Diagnóza stará takřka 1000 let

Starý Nepřítel, kterého božská síla svrhla do jezera pekelné propasti, chtěl zlobu silně zdůvodnit. Ale Bůh je spravedlivý a pravdivý a není nikoho, kdo by se mu rovnal, protože je od věčnosti a je sám ze sebe a všechno, co je, stvořil z ničeho. Starý nepřítel se však domnívá, že když přemohl prvního člověka skrze jiného člověka, Antikrista, může dále provádět to, co začal, když se pokusil bojovat proti Bohu. Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa ke zvrácené nauce.

Bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy. Bude mluvit o tom, že vůbec není hříchem, když se tělo tělem vydráždí, jako není hříchem, když se člověk zahřeje od ohně. Bude ujišťovat, že příkazy o čistotě vznikly z nevědomosti. Protože když je někdo teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplotě a chladu vyrovnat. Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti nezdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš Mistr, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím: máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahřívat. Pochopte to, že ten dotyčný člověk vám dal nesprávná přikázání. Protože i když vám přikazuje, že lidé se nemají navzájem zahřívat, přesto svoji přirozenost tělesně šlechtili. Snažte se, abyste se v budoucnosti nedali vést falešnými naukami, protože já to dobře vím, co vy můžete, a co ne. Váš Mistr vám nedal správné předpisy, on chtěl, abyste byli jako duchové, kteří nejsou oděni v těle, jako by zrozené lidské tělo, které je vytvořeno z vlitého ohně, nebylo takto stvořeno. Protože kdyby lidské děti takto nepřicházely na svět, neměly by vůbec možnost působit. Proto musíte vědět, čím vlastně jste. Protože ten, který vás dříve učil, vás klamal a k ničemu vám neposloužil. Já však vám říkám, že musíte poznat sami sebe, čím jste. Protože já jsem vás stvořil a jsem úplně celý ve všem. On však připsal svá díla někomu jinému, protože sám ze sebe nic nedokázal. Já ale mluvím sám ze sebe a všechno znám sám od sebe.

Takovými a podobnými slovy bude tento nešťastný syn zkázy svádět lidi, když je bude učit, aby žili podle horké žádostivosti těla a vyplnili každé přání těla, zatímco Starý i Nový zákon zve člověka k čistotě, právě proto, že čistota nepřekračuje vaše meze. Tím způsobem bude Lucifer skrze Antikrista popírat Boží spravedlnost. Bude se domnívat, že může provést všechno, co jen začal. Bude se domnívat, že mu Jordán teče do úst (Job 40,23; Ž 14,3–5), takže křest už nadále nepřichází v úvahu, nýbrž že ho odvrhne, tak jak byl sám křtem zavržen. Proto se bude domnívat, že když tak panuje, může si podmanit tak velký počet lidí, že ve srovnání s ním má Boží Syn jen malou hrstku věřících…..

                                                     Z díla  sv. Hildegardy z Bingenu: Zrození Antikrista,