Mé Srdce krvácí


Mé neposkvrněné Srdce krvácí

„Jsem vaší Matkou, plnou bolestí.

I dnes nechávám kanout ze svých milosrdných očí mnoho slz.

Ony vás mají přesvědčit, jak veliká je bolest Neposkvrněného Srdce vaší nebes­ké Matky.

Mé Srdce krvácí.

Mé Srdce je proniknuto hlubokými ranami.

Mé Srdce tone v moři bolesti.

Vy si nejste vědomi osudu, který vás čeká.

Trávíte své dny ve stavu nevědomosti, lhostejnosti a úplné nevěry.

Jak je to možné, když já jsem vás tolika způsoby a mimořádnými znameními upozorňovala na nebezpečí, které vám hrozí, a předpověděla jsem vám krvavou zkoušku, která už je přede dveřmi?

– Protože lidstvo nepřijalo mé opakované výzvy k obrácení, pokání a návratu k Bohu, hrozí je stihnout největší trest, jaký kdy lidské dějiny poznaly.

Je to trest mnohem větší než potopa. Z nebe sestoupí oheň a velká část lidstva bude zničena.

– Kristova církev je sužována zhoubnou nákazou nevěry a odpadlictví.

Zdánlivě je všechno klidné a všechno se zdá být dobré. Ve skutečnosti však je skrz naskrz prolezlá stále rozsáhlejším nedostatkem víry, což šíří všude velký od­pad.

Mnozí biskupové, kněží, řeholníci a věřící už vůbec nevěří, ztratili docela víru v Krista a jeho evangelium.

Proto musí být církev očištěna pronásledováním a krví.

Do církve také pronikl rozvrat rozkol, boj, antagonismus. Síly ateismu a zednářství, které se vloudily do jejího nitra, zničily její vnitřní jednotu a zatemnily zář její svatosti.

To jsou mnou předpovězené časy, v nichž se kardinálové staví proti kardinálům, biskupové proti biskupům, kněží proti kněžím a Kristovo stádo je rváno dravými vlky, kteří se do něho vplížili pod rouškou bezbranných a tichých beránků.

Mezi nimi jsou i takoví, kteří zastávají velice odpovědná místa a jejich prostřednic­tvím se ďáblu podařilo proniknout a řádit na samotném vrcholu církve.

Biskupové a kněží svaté církve Boží, jak veliká je dnes vaše zodpovědnost! Pán se chystá žádat od vás účty, jak jste spravovali jeho vinici.

Kajte se, proste o odpuštění, napravte se a především buďte zase věrni úkolu vám svěřenému.

Stále více se páše hřích, který se už nepovažuje za zlo, je vyhledáván, vědomě chtěn a už se z něho nezpovídá. Nečistota a nestydatost halí budovy, zbudované vaší vzpourou.

Pro toto krvácí mé Srdce: pro zatvrzelou nevěru a tvrdost vašich srdcí.

Mé Srdce krvácí při pohledu na vaši nepřístupnost a necitlivost k mému usouže­nému mateřskému volání.

Mé Srdce krvácí, protože vidím už vaše cesty skropené krví, zatímco vy žijete v zatvrzelé nevědomosti toho, co vás čeká.“ Do církve také pronikla nejednotnost, rozkol, boj, antagonismus. Síly ateismu a zednářství, které se vloudily do jejího nitra, zničily její vnitřní jed­notu a zatemnily zář její svatosti.

To jsou časy mnou předpovězené, v nichž se kardinálové staví proti kardinálům, biskupové proti biskupům, kněží proti kněžím a Kristovo stádo je rváno dravými vlky, kteří se do něho vplížili pod rouškou bezbranných a tichých beránků.

Mezi nimi jsou i takoví, co zastávají velice odpovědná místa a jejich prostřednic­tvím se ďáblu podařilo proniknout a řádit na samotném vrcholu církve.

Biskupové a kněží svaté církve Boží, jak veliká je dnes vaše zodpovědnost! Pán se chystá žádat na vás účty, jak jste spravovali jeho vinici.

Čiňte pokání, proste o odpuštění, napravte se a především buďte zase věrni úkolu vám svěřenému.

Stále více se páše hřích, už se nepovažuje za zlo, je vyhledáván, vědomě chtěn a už se z něho nezpovídá. Nečistota a nestydatost halí domy, zbudované vaší vzpourou.

Pro toto krvácí mé srdce: pro zatvrzelou nevěru a tvrdost vašich srdcí.

Mé srdce krvácí při pohledu na vaši nepřístupnost a necitlivost k mému usouže­nému mateřskému volání.

Mé srdce krvácí, protože vidím vaše cesty už skropené krví, zatímco vy žijete v zatvrzelé nevědomosti toho, co vás čeká.“

                                                                                                               MD 6. září 1986