Lobby gay bojují o požehnání od Svatého stolce

V pondělí 22. března blog Messainlatino.it s odvoláním na „zdroje na nejvyšším místě“ odhalila, že byl vyvinut „velmi silný tlak“, aby oslabil odpověď Kongregace pro nauku víry (KNV) na „nelegitimitu a nemožnost požehnání homosexuálním párům“ (Publikováno loni 15. března). Což se vlastně stalo, jak dokazuje i hloubková analýza Stefana Fontany, kterou publikujeme samostatně.

O zveřejnění dokumentu usiloval prefekt KNV, monsignore Luis Francesco Ladaria Ferre. Rozumí se zejména, že první odpor vycházel od samotného papeže Františka, který nakonec souhlasil se zveřejněním dokumentu, přičemž se však vyvaroval použití váhy své autority; přitom dělal všechno pro to, aby zabránil vydání Responsu; dále to byl prefekt Dikastéria pro laiky, rodinu a život, kardinál Kevin Farrell, – tady by nemělo být opomenuto – že je produktem „stáje“ bývalého kardinála a smilníka Theodore McCarricka; k nim se připojuje a prezident Papežské akademie pro život, monsignor Vincenzo Paglia, všeobecně známý z homoerotické fresky provedené v katedrále v Terni.

Ve skutečnosti jde více než o odhalení a potvrzení toho, co už bylo v dnešní době evidentní. Ani ne tak pro do očí bijící neposlušnost kněží, biskupů a teologů v Německu, Rakousku, Spojených státech, jako pro určité komentáře a analýzy provedené lidmi velmi blízkými papeži Františkovi a nyní také samotným papežem.

Nejdůležitější byla intervence otce Pina Pivy, jezuity velmi blízkého otci Antoniu Spadarovi (hlavnímu tlumočníkovi papežova myšlení), který se velmi angažoval v doprovázení homosexuálních lidí, ale především v procesu legalizace homosexuality v církvi. 19. března otec Piva zveřejnil na webu Città Nuova odhalující reflexi Responsum, ve které nabízí autoritativní výklad dokumentu ve světle papežovy myšlenky. Zde nejprve zdůrazňuje „minimální stupeň autority“: papež „neschvaluje Responsum, ale je o něm pouze informován”; kromě toho „neobjednává“ zveřejnění, pouze uděluje souhlas“.

Za druhé otec Piva připomíná, že papež František již zboural dokument KNV z roku 2003, ve kterém se Jan Pavel II. a tehdejší kardinál Joseph Ratzinger pevně postavili proti právnímu uznání homosexuálních svazků. Míníme tím slavný rozhovor, ve kterém papež František ještě v Argentině tvrdí, že podporoval homosexuální civilní svazky, čímž je velmi odlišuje od manželství. Jasný kontrast, který pro otce Pivu již znamená, že dokument z roku 2003 by měl být dnes zcela přepsán. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že u katolického progresivismu nejsou zákony hodnoceny podle toho, jak dodržují pravdu, ale pouze v chronologickém pořadí: nejnovější zákon ruší ten starší, v tomto případě dokonce i rozhovor ruší autoritativní dokument magisteria.

V každém případě tato pasáž slouží k potvrzení dalšího, konkrétně: „Tato odpověď KNV bude mít krátký, velmi krátký život“, není posledním slovem o požehnání homosexuálních svazků. Poselství je jasné: nebojte se, toto Responsum bylo takto napsáno, „aby uklidnilo slabé svědomí v této změně současné doby“, ale je jasné, že bude rychle překonáno. Pokud ne z nových dokumentů, přidá se praxe: vzhledem k předchozím není těžké si představit, že pod záminkou reakce na Responsum budou biskupové a kněží, kteří dramaticky znásobí požehnání svazků osob stejného pohlaví a nikdo z Říma nezasáhne a nic nepodnikne. To vše navíc připomíná epizodu z března 2018, kdy francouzský kněz, otec Daniel Duigou, autor knihy „Lettre ouverte d’un curé au pape Francois“, prohlásil, že na soukromé audienci papež František schválil jeho požehnání homosexuálních párů.

Druhým odhalujícím projevem je vyjádření výše zmíněného kardinála Farrella při příležitosti tiskové konference k prezentaci Amoris Laetitia 19. března k Roku rodiny. V odpovědi na otázku, která přesně odkazovala na Responsum, Farrell naznačil prospěch církve v uznání homosexuálních svazků a poté potvrdil: «Pastorační život církve je otevřený všem lidem. Je zásadní a velmi důležité, abychom vždy otevírali náruč, abychom přijímali a doprovázeli všechny lidi v jejich různých fázích života a různých životních situacích“. Farrell proto velmi rád zdůrazňuje rozdíl mezi „svátostným manželstvím“ a nesvátostným manželstvím, přičemž odkazuje na „jiné formy manželství“. „Dnes existuje mnoho různých pastoračních situací, kvůli nimž lidé nemohou mít plnou účast na životě církve – pokračoval Farrell, ale to neznamená, že by neměli být doprovázeni od nás a od lidí z farností». „Trvám na tom – uzavřel Farrell – a chtěl bych, aby bylo zcela jasné, že jsme připraveni doprovázet všechny lidi“. Jakoby chtěl říci: Nemohu popřít, co je napsáno v Responsu, ale protože homosexuální svazky jsou legitimní, je jen otázkou času, kdy jim bude požehnáno.

K těmto komentářům musíme přidat dva nové zásahy papeže Františka, které – i když se výslovně netýkaly dotyčného tématu – jemu blízcí komentátoři definovali jako distancování se od Responsum. Prvním byl Angelus v neděli 21. března, první po zveřejnění dokumentu KNV: v odvolání na svědectví o životě, „který se dává do služby“, papež František uvedl, že „jde o výsev semen lásky nikoliv slovy, která odlétají, ale konkrétními příklady, jednoduchými a odvážnými, ne s teoretickými odsouzeními, ale s gesty lásky». A opět s odkazem na půdu vyprahlou „kvůli nedorozuměním, obtížím či pronásledování a nárokům na administrativní legalismy či moralismus“.

Druhý projev bylo poselství k 150. výročí prohlášení sv. Alfonse Marii de’Liguori učitelem církve. V tomto případě papež František výrazně zdůraznil, že sv. Alfons je velkým obnovitelem morální teologie tím, že se stal mužem milosrdenství, který se odchyluje od tehdy platné přísnosti. „V teologických sporech – říká papež František – sv. Alfons dává přednost rozumu před autoritou, nezastavuje se pouze v teoretické formulaci principů, nýbrž je nechá interpretovat samotným životem. A znovu: „Pouhá znalost teoretických principů, jak nám připomíná sám svatý Alfons, nestačí k tomu, aby doprovázela a podporovala svědomí při rozlišování dobra, které je třeba vykonat.“

Je to zpráva „zvláštního významu“, konstatuje web amerického jezuitského časopisu America pro „katolíky zraněné“ výkladem podle materiálu KNV. Stejný výklad podávají argentinské noviny La Gaceta. Zde jsou také uváděni „vyšší úředníci Svatého stolce“, kteří potvrzují, že se distancují od Responsa a vysvětlují, že papež podporuje ty, kteří se účastní doprovázení homosexuálních párů.

Stručně řečeno, obraz je zcela jasný: čeho se obával tehdejší kardinál Ratzinger, prefekt KNV v dopise ze dne 1. října 1986 o pastoraci homosexuálních lidí, když odsoudil existenci gay lobby v církvi, že „vyvíjí obrovský tlak“, aby přivedla samu církev „k přijetí homosexuálního stavu, jako by nebyl nezřízený, a legalizovala tak homosexuální skutky“. Tato mentalita pronikla hluboko i do společné mentality katolíků; v Itálii hraje zásadní roli v tomto smyslu biskupský deník Avvenire; nyní se jedná o skutečné obléhání Svatého stolce a byla již dobyta řada nejvyšších pozic. Jsme blízko závěrečnému vpádu.

Riccardo Cascoili, Nuova Bussola Quotidiana