Dopis P. Pia o zoufalé situaci kněží

Dopis P. Pia ze 7. dubna 1913 představenému Otci Augustinovi

V pátek ráno jsem byl ještě v lůžku, když se mi zjevil Ježíš. Byl uplakaný a ztrápený.

Záhy mi představil mnoho řádových i světských kněží, mezi kterými byli různí církevní hodnostáři: jeden z nich sloužil mši svatou, jiný se připravoval. Další odkládal posvátná roucha…

Pohled na ztrápeného Ježíše byl pro mě velmi bolestný, proto jsem se Ho zeptal, proč se tak velice trápí. Neodpověděl, ale ukázal na ony kněze. Krátce nato, jakoby zděšený a zmučený tímto pohledem, odvrátil od nich zrak. Pak obrátil pohled ke mně a já jsem zpozoroval, jak po Jeho tvářích stékají dvě slzy.

Odvrátil se od tohoto zástupu kněží a s výrazem velké přísnosti ve tváři zvolal: „Řezníci!“ Otočil se ke mně a řekl: „Můj synu, nemysli si, že moje agonie trvala tři hodiny, ó ne, kvůli duším, které ode mne obdržely nejvíce darů, budu v agonii až do konce světa. V době mé agonie není možno spát. Moje duše hledá jakoukoliv kapku lidského soucitu, ale bohužel, nechávají mě opuštěného pod břemenem lhostejnosti. Nevděčnost a ospalost mých služebníků způsobuje, že moje agonie je velice krutá..

Bohužel, jak špatně odpovídají na moji lásku. A co mě nejvíce trýzní, že k lhostejnosti se připojuje pohrdání a nedostatek víry. Kolikrát bych je okamžitě usmrtil, kdyby mě nezadržovali Andělé a duše, které jsou do mne zamilovány. Napiš to svému Otci a pověz mu, co jsi dnes ráno ode mne viděl a slyšel. Řekni mu, aby Tvůj dopis předal Otci Provinciálovi.“

Ježíš mluvil dále, ale to, co mi řekl, nebudu moci nikdy sdělit žádné bytosti na světě. To, co jsem viděl, mi způsobilo takovou bolest těla a ještě více duše, že jsem byl celý dne zcela zdrcený a myslel jsem, že z toto zemřu, kdyby mi sladký Ježíš nezjevil, že…

Bohužel, Pán Ježíš má pravdu, když si stěžuje na naši nevděčnost. Kolik ničemných bratří odpovídá na jeho lásku tím, že se vrhají s otevřenou náručí do hanebné sekty masonerie. Modleme se za ně, aby Pán osvítil jejich rozum a pohnul jejich srdcem. Vyzývej našeho Otce Provinciála, který v té věci obdrží od Pána bohaté milosti. Dobro naší provincie musí být jeho stálou touhou. K tomu musíme zaměřit všechno naše úsilí.

(Epist. I, 350, in Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario I a cura di Melchiorre da Pobladura e Alessandro da Ripabottoni, San Giovanni Rotondo 2004, p. 64).