Dopis dvou kardinálů

Drazí spolubratři, předsedové biskupských konferencí!


Obracíme se k Vám hluboce  zármouceni!

Katolický svět je dezorientován a klade si palčivou otázku: Kam kráčí církev?

Bezprostředně před uskutečněním se zdá, že problém je redukován na zneužívání mladistvých, hrozný zločin, zvláště pokud se ho dopouští kněz, který se tak sám stává součástí mnohem širší krize. Rána homosexuální agendy, která propukla uvnitř církve, je podporovaná organizovanými sítěmi a chráněna klimatem spolupachatelství a omerty. Kořeny tohoto fenoménu evidentně spočívají v atmosféře materialismu, relativismu a hedonismu, ve které existence absolutního mravního zákona, tj. neuznávajícího výjimek, je otevřeně zpochybňována.

Ze sexuálního zneužívání je obviňován klerikalismus, ale první a základní odpovědnost kléru nespočívání ve zneužití moci, ale v opuštění pravdy evangelia. U kořenů zla, které nakazilo určitá prostředí církve, je přirozeně popírání Božího zákona, a to i veřejně ve slovech a skutcích.

Tváří v tvář této situaci kardinálové a biskupové mlčí. Budete mlčet také vy při příležitosti shromáždění svolaného do Vatikánu na nastávající 21. únor?

Jsme z těch, kteří v roce 2016 interpelovali Svatého otce o pochybnostech, které rozdělovaly církev po závěrech synodu o rodině. Dodnes tato dubia neobdržela odpověď, ale jsou součástí ještě širší krize víry. Proto vás vyzýváme, abyste pozvedli svůj hlas za záchranu a prohlášení nedotknutelnosti církevní nauky.

Prosíme Ducha Svatého, aby stál při církvi a osvítil pastýře, kteří ji vedou. Nezbytný a naléhavý je jeden rozhodný krok. Důvěřujeme v Pána, který slíbil: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Walter kardinál Brandmüller

Raymond Leo kardinál Burke