Mons. Viganò:Výzva k provedení exorcismu

Mons Viganò: Výzva k biskupům a kněžím:

Modlete se na Bílou sobotu Exorcismus Lva XIII., aby byly zastaveny útoky pekelných mocností proti církvi!

11. dubna 2020 v 15.00 ( čas v Římě)


13. října 1884 měl papež Lev XIII. úděsné vidění útoku pekelných mocností proto církvi svaté a nařídil krátký exorcismu na závěr mše svaté. Kromě toto zařadil do Římského rituálu popis toho, co spatřil: Církev, nevěsta Neposkvrněného Anděla, je přesycena hořkostmi a omámena jedem zavilých nepřátel, kteří vkládají své svatokrádežné ruce na vše, co je pro nás nejvíce žádoucí. Tam, kde je Stolec nejblahoslavenějšího Petra a Katedra Pravdy, oni zřídili svůj trůn ohavnosti a své bezbožnosti, aby zranili pastýře a rozmetali tak jeho stádo“

V těchto dnech velkého soužení, kdy pandemie zbavuje katolíky mše svaté a svátostí, démon rozpoutává své útoky, aby svedl duše ke hříchu. Duchovní dobra Svatého týdne, čas věnovaný vyznání hříchů a přijetí velikonočního svatého přijímání nám násilně znemožnili, ale nemohou nám zabránit, abychom se modlili k Pánu.

Bílá Sobota, den mlčení a očekávání na Zmrtvýchvstání, je vzácnou příležitostí pro všechny Pánovy služebníky. Není třeba nikam vycházet ani přestupovat zákon civilních úřadů.

Vyzývám biskupy a kněze celého světa ke společné modlitbě Exorcismu proti Satanovi a odpadlým andělům (Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III), ve 3 hodiny odpoledne jako duchovní útok proti společnému nepříteli lidského rodu.

Bílá sobota je den, kdy slavíme sestoupení našeho Pána do podsvětí, aby osvobodil duše Praotců z pout Satanových. Ve velkém mlčení po Umučení a Smrti Páně Nejsvětější Panna Maria bděla, věřila a očekávala Zmrtvýchvstání svého milovaného Syna. Je to chvíle, kdy svět vypadá jako spoutaný, ale připravuje se na slávu Velikonoc.

Vyzývám všechny své spolubratry biskupy a kněze, aby se spojili k modlitbě exorcismu s vědomím své svátostné moci, zvláště když jsou ve společenství s dalšími pastýři, aby pomohli církvi a světu v boji proti Satanovi. Doporučuji použít štólu, znamení kněžské moci, a svěcenou vodu.

Nejsvětější Panna, strašná jako seřazený šik, a Svatý Michael Archanděl, Patron Církve a Kníže nebeských vojsk, kéž ochrání nás všechny.

+Carlo Maria Viganò tit. Arcibiskup Upiana

Exorcismus in satanam et angelos apostaticos

Jussu Leonis Pp. XIII editus

(Acta Sanctæ Sedis, vol. XXIII)

In nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Amen.

Psalmus LXVII.

Exsurgat Deus et dissipentur inimici ejus: et fugiant qui oderunt eum a facie ejus.

Sicut deficit fumus, deficiant: sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei.

Psalmus XXXIV.

Judica, Domine, nocentes me: expugna impugnantes me.

Confundantur et revereantur quærentes animam meam.

Avertantur retrorsum et confundantur cogitantes mihi mala.

Fiat tamquam pulvis ante faciem venti: et angelus Domini coarctans eos.

Fiat viæ illorum tenebræ, et lubricum: et angelus Domini persequens eos.

Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui: supervacue exprobraverunt animam meam.

Veniat illi laqueus quem ignorat; et captio quam anscondit, apprehendat eum: et in laqueum cadat in ipsum.

Anima autem meam exsultabit in Domino: et delectabitur super salutari suo.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Exorcismus proti Satanovi a odbojným andělům

Z nařízení Lva XIII. (AAS sv. XXIII)

Ve jménu Otec + i Syna + i Duha Svatého+

Žalm 67

Bůh povstal, rozprášení nepřátelé

prchají před ním, kdo ho nenávidí.

Rozptylují se tak, jak dým se ztrácí

a jako vosk se taví nad plamenem,

tak zhnynou hříšníci před Božíé tváří

a sparavedliví před Bohem se těší

jásají a veselí se blahem.

Žalm 34

Boj vyhlas Pane těm, kdo mě bijí,

napadni ty, kdo mě napadli.. Uchop svůj štít a svou pavézu,   povstaň a pospěš mi na pomoc.

Pro nic, za nic chystali mi léčku,

z ničeho nic, ať je přepadne zkáza,

ať se do svých léček sami chytí,

ať padnou do svých jam.

Zato má duše zajásá v Pánu

z radosti nad jeho pomocí.

Sláva Otci…

Ad Sanctum Michaëlem Archangelum. Precatio

Princeps gloriosissime cælestis militiæ, sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio et colluctatione, quæ nobis adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiæ, in cælestibusus. Veni in auxilium hominum, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suæ fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno.

Præliare hodie cum beatorum Angelorum exercitu prælia Domini, sicut pugnasti contra ducem superbiæ luciferum, et angelos ejus apostaticos: et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in cœlo. Sed projectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem; et projectus est in terram, et angeli ejus cum illo missi sunt.

En antiquus inimicus et homicida vehementer erectus est. Transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et invadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi ejus, animasque ad æterna gloriæ coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum. Virus nequitiæ suæ, tamquam flumen immundissimum, draco maleficus transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde; spiritum mendacii, impietatis et blasphemiæ; halitumque mortiferum luxuriæ, vitiorum omnium et iniquitatum.

Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, faverrrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia ejus impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suæ; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.

Adesto itaque, Dux invictissime, populo Dei contra irrumpentes spirituales nequitias, et fac victoriam. Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloriatur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiæ nocere. Offer nostras preces in conspectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiæ Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. Hinc tuo confisi præsidio ac tutela, sacra sanctæ Matris Ecclesiæ auctoritate, ad infestationes diabolicæ fraudis repellendas in nomine Jesu Christi Dei et Domini nostri fidentes et securi aggredimur.

 1. Ecce Crucem Domini, fugite partes adversæ.
 2. Vicit Leo de tribu Juda, radix David.
 3. Fiat misericordia tua, Domine, super nos.
 4. Quemadmodum speravimus in te.
 5. Domine, exaudi orationem meam.
 6. Et clamor meus ad te veniat.
 7. Dominus vobiscum (*).
 8. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, invocamus nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplices exposcimus ut, per intercessionem immaculatæ semper Virginis Dei Genitricis Mariæ, beati Michaëlis Archangeli, beati Joseph ejusdem beatæ Virginis Sponsi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, adversus satanam, omnesque alios immundos spiritus, qui ad nocendum humano generi animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxilium præstare digneris. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Prosba k V. Michaelu archandělu

Slavný Kníže nebeských vojsk, sv. Michaeli archanděle, braň nás v boji, který musíme svádět proti Knížatům a Mocnostem,  proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší (Ef 6,12). Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k nesmrtelnosti; učinil podle svého obrazu ( Moud. 2,33) a vykoupil za velkou cenu ( 1 Kor 6,20) z tyranie démonů.

Také dnes, Svatý Michaeli Archanděle a celý šiku blažených andělů, svádějte bitvu Páně, jak jste svého času bojovali proti Luciferovi, praporečníku pýchy, a proti jeho odpadlým andělům. Nezvítězili a nemají již místa v nebi. Velký drak, starý had, kterého nazýváme ďábel a Satan a který svádí celou zemi, byl svržen na zemi a s ním byly svrženi také jeho andělé ( Zj 12,8-9).

A hle, tento starý nepřítel, vrah od počátku (Jan 8,44), povstal mocně převlečen za anděla světla ( 2 Kor 11,14) seřazený šik ničemných duchů prochází zemí všemi směry a usiluje všude vyhladit jméno Boha a jeho Krista, aby kradl a uváděl bez konce do záhuby duše, které měly být korunovány v nebeské slávě. Zlořečený drak vlévá do lidí zlého smýšlení a zkaženého srdce řeku zavržení: símě zla, ducha lži, bezbožnost a rouhání, smrtelný dech neřesti, rozmařilosti a veškeré nepravosti. Církev, nevěsta Neposkvrněného Anděla, je přesycena hořkostmi a omámena jedem zavilých nepřátel, kteří vkládají své svatokrádežné  ruce na vše, co je pro nás nejvíce žádoucí. Tam, kde je Stolec nejblahoslavenějšího Petra a Katedra Pravdy, oni zřídili svůj trůn ohavnosti a své bezbožnosti, aby zranili pastýře a rozmetali tak jeho stádo“.

Svatý Michaeli, neporazitelný vůdce, vstup mezi Boží lid, který se ocitá v poutech ducha nepravosti, dopomoz mu k vítězství a triumfu. Svatá církev tě uctívá jako Srážce a Ochránce, kéž tě může ověnčit slávou jako Obránce proti všemu zlu na zemi i v podsvětí; Pán ti svěřil poslání vést duše, které vykoupil, na místo věčné blaženosti. Pros Boha o pokoj, a rozdrť Satana, aby již nemohl držet lidi jako vězně ani škodit svaté Církvi. Přednes naše prosby Nejvyššímu, aby se nám dostalo milosrdenství od Pána, uchop draka, starého hada, kterým je ďábel, aby spoután v propasti nemohl svádět národy! ( Zj 20,3) Tak odevzdáni pod tvou ochranu se svatou autoritou naší Matky svaté Církve a máme plnou důvěru, že dosáhneme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána, ukončení hrůz ďábelské podlosti.

Zde je Kříž našeho Pána, prchejte mocnosti ďábelské.

Zvítězil Lev z kmene Juda, potomek Davidův

Buď s námi, Pane, tvé milosrdenství,

Jak jsme doufali v tebe.

Pane, vyslyš mou modlitbu

a volání mé k tobě přijď

Pán s vámi

i s duchem Tvým.

Modleme se.

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, vzýváme tvé svaté jméno a pokorně a naléhavě žádáme o tvou slitovnost na přímluvu Neposkvrněné vždy Panny Marie, sv. Michaela archanděla, sv. Josefa snoubence Mariina, sv. apoštolů Petra a Pavla a všech svatých, poskytni nám pomoc proti Satanovi a všem nečistým duchům, kteří obcházejí světem s úmyslem škodit lidskému roduo a uvádět duše do záhuby. Skrze Krista a našeho Pána. Amen

Exorcismus

Exorcizmus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri Jesu + Christi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini Agni sanguine redemptis +. Non ultra audeas, serpens callidissime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribrare sicut triticum X.

Imperat tibi Deus altissimus +, cui in magna tua superbia te similem haberi adhuc præsumis; qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritaris venire.

Imperat tibi Deus Pater +;

Imperat tibi Deus Filius +;

Imperat tibi Deus Spiritus Sanctus +.

Imperat tibi majestas Christi, æternum Dei Verbum, caro factum +, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, humiliavit semetipsum facfus hobediens usque ad mortem; qui Ecclesiam suam ædificavit supra firmam petram, et portas inferi adversus eam nunquam esse prævalituras edixit, cum ea ipse permansurus omnibus diebus usque ad consummationem sæculi.

Imperat tibi sacramentum Crucis +, omniumque christianæ fidei Mysteriorum virtus +.

Imperat tibi excelsa Dei Genitrix Virgo Maria +, quæ superbissimum caput tuum a primo instanti immaculatæ suæ conceptionis in sua humilitate contrivit.

Imperat tibi fides sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum Apostolorum +.

Imperat tibi Martyrum sanguis, ac pia Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio +.

Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te per Deum + vivum, per Deum X verum, per Deum + sanctum, per Deum qui sic dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnes qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam æternam.

Cessa decipere humanas creaturas, eisque æternæ perditionìs venenum propinare: desine Ecclesiæ nocere, et ejus libertati laqueos injicere. Vade, satana, inventor et magister omnis fallaciæ, hostis humanæ salutis. Da locum Christo, in quo nihil invenisti de operibus tuis; da locum Ecclesiæ uni, sanctæ, catholicæ, et apostolicæ, quam Christus ipse acquisivit sanguine suo. Humiliare sub potenti manu Dei; contremisce et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Jesu, quem inferi tremunt, cui Virtutes cælorum et Potestates et Dominationes subjectæ sunt; quem Cherubim et Seraphim indefessis vocibus laudant, dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

 1. Domine, exaudi orationem meam.
 2. Et clamor meus ad te veniat.
 3. Dominus vobiscum (*).
 4. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus cœli, Deus terræ, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem; quia non est Deus præter te, nec esse posset esse nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cujus regni non erit finis: humiliter majestati gloriæ tuæ supplicamus, ut ab omni infernalium spirituum potestate, laqueo, deceptione et nequitia nos potenter liberare, et incolumes custodire digneris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 1. Ab insidiis diaboli,
 2. Libera nos Domine.
 3. Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire;
 4. Te rogamus, audi nos.
 5. Ut inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris;
 6. Re rogamus, audi nos.

Ne reminiscaris Domine delicta nostra, vel parentum nostrorum: neque vindictum sumas de peccatis nostris.

Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Et aspergatur locus aqua benedicta.

Exorcismus

Nařizujeme ti, abys prchl, duchu nečistý moci satanská útočný pekelný nepříteli se všemi legiemi, sdruženími a ďábelskými sektami, ve jménu a z moci našeho Pána Ježíše + Krista: buďvymýcen z Církve Boží, vzdálen od duší stvořených k obrazu Božímu a vykoupených drahocennou Krví božského Beránka, + prolhaný ďáble od nynějška se neodvažuj škodit lidskému rodu, přestaň pronáspedovat církev Boží, deptat a ničit jako obilí vyvolené Boží +.

To ti přikazuje Nejvyšší Bůh + jemuž si troufáš ve své pýše činit se podobným; neboť je jeho vůle , aby všichni lidé byli spaseni a dosáhli pravdy.

To ti poroučí Bůh Otec +;

To ti poroučí Bůh Syn +;

To ti poroučí Bůh Duch Svatý +.

To ti poroučí Kristus, vtělené Slovo věčného Otce +, které pro spásu našeho pokolení, zmařenou skrze tvou závist, se ponížilo a bylo poslušné až k smrti; které založilo svou církev na pevné skále a ujistilo, že brány pekelné proti ní nic nezmohou a že bude s ní po všechen čas až do skonání věků.

To ti přikazuje svaté znamení Kříže + a moc všech tajemství naší křesťanské víry +.

To ti přikazuje vznešená Matka Boží Panna Maria +, která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí pro svou pokoru šlapala na tvou pyšnou hlavu +.

To ti poroučí víra svatých Petra a Pavla a všech apoštolů +

.

To ti přikazuje krev svatých mučedníků a  mocná přímluva všech Svatých a Světic +.

Proto zlořečený draku a celý ďábelský šiku, zapřísaháme tě skrze Boha + živého, skrze Boha  pravého +, skrze Boha + svatého; skrze Boha , který tak miloval svět, že obětoval svého jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahyul, ale měl život věčný; přestaň škodit lidským tvorům a podávat jim jed věčné záhuby; přestaň škodit církvi svaté a klást překážky její svaté svobodě. Odejdi, Satane, vynálezci a mistře veškeré lži, nepříteli lidské spásy. Udělej místo Kristu, nad kterým nemají tvé nástrahy žádnou moc; udělej místo Církvi jedné, svaté, apoštolské, kterou sám Kristus vykoupil svou Krví. Pokoř se pod mocnou rukou Boží, třes se a prchni před vzýváním, které činíme ve jménu svatého a strašného Ježíše, před kterým se třese peklo, jemuž Síly nebes, mocnosti a panstva jsou  podřízena, jehož cherubové a Serafové ustavičně chválí a říkají: Svatý, Svatý, Svatý je Pán Bůh nebeských vojsk.

Pane vyslyš mou modlitbu

A volání mé k tobě přijď.

Pán s vámi.

I s duchem tvým.

Modleme se.

Bože nebes, Bože země, Bože Andělů, Bože Archandělů, Bože Patriarchů, Bože Proroků, Bože Apoštolů, Bože Mučedníků, Bože Vyznavačů, Bože Panen, Bože, který máš moc darovat život po smrti a odpočinek po námaze, mimo něhož není jiného Boha kromě Tebe, věčný Stvořiteli všech věcí viditelných i neviditelných, jehož království nebude mít konce. Pokorně prosíme, abys nás vysvobodil od veškeré tyranie, nástrah, podvodů a zamoření pekelných duchů, abychom zůstávali vždy bez pohromy. Skrze Krista našeho Pána. Amen,

Od úkladů ďábla

Vysvoboď nás, Pane.

Aby tvá svatá Církev byla svobodná ve tvé službě, o to tě prosíme.

Prosíme, vyslyš nás, Pane.

Abys zničil a pokořil, nepřátele Církve svaté,

Prosíme tě, vyslyš nás Pane,

Nyní rozpomeň se a uzdrav mě. Netrestej mě pro moje hříchy a pro zbloudění má a mých otců ( Tob 3,3).

Magnificat

Svatý Michaeli, Archanděle, braň nás v boji. Proti zlobě a úkladům ďábla buď nám ochranou. Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou moci do propasti pekelné. Amen.