Dva úkony zasvěcení – pro srovnání

31 října 1942

Svatý otec Pius XII.:

Úkon zasvěcení církve a lidského roku Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Královno posvátného růžence, Pomocnice křesťanů, útočiště lidského pokolení, která jsi zvítězila ve všech Božích bitvách! Pokorně předstupujme před tvůj trůn s jistotou, že dosáhneme milosrdenství a obdržíme milosti a potřebnou pomoc a ochranu v současných neštěstích, a to nikoliv pro naše zásluhy, na které nespoléháme, ale jedině pro nesmírnou dobrotu tvého mateřského Srdce.

V důvěře se obracíme v této tragické hodině lidských dějin na tvé Neposkvrněné Srdce a zasvěcujeme se nejen v jednotě se svatou církví, mystickým tělem tvého Ježíše, který trpí a krvácí v tolika částech a tolika způsoby, ale také s celým světem trýzněným krutou nesvorností, zachváceným požárem nenávisti, obětí vlastních nepravostí.

Nechť tě dojímá tolik neštěstí materiálních a morálních, tolik bolestí, tolik úzkostí otců a matek, manželů, sourozenců, nevinných dětí; tolik životů zmařených v jejich rozkvětu; tolik zraněných strašnou krutostí, tolik duší trýzněných v agonii, tolik duší v ohrožení věčnou záhubou!

Matko milosrdenství, vypros nám u Boha mír a především ony milosti, které mohou v okamžiku obrátit lidská srdce, ony milosti, které připravují, doporučují a zajišťují mír! Královno míru, oroduj za nás a dej světu zachvácenému válkou mír, po kterém touží národy, mír v pravdě, ve spravedlnosti a v lásce ke Kristu. Daruj mír zbraní i mír v duších, aby se v pokojném řádu šířilo Boží království.

Poskytni svou ochranu také nevěřícím , kteří se ještě nacházejí ve stínu smrti; dopřej jim pokoj a dej, ať nad nimi vzejde Sluce pravdy, aby mohli spolu s námi opakovat jedinému Spasiteli světa: Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle! (Lk 2,14).

Národům odloučeným bludem nebo nesvorností a obzvláště těm, které ti prokazují zvláštní úctu a kde nebylo domu, ve kterém by se neuctívala tvá ctihodná ikona ( dnes možná ukrytá a schovaná pro lepší časy) dej mír a přiveď je do jednoho Kristova ovčince pod jediného pravého Pastýře.

Daruj plný pokoj a svobodu svaté Boží církvi, zastav šířící se povodeň novopohanství; živ ve věřících lásku k čistotě, dej ať praktikují křesťanský život s apoštolskou horlivostí, aby službou Bohu rozmnožovali svůj počet i své zásluhy.

Konečně poněvadž byla Srdci tvého Syna zasvěcena církev a lidský rod, neboť v něho vkládal všechnu svou naději, neboť je pro ně znamením a zárukou vítěství a spásy, stejně tak je navždy zasvěcujme také Tobě, tvému Neposkvrněnému Srdci. Matko naše a Královno světa, aby tvé Srdce a tvá ochrana urychlily triumf Božího království, aby všechny národy smířené mezi sebou a s Bohem tě blahoslavily a s tebou pěly po všech končinách světa věčný Magnificat slávy, lásky vděčnosti Ježíšovu Srdci, ve kterém mohou nalézt Pravdu, Život a Mír.

13. října 2013

Svatý otec František

Úkon zasvěcení Panně Marii Fatimské

Blahoslavená Panno Maria Fatimská,
S novou vděčností za tvoji mateřskou účast
spojujeme svůj hlas s hlasem všech pokolení,
která tě blahoslaví.

Oslavujeme v tobě veliké skutky Boha,
který se nikdy neunaví sklánět se milosrdně
k lidstvu, souženému zlem a zraněnému hříchem,
aby jej uzdravil a zachránil.

Přijmi s mateřskou laskavostí
úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme,
před touto nám tak drahou soškou.

Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný
a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích.
Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem
a dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu.

Střež náš život ve svých rukou:
požehnej a posil každou touhu po dobru;
oživuj a syť víru;
podporuj a osvěcuj naději;
vzbuzuj a vdechuj lásku;
veď nás všechny cestou svatosti.

Nauč nás své přednostní lásce
vůči maličkým a chudým,
vyloučeným a trpícím,
vůči hříšníkům a zbloudilým srdcím:
všechny shromáždi pod svoji ochranu
a všechny přiveď ke svému milovanému Synu Ježíši, našemu Pánu.