článku motu proprio? V dopise biskupům se tomu dodává překvapivé a tendenční potvrzení: „Je tedy třeba mít za to, že římský obřad, který se během staletí několikrát přizpůsoboval potřebám doby, se nejen zachoval, ale i obnovil „ve věrném respektu k tradici“Každý, kdo si přeje slavit s oddaností podle předcházející liturgické formy, nebude mít potíže s nalezením všech prvků římského obřadu v římském misálu reformovaném podle ducha Druhého vatikánského koncilu “. A končí: „ to platí zejména pro římský kánon, který představuje jeden z jeho nejvýraznějších prvků“. Nyní je třeba objasnit, že v misálu Pavla VI. vůbec není římský kánon – ani v jeho editio typica – shodný s římským kánonem misálu svatého Pia V. Je to kánon,, který se mu nejvíce podobá, ale v žádném případě se s ním neshoduje. Father Calmel OP, mezi lety 1968 a 1975, napsal 4 články pod významným společným názvem Veřejná reparace pobouraného Římského kánonu (v novém misálu), aby vysvětlil jeho krásu a neměnnost a také antinomie existující mezi římským kánonem misálu svatého Pia V. a oním od Pavla VI. Bolí nás – ano, i nás to bolí – když nacházíme v papežském dokumentu (navíc adresovaném biskupům) tolik neznalostí. A jakých!. Ale není to jediné. Zbývá také vysvětlit, čím je nyní misál svatého Pia V., jestliže již není výrazem římského obřadu, neboť podle motu proprio misál Pavla VI. je jediným výrazem lex orandi římského obřadu. Přestal být římským obřadem po nejméně 400 letech života?

Dalším vážným problémem, který vyvstává, je legitimita takového aktu. Klaus Gamber si ve své studii „Reforma římské liturgie“ opět klade otázku, zda může papež změnit obřad. A odpovídá záporně, protože papež je správcem a garantem liturgie (stejně jako dogmat), nikoli jejím pánem. „Žádný církevní dokument – píše Gamber – ani kodex kanonického práva výslovně neříká, že papež jako nejvyšší pastor církve má právo zrušit tradiční obřad Pro papežskou plena et suprema potestas […] jsou jasně stanoveny limity. Více než jeden autor (Gaetano, Suarez) vyjadřuje názor, že zrušení tradičního obřadu nespadá do pravomocí papeže. […]. Rozhodně není úkolem Apoštolské stolice ničit obřad apoštolské tradice, ale její povinností je udržovat a předávat jej dál“. Z toho vyplývá, že římský obřad, vyjádřený misálem svatého Pia V., není ani zrušen, ani zrušitelný a pro všechny kněze trvá právo slavit mši svatou a pro věřící účastnit se jí .

Konečně je udivující a bolestné číst v dopise biskupům, že záměrem tohoto motu proprio není nic jiného než to stanovil svatý Pius V. po Tridentském koncilu: Stojí zde: „Toto rozhodnutí mě uklidňuje tím, že po Tridentském koncilu, také sv. Pius V. zrušil všechny obřady, které se nemohly pochlubit prokázanou starověkostí, a ustanovil jediný Missale Romanum pro celou latinskou církev. ». Svatý Pius V. však provedl přesný opak toho, co papež František udělal tímto motu proprio. Je pravda, že svatý Pius V. ustanovil jediný Missale Romanum pro celou latinskou církev, ale tento misál – na rozdíl od misálu uloženého Pavlem VI. – byl pouze upraven v souladu s tridentskými dekrety, aby byl nástrojem jednoty pro všechny katolíky právě proto, že je starší, ne proto, že je novější. Jak může být misál Pavla VI. nástrojem jednoty, jestliže (kromě spousty dalších problémů) dosáhl kreativity, tedy odlišnosti „na hranici snesitelnosti“, jak uznává sám papež? Kromě toho „prokázaná starobylost“ obřadů požadovaných papežem od Lepanta vyžadovala nepřetržitou kontinuitu nejméně 200 let. To znamená, že moderní obřad Pavla VI., by velkým inkvizitorem byl byl elegantně vyškrtnut, bez jakékoli naděje, i vzdálené, že by se mohl povznést k jedinému obřadu celého křesťanství. A to už nemluvíme o tom, že Pius V. bulou Quo primum obrnil svůj misál in perpetuum, (navždy) takže je nezrušitelný. Motu proprio se proto dovolává autority těch, kteří je odsuzují. I zde je překvapující konstatovat projevy tak veliké historické neznalosti v papežském dokumentu.

Na závěr,, pokud je chcete číst motu proprio do hloubky, zjistíte, že je vyhlášením války, ale je to je současné uznáním porážky. Je to zjevný akt síly, ktrou zakrývá svou základní slabost a neznalost. Reformovaný misál byl katastrofou po všech stránkách: liturgické, dogmatické, morální. Evidentním výsledek zjevný pro všechny je, že vyprázdnil kostely, kláštery a semináře. Co není schopen prosadit silou tradice, kterou nepřenáší, to chtěl vnutit pomocí nařízení. Je to však nedůstojná operace, založená na podvodu, a proto předurčená k nezdaru. Nejde o smrtelnou ránu římskému obřadu, ale o eutanazii moderního obřadu. Nejde skosení , ale o životodárné prořezávání misálu svatého Pia V., který – skrze nenávist, jakou vzbuzuje mezi modernistickými frakcemi hierarchie – potvrzuje, že to, co předali naši otcové a přejde na naše děti, i kdybychom to měli zbarvit svou krví.

                                                 Viz

Pramen: Corrispondenza Romana